Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogram mot personalbristen inom hälso- och sjukvården (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Handlingsprogram mot personalbristen inom hälso- och sjukvården (2007–2013)

Detta handlingsprogram föreslår åtgärder på nationell, regional och global nivå för att ta itu med personalbristen inom hälso- och sjukvården i utvecklingsländerna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ett europeiskt handlingsprogram för att avhjälpa den akuta bristen på hälso- och sjukvårdpersonal i utvecklingsländer (2007–2013) [KOM(2006) 870 slutlig – ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

Detta handlingsprogram omfattar åtgärder på tre nivåer – nationell, regional och global nivå – för att ta itu med personalbristen inom hälso- och sjukvården i utvecklingsländerna.

ÅTGÄRDER PÅ NATIONELL NIVÅ

 Handlingsprogrammet har fem mål på nationell nivå:

 • Bidra till politisk och strategisk dialog och planering på nationell nivå. Kommissionen föreslår att EU ska

– understryka hur bristen på hälso- och sjukvårdspersonal hindrar att millennieutvecklingsmålen uppnås,

– undersöka frågor som rör hur hälso- och sjukvårdstjänster kan tillhandahållas mer rättvist och anpassat till behoven,

– stödja utvecklandet av en mekanism för att stärka kopplingen mellan det långsiktiga budgetstödet och framsteg när det gäller millennieutvecklingsmålen,

– förvalta, planera och utvärdera de mänskliga resurserna bättre genom dialoger med det civila samhället, t.ex. fackföreningar och forskningsinstitut.

 • Bygga upp den nationella kapaciteten inom hälso- och sjukvårdssektorn genom att

– utvärdera kvalifikationer och könsfördelning bland hälso- och sjukvårdspersonalen för att komma tillrätta med bristerna,

– stödja utbildningskapaciteten i de enskilda länderna, t.ex. genom att bygga upp partnerskap mellan institutioner och utveckla s.k. lärandegemenskaper syd–syd och nord–syd,

– stödja partnerskapsprogram mellan yrkesförbund och tillsynsmyndigheter.

 • Reformera den offentliga förvaltningen och förbättra arbetsvillkoren inom hälso- och sjukvården så att de fattiga och marginaliserade grupperna lättare kan få tillgång till tjänsterna, och för att hålla kvar hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra deras arbetsmiljö och höja lönerna.
 • Bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria, eftersom dessa sjukdomar har förvärrat vårdpersonalkrisen ytterligare och belastar vårdsystemen i utvecklingsländerna. I handlingsprogrammet anges att EU kommer att stödja införlivandet av Världshälsoorganisationens (WHO) strategi ”Treat, Train, Retain” (behandla, utbilda, hålla kvar) i de nationella hälsostrategierna och kommer att fortsätta stödja den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria.
 • Främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom hälso- och sjukvården genom mekanismer för att stödja kvinnors ställning, varvid särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid jämställdhetsaspekter i fråga om utbildning, rekrytering, löner, karriärutveckling samt tillträde till chefsbefattningar.

EU bör bland annat

 • stödja och stärka lokala samhällen genom att främja sjukvården i byarna och i familjerna,
 • förbättra tillgången till teknisk sakkunskap från Europa inom programplaneringen för hälso- och sjukvårdspersonalen, särskilt genom att mottagarländerna slår samman sina tekniska biståndsresurser,
 • stödja stater som varit konfliktdrabbade eller är instabila där statens förmåga att effektivt planera behovet av vårdpersonal är begränsad.

ÅTGÄRDER PÅ REGIONAL NIVÅ

Handlingsprogrammet föreslår att globala och regionala åtgärder ska samordnas genom s.k. åtgärdsplattformar för de viktigaste aktörerna som står i kontakt med globala och regionala observationsorgan.

Afrikas politiska ledarskap

Då personalkrisen inom hälso- och sjukvårdssektorn har särskilt stora verkningar i Afrika bör EU hjälpa Afrika att göra sin röst hörd vid de internationella insatserna för att avhjälpa personalkrisen inom hälso- och sjukvårdssektorn. EU stöder särskilt att Afrikanska unionen (AU) och det nya partnerskapet för Afrikas utveckling (Nepad) får spela en större roll vid regionala åtgärder och upprättandet av en regional åtgärdsplattform.

Bidra till utvecklingen av regionala utbildningsresurser

EU kommer att stödja åtgärder för att stärka utbildningskapaciteten genom sjunde ramprogrammet för forskning (2007–2013) och de därmed sammanhängande särskilda åtgärderna för internationellt samarbete. EU kommer att ge stöd till utveckling av utbildningsnätverk inom och mellan regioner, särskilt de spetsforskningsnätverk som förbindelser mellan nord–syd och syd–syd ger upphov till. Slutligen ska arbetsgruppen om e-hälsa för Afrika, som inrättats av kommissionen i samarbete med Europeiska rymdorganisationen och WHO, undersöka vilka möjligheter som informationstekniken kan erbjuda.

EU bör bland annat

 • främja undertecknandet av regionala avtal om kompetensdelning och kompetensutveckling i Afrika, i syfte att stärka den regionala arbetsmarknaden för att förhindra kompetensflykt,
 • stödja regionala observationsorgan som ska samla i in regional bästa praxis,
 • stödja förstärkning av den regionala forskningskapaciteten, inbegripet stöd till utveckling av kapacitet för klinisk forskning genom partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning för länderna söder om Sahara.

GLOBALA INSATSER

Handlingsprogrammet understryker vikten av en förbättrad global samordning av personalkrisen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Insatser på två nivåer föreslås:

EU-interna insatser

Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att förbättra EU:s vårdpersonalplanering och stödja mobiliteten för kvalificerad personal genom

 • att utarbeta principer som ska fungera som vägledning vid rekryteringen av hälso- och sjukvårdspersonal i EU och från länder utanför unionen, för att minimera eventuella negativa verkningar för hälso- och sjukvårdspersonalens kapacitet i tredjeländer,
 • att inrikta sig på frågor som t.ex. rör möjligheten till överföring av pensionsrättigheter och godkännande av kvalifikationer,
 • att stödja partnerskap mellan medicinska institutioner i EU och i utvecklingsländerna.

Insatser på internationell nivå

EU verkar för att mobilisera globala medel för att bygga upp personalkapaciteten inom hälso- och sjukvården i utvecklingsländerna. I de diskussioner som förs på internationell nivå framhåller EU betydelsen av

 • att säkra en långsiktig och förutsebar finansiering,
 • att försöka övervinna de nationella makroekonomiska hindren för investeringar på hälso- och sjukvårdsområdet,
 • att verka för en ökad harmonisering av ländernas prioriteringar.

FINANSIERING

Handlingsprogrammet understryker vikten av ett ökat, långsiktigt och förutsägbart bistånd för att ge mottagarländerna det budgetutrymme som krävs för långsiktiga investeringar. Dessutom kommer kommissionen att utarbeta en ram för registrering och regelbunden uppdatering av de åtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal som stöds och finansieras av medlemsstaterna och kommissionen, samt jämföra nivån på EU:s finansieringsinsats med nivån på den finansiering som ges av andra givare. Dessutom har kommissionen beslutat att inom ramen för budgeten för det tematiska programmet ”Investera i människor” avsätta 40,3 miljoner euro i syfte att stödja åtgärder för hälso- och sjukvårdspersonal som har verkningar på global och regional nivå.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

EU kommer att stödja utvecklingen av nationella system för övervakning och utvärdering av personalsituationen inom hälso- och sjukvårdssektorn, och övervaka de åtgärder som genomförs på EU-nivå inom ramen för Europarlamentets och rådets rapporter om handlingsprogrammet för kampen mot hiv/aids, malaria och tuberkulos.

Bakgrund

Handlingsprogrammet är en uppföljning av kommissionens meddelande från december 2005 om bristen på hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, som understryker vikten av en global insats från EU:s sida för att ta itu med problemet. Handlingsprogrammet godkändes av rådet den 14 maj 2007.

Senast ändrat den 24.07.2007

Top