Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ECHO: årsrapport 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html EN html FR html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ECHO: årsrapport 2005

I det här meddelandet presenteras den huvudsakliga verksamheten vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (GD ECHO) under 2005. Året kännetecknades särskilt av följderna av tsunamin i december 2004, jordbävningen i Pakistan och den förvärrade humanitära situationen i vissa befintliga krisområden, t.ex. Darfur. Vidare startades en diskussion om reform av det internationella humanitära systemet.

RÄTTSAKT

Rapport från kommissionen av den 4 augusti 2006 - Årsrapport 2005 från Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) [KOM(2006) 441 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Huvudsakliga åtgärder

År 2005 beviljade GD ECHO bistånd på 652,5 miljoner euro, varav 629,33 miljoner belastade kommissionens budget och resten kom från Europeiska utvecklingsfonden (EUF). De huvudsakliga mottagarna av biståndet var länderna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS-länderna ()) samt Asien ().

De viktigaste insatserna i AVS-länderna avsåg Sudan (krisen i Darfur), Demokratiska republiken Kongo, Västafrikas kuststater (Guinea, Liberia och Elfenbenskusten) samt Niger och Mali. I Latinamerika inriktade ECHO sina insatser på att hjälpa befolkningsgrupper som drabbats av våldet i Colombia. I Medelhavsområdet och Mellanöstern fortsatte ECHO att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till den palestinska befolkningen i de ockuperade områdena, Syrien, Jordanien och Libanon, samt till sahrawiska flyktingar i Algeriet. I Asien gick den största delen av biståndet från ECHO till de länder som drabbats av tsunamin i december 2004 (Indonesien, Sri Lanka, Indien, Maldiverna och Thailand) samt till Pakistan och Indien som drabbats av en våldsam jordbävning i oktober 2005.

ECHO fortsatte att fästa särskild uppmärksamhet vid glömda kriser *, framför allt i Algeriet (Västsahara), Indonesien, Burma/Thailand, Nepal, norra Kaukasus (Tjetjenien), Tadzjikistan, Somalia och Uganda. Vidare fortsatte ECHO att vid tillfälle uppmuntra en övergång från katastrofbistånd till utvecklingsbistånd (esdeenfr), framför allt i Angola, Tadzjikistan och Kambodja.

När det gäller katastrofberedskap antog man under 2005 handlingsplaner inom ramen för programmet Dipecho för regioner som löper hög risk att drabbas av naturkatastrofer, saknar förmåga till insatser på lokal nivå och där befolkningarna är sårbara, nämligen Andinska gemenskapen, Centralasien, Sydasien och Västindien.

För att genomföra åtgärderna har ECHO samarbetat med sina ca 200 partner, framför allt icke-statliga organisationer (54 %), FN-organ (32 %) och internationella organisationer (11 %).

Förbindelser med andra aktörer

Under 2005 bidrog ECHO till de diskussioner om reformen av det internationella humanitära systemet som inleddes som en följd av erfarenheterna från olika kriser, exempelvis tsunamin och jordbävningen i Pakistan. FN har antagit ett reformprogram som syftar till att förbättra de humanitära insatsernas förutsägbarhet, punktlighet och effektivitet och som ska förstärka systemet för humanitär samordning och se till att finansieringen blir förutsägbar.

GD ECHO fortsatte att följa arbetet inom ramen för initiativet om gott humanitärt givarskap (Good Humanitarian Donorship - GDH) (EN) och deltog bland annat i utvärderingen av de framsteg som gjorts två år efter det att initiativet startades 2003.

ECHO bidrog även till att stärka den institutionella kapaciteten hos de viktigaste av de internationella humanitära organen genom program för tematisk finansiering, exempelvis programmet för förstärkning av Världshälsoorganisationens (WHO) (ES) (EN) (FR) förmåga till insatser vid hälsohot.

Annan verksamhet

I syfte att förbättra förmågan att hantera katastrofer ökade ECHO under 2005 antalet experter ute på fältet och förstärkte de regionala stödkontoren. Vidare bidrog ECHO till att utarbeta kommissionens meddelande (esdeenfr) på området.

ECHO fortsatte under 2005 arbetet med att utarbeta riktlinjer om barn som drabbats av humanitära kriser och om vatten och sanitet i krissituationer. Dessutom arbetade ECHO med frågan om förstärkning av säkerheten för de icke-statliga organisationernas humanitära personal, och utarbetade en ny översyn av säkerheten för personal på fältet som en uppföljning till översynen från 2004.

För att informera allmänheten om sitt uppdrag och sin verksamhet fortsatte ECHO att genomföra kommunikations- och informationsåtgärder via massmedierna. Som ett pilotprojekt genomfördes dessutom en kampanj för att öka medvetenheten i Tjeckien.

ECHO genomförde 142 revisioner vid de humanitära organisationernas huvudkontor och 24 verksamhetsrevisioner på fältet och i deras lokaler. Dessutom gjorde ECHO en utvärdering av vissa av sina åtgärder inom ramen för partnerskapet med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) (EN).

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Glömda kriser: kriser som inte, eller inte längre, bevakas av medierna och vars offer får mycket lite hjälp från givare.

Viktiga siffror i rättsakten

  • Totalt bistånd som gavs under 2005: 652,5 miljoner euro.
  • Viktigaste biståndsmottagare: AVS-länderna (244,2 miljoner euro, 37 % av det totala biståndet), Asien (239,25 miljoner, 37 % av det totala biståndet) och Ryssland samt länder i Mellanöstern och Medelhavsområdet (84 miljoner, 13 % av det totala biståndet).
  • Bistånd som beviljades till regioner med de största behoven (enligt metoden för bedömning av de globala behoven): 312 miljoner euro (48 % av det totala biståndet).
  • Bistånd som beviljades till regioner med medelstort behov: 136,8 miljoner euro (21 % av det totala biståndet).
  • Bistånd som beviljades till regioner med litet behov (behovsfickor): 6,9 miljoner euro (1 % av det totala biståndet).
  • Återstående belopp (196,6 miljoner euro - 30 % av det totala biståndet): gick till insatser efter tsunamin, Dipechoprogrammet, tematiska åtgärder, tekniskt bistånd och stödutgifter.

Senast ändrat den 03.10.2007

Top