Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskap mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html FR html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Partnerskap mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn

Bomullssektorn är viktig för ekonomin i många afrikanska länder, särskilt i västra Afrika. Europeiska unionen (EU) och Afrika har upprättat ett partnerskap till stöd för utvecklingen av bomullssektorn, med både handelsrelaterade och utvecklingsrelaterade inslag. Inom denna ram ger EU stöd till Afrikas bomullssektor med syftet att minska dess sårbarhet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 12 februari 2004 till rådet och Europaparlamentet - Förslag till ett partnerskap mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn [KOM(2004) 87 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den afrikanska bomullen och utmaningarna på världsmarknaden

Bomullsexporten är mycket viktig för flera afrikanska länder, särskilt i Väst- och Centralafrika. I till exempel Benin, Burkina Faso, Tchad och Mali svarar bomullen för mellan 30 och 40 procent av exportinkomsterna. Europeiska unionen är nettoimportör av bomull. Den europeiska bomullsproduktionen utgör bara 2 procent av världsproduktionen och EU:s inflytande på prisbildningen på världsmarknaden är därför endast marginellt.

Sektorn står inför flera utmaningar, på både internationell och nationell nivå. På världsmarknaden kännetecknas prisbilden av en nedåtgående utveckling på lång sikt, samtidigt som priserna varierar kraftigt på kort sikt. Dessutom snedvrider produktionssubventioner i flera industriländer handeln. På nationell nivå hotas sektorn av sin begränsade förmåga att anpassa sig till förändringar i efterfrågan och av att den tekniska innovationen går mycket långsamt.

Partnerskap till stöd för den afrikanska bomullssektorn

EU har för avsikt att stödja utvecklingen av bomullssektorn i Afrika genom ett partnerskap som är öppet för alla afrikanska AVS-länder för vilka bomull är ett viktigt inslag i ekonomin.

Partnerskapets första mål är att skapa rättvisare handelsvillkor på världsmarknaden för bomull inom ramen för de jordbruksförhandlingar som förs enligt Världshandelsorganisationens Doha-utvecklingsagenda. Detta innebär särskilt följande:

 • Obegränsat och fullständigt marknadstillträde för bomull och textil från de minst utvecklade länderna till alla i-länders marknader i enlighet med det exempel som EU ger i sitt initiativ "Allt utom vapen". Dessutom föreslår EU att man söker lösningar på problemet med tulleskalering * och undergrävandet av de förmånstullar som utvecklingsländerna åtnjuter.
 • Minskning av alla former av exportsubventioner för bomull och för produktionssubventioner som snedvrider handeln genom att leda till ökad produktion och export.
 • Handelsrelaterat tekniskt bistånd för att hjälpa de afrikanska länderna att kartlägga och försvara sina intressen i samband med den multilaterala handeln.

För det andra syftar partnerskapet till att ge stöd till de bomullsproducerande länderna och regionerna i Afrika. För att stärka de afrikanska bomullsekonomiernas konkurrenskraft föreslår kommissionen att man

 • uppmuntrar samlade strategier för hållbar utveckling i bomullsproducerande länder och regioner och främjar diversifiering kring bomullssektorn,
 • stärker utvecklingen av institutioner och politik på bomullsområdet för att möjliggöra sektorsreformer,
 • främjar investeringar i åtgärder för att integrera bomullskedjan,
 • främjar tekniska innovationer och anpassningar bland producenterna, även i småjordbruken,
 • främjar kvalitetserkännande av den afrikanska bomullen på världsmarknaden,
 • utnyttjar förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap för att förbättra sektorns konkurrenskraft.

För att minska sårbarheten för prissvängningar föreslår kommissionen vidare att man

 • hjälper bomullsproducenterna att få tillgång till marknadsbaserade mekanismer för att hantera riskerna för inkomstbortfall,
 • uppmuntrar de internationella finansiella instituten att införa bestämmelser för att hantera svängningar av råvarupriser i sina befintliga mekanismer,
 • underlättar AVS-ländernas tillgång till FLEX-mekanismen.

För att genomföra partnerskapet krävs gemensamma insatser från EU-medlemsstaterna och de afrikanska bomullsproducerande länderna. Kommissionen föreslår att man inrättar bomullsarbetsgrupper som ska ha till uppgift att granska och samordna åtgärderna. Arbetsgrupperna ska bestå av företrädare för de berörda ländernas regeringar, kommissionen och andra aktörer. Genomförandet ska utvärderas regelbundet.

Finansieringen av detta partnerskap grundas på redan befintliga instrument och mekanismer, bland annat inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Villkoren för utnyttjandet av FLEX-mekanismen ska ses över och därmed kan det bli lättare att få tillgång till detta instrument.

Bakgrund

Förslaget är en praktisk tillämpning av de principer som läggs fram i kommissionens meddelande om råvarukedjor i jordbruket, som antogs samtidigt som förslaget.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Tulleskalering: Tullsatsen ökar i takt med produktens förädlingsgrad.

Nyckeltal i rättsakten

 • Väst- och Centralafrika står för 5,1 procent av världsproduktionen och 12,7 procent av världsexporten av bomull (2001-2002). 70 procent av exporten går till EU-länderna.
 • EU är nettoimportör av bomull. Unionen står för 2,6 procent av världsproduktionen och 4,7 procent av världsexporten av bomull (2001-2002). En tredjedel av EU: s bomullsimport kommer från Väst- och Centralafrika.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

En rapport om framstegen i fråga om partnerskapet mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn lades fram för rådet den 10 april 2006, samtidigt som rapporten om handlingsplanen beträffande råvarukedjor i jordbruket. I rapporten underströks särskilt de framsteg som gjorts med genomförandet av partnerskapet, liksom de utmaningar som fortfarande återstod i fråga om att göra produktionen mer konkurrenskraftig och öka jordbrukarnas inkomster. I november 2007 lade kommissionen fram en ny rapport om partnerskapets genomförande för rådets arbetsgrupp för råvaror. I rapporten understryks att genomförandet av partnerskapet ökade takten under 2007.

Rådets slutsatser om råvarukedjor, beroende och fattigdom och om ett partnerskap mellan EU och Afrika till stöd för utvecklingen av bomullssektorn. Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) - 27 april 2004 [Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning].

11. Rådet godkänner meddelandet med förslaget om ett partnerskap med Afrika inom bomullssektorn och uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att ansluta Europeiska unionen till Internationella rådgivande bomullskommittén (EN).

Senast ändrat den 15.01.2008

Top