Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilt partnerskap med Kap Verde

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Särskilt partnerskap med Kap Verde

Europeiska unionen (EU) föreslår att förstärka förbindelserna med Republiken Kap Verde inom ramen för Cotonouavtalet, på grundval av ett särskilt partnerskap. Partnerskapet ska främst inriktas på samarbete på politisk nivå inom områdena säkerhet, regional integration, kunskapssamhälle och kampen mot fattigdom.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 24 oktober 2007 till rådet och Europaparlamentet om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde [KOM(2007) 641 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Republiken Kap Verde och Europeiska unionen är förenade med historiska, mänskliga, religiösa, språkliga och kulturella band. De delar grundläggande sociala och politiska värderingar som värnandet om demokrati och mänskliga rättigheter, främjandet av goda styrelseformer, fred och säkerhet samt kampen mot terrorism och brottslighet. De har i synnerhet gemensamma prioriteringar som gäller kampen mot narkotikasmuggling och olaglig invandring, vilket innebär att Kap Verde behöver förstärka sitt polisiära och rättsliga samarbete med EU.

Särskilt partnerskap mellan EU och Kap Verde

Kap Verde har visat ett allt större intresse för att närma sig EU, och särskilt dess yttersta randområden i Nordatlanten (Azorerna, Madeira och Kanarieöarna), och med tanke på detta och EU:s och Kap Verdes ömsesidiga intressen när det gäller säkerhet och utveckling föreslår kommissionen ett särskilt partnerskap. Syftet är att stärka dialogen mellan parterna och att öka samstämmigheten mellan deras politik mot bakgrund av genomförandet av Cotonouavtalet.

Partnerskapet kommer att kännetecknas av följande:

 • En förstärkt politisk dialog mellan de två parterna, på grundval av en handlingsplan som omfattar de prioriteringar som fastställts under utvecklingen av det särskilda partnerskapet och inbegriper de traditionella samarbetsinstrument som anges i Cotonouavtalet.
 • Samarbetsformer som kompletterar de traditionella åtgärder som redan används inom ramen för Cotonouavtalet.
 • En progressiv process baserad på en flexibel handlingsplan som kan anpassas till landets egen utveckling och utvecklingen av dess förbindelser med EU och övriga länder.
 • Strävan efter ytterligare framsteg när det gäller goda styrelseformer i Kap Verde.
 • Stöd till närmande mellan Kap Verde och EU, särskilt dess yttersta randområden, och intensifiering av landets förbindelser med länderna i Västafrika och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).
 • Främjande av överensstämmelse med europeiska normer och standarder för att stärka landets komparativa fördelar.

Partnerskapet öppnar för nya möjligheter, bland annat följande:

 • Ett förstärkt samarbete mellan de två parterna på det politiska, ekonomiska, handelsmässiga administrativa och rättsliga planet.
 • Möjligheter att harmonisera EU:s och Kap Verdes lagstiftning i fråga om normativa, ekonomiska och tekniska bestämmelser.
 • Möjlighet att erbjuda Kap Verde tillträde till EU:s inre marknad inom ramen för dess närmande till de yttersta randområdena, och att låta landet gradvis börja delta i EU:s politikområden och program.
 • Förstärkning av åtgärder som syftar till att närma Kap Verdes lagstiftning till EU:s lagstiftning inom de områden som omfattas av handlingsplanen.

Den övergripande strategiska ramen för samarbetet är handlingsplanen, som vilar på följande hörnpelare:

 • Kap Verdes politik för goda styrelseformer, särskilt befästandet av demokrati, rättsstat och det civila samhällets delaktighet. Partnerskapet kommer också att inriktas på barns och kvinnors rättigheter, integration av lagliga invandrare och bekämpning av våld i hemmet samt på reformer av rättsväsendet och de offentliga finanserna.
 • Säkerhet och stabilitet, särskilt genom åtgärder som genomförs på gränsöverskridande och regional nivå i samband med kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, effektiv förvaltning av migrationsströmmar och sjöfartssäkerhet.
 • Regional integration både i fråga om de yttersta randområdena (särskilt genom landets deltagande i det gränsöverskridande samarbetsprogrammet för Madeira, Azorerna och Kanarieöarna för perioden 2007-2013 och i samarbetsmekanismerna inom de yttersta randområdena) och på västafrikansk nivå (genom att hänsyn tas till Kap Verde inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap och vid tilldelningen av de resurser som anslagits till Västafrika i EUF:s regionala vägledande program).
 • Samstämmighet mellan tekniska och normativa bestämmelser inom de områden som omfattas av handlingsplanen.
 • Framsteg mot kunskapssamhället, genom att främja den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen via bland annat utbildning, forskning samt utveckling av informations- och kommunikationsteknik.
 • Fattigdomsbekämpning, särskilt genom åtgärder för miljöskydd, skydd av naturresurser, bevarande av den marina miljön och förstärkt samarbete kring fiskeripolitiken.

Genomförandet av handlingsplanen kommer till största delen att finansieras genom EUF och genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för programmet för samarbete med de yttersta randområdena för perioden 2007-2013. Dessutom kan medel från Europeiska unionens allmänna budget användas för stöd till specifika åtgärder, särskilt de tematiska program som finansieras genom instrument för utvecklingsbistånd, liksom åtgärder som finansieras genom stabilitetsinstrumentet, instrumentet för främjande av de mänskliga rättigheterna och demokrati samt instrumentet för humanitärt katastrofbistånd. Denna finansiering utgör ett tillskott till de egna medel som Kap Verdes regering har anslagit.

Handlingsplanen ska gälla på obestämd tid och ses över regelbundet. EU:s trojka kommer att följa upp handlingsplanen och dess genomförande på politisk och teknisk nivå.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde. Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) - 19 november 2007 [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 18.01.2008

Top