Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stödja jordbruket i Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stödja jordbruket i Afrika

Europeiska unionen har för avsikt att stödja jordbruket i Afrika inom ramen för ett långsiktigt samarbete, bland annat med de afrikanska organisationerna på regional och kontinental nivå. Detta stöd kommer att bidra till att stärka tillväxten inom sektorn, särskilt genom bättre jordbrukspolitik och styrelseformer. Samarbetet kommer att inriktas främst på länderna söder om Sahara, där utvecklingen av jordbruket är viktigast för att uppnå millenniemålet att minska fattigdom och hunger.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 24 juli 2007 till rådet och Europaparlamentet - Vidareutveckla Afrikas jordbruk - Förslag till samarbete på kontinental och regional nivå kring jordbruksutveckling i Afrika [KOM(2007) 440 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Insatser inom jordbruk * och landsbygdsutveckling är mycket viktiga för att minska fattigdomen och för att förverkliga millenniemålen i Afrika. För det första spelar jordbruket en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten på kontinenten, eftersom det utgör en tredjedel av Afrikas BNP och står för huvuddelen av sysselsättningen. För det andra hänger jordbruket samman med frågor som livsmedelsförsörjning, tillgången till sociala tjänster till överkomliga priser i landsbygdsområden och bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald.

För att kunna stödja utvecklingen av Afrikas jordbruk föreslår Europeiska unionen (EU) en ram för samarbete med Afrikanska unionen (AU) på kontinental och regional nivå. Genom att fokusera på kapacitetsuppbyggnad och förstärkning av de regionala och kontinentala institutionerna kommer samarbetet att komplettera och stimulera utvecklingen av jordbruket på nationell nivå. Rent allmänt måste den offentliga sektorn ta på sig en effektivare roll inom jordbrukssektorn, särskilt genom att skapa ett lämpligt regelverk och genom att ingripa om inte marknaden fungerar som den ska.

Samarbetet ska grundas på de principer som fastställts i det europeiska samförståndet om utvecklingspolitiken och i EU:s strategi för Afrika samt på de prioriteringar som definieras i det övergripande programmet för utveckling av det afrikanska jordbruket (CAADP) som lanserats av AU och det nya partnerskapet för Afrikas utveckling (Nepad (EN) (FR)). Det ska också styras av en strävan dels efter givarharmonisering och givaranpassning, enligt principerna i Parisförklaringen, dels efter konsekvens med EU:s övriga politikområden, särskilt jordbruks-, fiske-, handels-, konsument- och energipolitiken.

I linje med CAADP-prioriteringarna föreslår kommissionen följande samarbetsområden:

 • Integrering av jordbruket i utvecklingsprogrammen på nationell, regional och kontinental nivå för att ta fram enhetliga utvecklingspolitiska program, strategier och budgetar.
 • Förstärkning av ledningsstrukturen inom jordbrukssektorn för att bidra till en mjukare övergång från småbruk till kommersiellt livskraftiga och hållbara familjebaserade jordbruk. De åtgärder som planeras är särskilt avsedda att skapa konsekvens mellan den regionala och nationella jordbrukspolitiken samt att främja partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn. Samarbetet är också inriktat på regionala och kontinentala organisationer som företräder producenter och yrkessammanslutningar för att stärka deras kapacitet att medverka vid utformningen och genomförandet av politiken.
 • Utveckling av forskning och kunskapssystem genom att främja utnyttjandet av befintliga innovationer, underlätta tillgången till kunskap och förbättra samordningen mellan programmen för jordbruksforskning på nationell, regional och internationell nivå. Denna utveckling kommer att göra det möjligt att förbättra den hållbara produktiviteten på landsbygden och höja jordbruksprodukternas näringsvärde.
 • Förbättring av de regionala jordbruksmarknadernas funktion för att ge tillträde till lönsamma marknader och garantera konsumenterna produktsäkerhet. Det handlar särskilt om att underlätta det fysiska tillträdet till marknaderna, utnyttja marknadsmöjligheter och upprätta rättsliga ramar och lämpliga regler (exempelvis om sanitära och fytosanitära åtgärder).
 • Förbättringar av systemen för förvaltning av naturtillgångarna för att säkerställa ett hållbart och samtidigt lönsamt utnyttjande av mark-, fiske- och skogsresurser. Detta omfattar bland annat utformning av regionala och kontinentala riktlinjer liksom samarbete i kampen mot olagligt utnyttjande av resurser.
 • Ökning av hållbarheten inom boskapssektorn genom att öka kunskaperna om sjukdomsbekämpning för att minska djurdödligheten och förbättra förebyggandet av sjukdomar. Samarbetet är också inriktat på att förbättra markanvändningen och minska djurhållningsrelaterade miljöproblem.
 • Minskning av risker kopplade till prisfluktuationer, osäkerhet på marknaden, klimatförändringar och naturkatastrofer. Åtgärderna omfattar kapacitetsuppbyggnad i fråga om katastrofberedskap, förebyggande av katastrofer och förmåga att reagera på katastrofer samt en bättre tillgång till internationella försäkringsmarknader.

Samarbetet kommer att genomföras tillsammans med flera partner, särskilt AU-kommissionen, Nepad och regionala ekonomiska gemenskaper.

Samordningen kommer att ske på följande tre nivåer:

 • Med de afrikanska institutionerna inom ramen för CAADP. På denna nivå spelar AU-kommissionen och Nepad en central roll.
 • Med övriga givare genom det globala givarforumet för landsbygdsutveckling (GDPRD (EN)), som kommissionen och flera medlemsstater är medlemmar i.
 • Inom EU, genom förbättring av informationsutbytet och utveckling av de gemensamma initiativen för stöd till jordbruket i Afrika.

Övervakning av samarbetet kommer att ske genom CAADP-partnerskapsplattformen och forumet för partnerskap med Afrika (APF). GDPRD kommer att övervaka projekt och program som finansieras av givarna, liksom harmoniseringen och anpassningen.

Dessutom sker en regelbunden översyn av relevansen hos de strategiska riktlinjerna för jordbrukssamarbetet enligt samma översynsförfarande som för det övergripande programmet för samarbetet med AU.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Jordbruk: begreppet innefattar odling, boskapsuppfödning, fiske och skogsbruk.

Senast ändrat den 07.11.2007

Top