Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhällsstyrning och samförståndet om utveckling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samhällsstyrning och samförståndet om utveckling

Det krävs en god samhällsstyrning för att millennieutvecklingsmålen ska kunna uppnås. I det här meddelandet föreslås att EU ska stärka sitt stöd till en god samhällsstyrning i utvecklingsländerna. Gemenskapen och medlemsstaterna uppmanas också att harmonisera sina åtgärder inom detta område.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 30 augusti 2006 - Samhällsstyrning och det europeiska samförståndet om utveckling - Mot ett harmoniserat tillvägagångssätt i Europeiska unionen [KOM(2006) 421 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Inom ramen för det europeiska samförståndet om utveckling - där man särskilt framhåller betydelsen av att begreppet demokratisk samhällsstyrning integreras i alla sektorsprogram - har kommissionen lagt fram ett förslag för EU om ett gemensamt tillvägagångssätt för samhällsstyrning.

Nytt tillvägagångssätt

Kommissionen understryker hur viktigt det är att samhällsstyrningen ses i ett vidare sammanhang och att hänsyn tas till alla olika dimensioner (politiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala). God samhällsstyrning handlar inte bara om att bekämpa korruption, utan också om sådant som tillgång till hälsovård, utbildning och rättvisa, mediernas mångfald, välfungerande parlament samt förvaltning av offentliga medel och naturresurser.

För att uppmana utvecklingsländerna att intensifiera sina reformåtgärder föreslår kommissionen ett tillvägagångssätt som inriktas på politisk dialog, respekt för att partnerländernas regeringar och medborgare har ett egenansvar för reformer och stimulansåtgärder. För att fastställa vilka reformer och stödåtgärder som är lämpliga med hänsyn till läget i respektive land måste man göra en bedömning av samhällsstyrningen i det aktuella landet. Denna bedömning görs med aktivt deltagande av de lokala aktörerna (t.ex. regeringen och det civila samhället), som därigenom uppmuntras att utveckla egna verktyg och analyskapacitet.

Genom att förutsätta att det redan råder tillfredsställande förhållanden när det gäller demokratisk kontroll, ekonomisk förvaltning och institutionell utveckling kan budgetstödet stärka samhällsstyrningen och institutionerna på central och lokal nivå. Kommissionen framhåller den ökade användningen av budgetstöd och att detta gör det möjligt att bemöta problemen med bristande politisk legitimitet och svag kapacitet, något som kännetecknar många utvecklingsländer, särskilt instabila stater.

För att detta nya tillvägagångssätt ska fungera effektivt måste långivarna agera samordnat och harmoniserat, framför allt när det gäller analysverktyg för samhällsstyrning samt åtgärdsstrategier. Medlemsstaterna och kommissionen har därför arbetat för en gemensam programplanering och utvecklat en uppförandekod i fråga om komplementaritet och arbetsfördelning.

Länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)

Samhällsstyrningen utgör redan en del av den politiska dialog som regelbundet förs med AVS-länderna och stödet till samhällsstyrningen kommer att stärkas. Inom ramen för programplaneringen av den nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) har 870 miljoner euro (eller 10 procent av det totala programmeringsbara anslaget) anslagits till program inom detta område. Enligt den tionde EUF ska det dessutom inrättas en kvot för stimulansåtgärder på 3 miljarder euro, som fördelar sig mellan nationella anslag (2,7 miljarder) och en regional fond (300 miljoner). För att få tillgång till denna reserv krävs det att ett land har uppnått vissa resultat när det gäller sin samhällsstyrningsplan i samband med en dialog med kommissionen. Mot denna bakgrund kommer en profil för samhällsstyrning att fastställas för varje land.

Samhällsstyrning kommer också att integreras som ett övergripande ämne inom samtliga samarbetsområden. I kombination med detta kommer det att genomföras nya metoder för att beakta de nya bestämmelserna i Cotonouavtalet och de regionala strategier som har antagits för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

I Afrika är samhällsstyrning också en del av dialogen och samarbetet mellan de panafrikanska institutionerna och EU. Kommissionen föreslår ett stärkt stöd till Afrikanska unionens institutioner samt till den afrikanska mekanismen för inbördes granskning (APRM) inom ramen för Nepad (det nya partnerskapet för Afrikas utveckling).

Andra utvecklingsländer

EU stöder främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning inom alla andra utvecklingsländer enligt de strategier som har tagits fram utifrån varje regions särdrag.

När det gäller samarbetet med de länder som omfattas av grannskapspolitiken fastställs de prioriterade områdena för EU:s ekonomiska stöd på grundval av handlingsplaner som är inriktade på samhällsstyrning och som antas tillsammans med de berörda länderna. Framstegen inom samhällsstyrningens olika områden följs upp regelbundet. Samhällsstyrningen stöds också genom samarbetsmekanismer som partnersamverkan, Taiex och Sigma-initiativet, som ursprungligen utvecklades i samband med utvidgningen. Ytterligare stöd till de politiska och ekonomiska reformerna i dessa länder kan tillhandahållas genom den nya "stödordningen för god samhällsstyrning".

Redan i ett meddelande från 2005 åtog sig kommissionen att stödja samhällsstyrningen i länderna i Latinamerika. Kommissionen har alltså för avsikt att fortsätta stödja moderniseringen av staten inom den här regionen och anpassa sitt tillvägagångssätt till ländernas behov, som varierar beroende på stabiliteten i respektive land. Kommissionen kommer också att stödja den regionala integrationen, som innebär att gemensamma regler följs och beaktas och som utgör en avgörande drivkraft för god samhällsstyrning när det gäller ekonomi och handel.

I Asien kommer EU att fortsätta sin dialog med Kina och Indien. När det gäller länderna i Centralasien kompletteras den politiska dialogen på regional och bilateral nivå med att det finns en särskild rapportör för demokratisk samhällsstyrning på plats. Samhällsstyrning utgör också en del av samarbetet med Asean (Sydostasiatiska nationers förbund) och även av den informella dialogen inom ramen för Asem (Asien-Europa-mötet). I programplaneringen för perioden 2007-2013 är samhällsstyrningen ett områdesövergripande ämne i alla samarbetsåtgärder i regionens länder samt ett prioriterat område när det gäller samarbetet med många av dem.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 oktober 2003 Styre och utveckling [KOM(2003) 615 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 11.10.2007

Top