Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Årsrapport för ECHO 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DE html EN html FR html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Årsrapport för ECHO 2006

I denna rapport presenteras den huvudsakliga verksamheten under 2006 inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (ECHO). Året har präglats av Libanonkrisen, jordbävningen i Indonesien, torkan i flera afrikanska länder och i Afghanistan samt av den förvärrade humanitära situationen i vissa redan befintliga kriser.

RÄTTSAKT

Rapport av den 29 september 2007 från kommissionen - Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) Årsrapport 2006 [KOM(2007) 555 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

De viktigaste insatserna

Under 2006 anslog GD Humanitärt bistånd (ECHO) en budget på sammanlagt 671 miljoner euro fördelad på i första hand länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), länderna i Östeuropa, kring Medelhavet och i Mellanöstern samt de nya oberoende staterna.

Insatserna i AVS-länderna gällde framför allt Sudan (på grund av den förvärrade krisen i Darfur), norra Uganda, Burundi, demokratiska republiken Kongo och Liberia. I Medelhavsområdet och Mellanöstern ingrep ECHO i Libanon för att hjälpa offren för konflikten mellan Israel och Hizbollah. ECHO fortsatte också att bistå de palestinska flyktingarna i Syrien, Jordanien och Libanon och de mest utsatta befolkningsgrupperna i de ockuperade palestinska områdena. I Asien användes ECHO:s stöd främst i gränsområdet mellan Thailand och Burma/Myanmar (burmesiska flyktingar) och till hjälp åt afghanska flyktingar i Pakistan och Iran. I Latinamerika inriktades som under 2005 ECHO:s insatser på stöd till de människor som drabbats av våldet i Colombia.

Liksom under föregående år har ECHO ägnat särskild uppmärksamhet åt glömda kriser *. Genom en analysmetod som grundar sig på både kvantitativa och kvalitativa kriterier identifierades under 2006 glömda kriser i Algeriet (Västsahara), Burma/Myanmar, Nepal, Tjetjenien och Indien (Kashmir).

Beträffande katastrofberedskap har ECHO under 2006 förstärkt sina institutionella resurser för att systematiskt föra in denna fråga på alla områden inom det humanitära biståndet och programmen för återanpassning. Dessutom anslogs 10 miljoner euro för nomadfolk på Afrikas horn (Djibouti, Etiopien, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Uganda) för att öka beredskapen för torka.

ECHO har fortsatt att stödja programmen för förstärkning av den institutionella kapaciteten bland de viktigaste internationella humanitära organisationerna, som till exempel FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) program för registrering av flyktingar.

För genomförandet av sina åtgärder samarbetar ECHO med omkring 200 partner, däribland icke-statliga organisationer (52 %), FN-organ (37 %) och andra internationella organisationer (11 %).

Finansieringsutveckling 2000-2006 och framtidsutsikter 2007-2013

I rapporten konstateras följande för perioden 2000-2006:

Budgeten för humanitärt bistånd har genom åren legat på ett relativt stabilt minimibelopp, vilket har inneburit att ECHO har fått ansöka om ytterligare medel varje år, främst från reserven för katastrofbistånd.

Finansieringen för de olika regionerna har varit mycket skiftande under åren, vilket bekräftar att ECHO:s insatser är kortsiktiga.

Den relativa andelen finansiering till AVS-länderna har ökat under åren och uppgick till nästan halva ECHO:s budget 2006. Enda undantaget från denna trend var 2005 då det mesta av finansieringen gick till Asien i spåren av tsunamikatastrofen och jordbävningen i Kashmir.

För perioden 2007-2013 kommer ECHO, tack vare integreringen av livsmedelsbiståndet och biståndet till människor som tvingats lämna sin hembygd, att kunna samla all sin humanitära verksamhet i ett enda instrument. Det kommer att underlätta övergången mellan livsmedelsbistånd och säkrad livsmedelsförsörjning, i samband med arbetet för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd (esdeenfr).

Övrig verksamhet

I rapporten framhålls att det internationella sammanhang där humanitärt bistånd ges har förändrats mycket. Dels har naturkatastroferna blivit mer omfattande och fler och konflikterna mer långvariga och mer destruktiva. Dels har nya aktörer inom humanitärt bistånd trätt in på scenen, som icke-traditionella givare (företag eller stater) och medlemsstaternas räddningstjänster och militär. Mot denna bakgrund har kommissionen under 2006 genomfört ett samråd mellan sina partner och medlemsstater för att förbättra effektiviteten och samordningen i EU:s politik på det humanitära området. Resultatet från samrådet bidrog till att kommissionen utarbetade ett meddelande om ett europeiskt samförstånd om principer och bästa praxis för humanitära insatser.

ECHO har under 2006 förfinat metoden att bedöma de humanitära behoven i världen genom att använda två index, ett för utsatthet och ett för kris, i de 140 utvecklingsländer som analyserats. Indexen grundas på indikatorer som mänsklig utveckling, undernäring och utsatthet för katastrofer.

Inom ramen för EU:s strategi (esdeenfr) för att förstärka sin katastrof- och krishantering i tredjeländer har ECHO ökat antalet experter på plats. Dessutom har generaldirektoratet ytterligare förstärkt sina operativa och avtalsmässiga förfaranden.

ECHO har vidare fortsatt att följa sin strategi för kommunikation och information och utvecklat sin politik för säkerhet och trygghet för personal som arbetar med humanitärt bistånd.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • glömda kriser: kriser som inte (längre) bevakas av media och där givarstödet till de drabbade är lågt.

Rättsaktens nyckeltal

  • Totalt bistånd 2006: 671 miljoner euro.
  • Huvudsakliga biståndsmottagare: AVS-länderna (322 miljoner euro eller 48 % av den totala summan), länderna i Östeuropa, Medelhavsländerna, Mellanöstern och de nya oberoende staterna (177,9 miljoner, 27 %), Latinamerika och Asien (105,5 miljoner, 16 %).

Senast ändrat den 02.11.2007

Top