Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerskap med Förenta nationerna: utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerskap med Förenta nationerna: utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2001) 231 slutlig) – Uppbyggnad av ett effektivt partnerskap med Förenta nationerna när det gäller utveckling och humanitära frågor

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

VIKTIGA PUNKTER

 • Partnerskapet mellan EU och FN bygger på det gemensamma syftet att nå den mest sårbara befolkningen vid kriser världen över och lindra deras lidande.
 • Medan de projekt för humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete som utförs av FN är direkt samordnade med Europeiska kommissionens aktuella tjänster (GD Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder resp. GD Internationellt samarbete och utveckling – EuropeAid) ansvarar EuropeAid för den allmänna samordningen av förbindelserna mellan FN och Europeiska kommissionen.
 • I det ekonomiska och administrativa ramavtalet (Fafa), som senast reviderades 2014, fastställs de rättsliga regler som gäller för alla avtal mellan EU och FN:s organ. EU och FN kan anpassa sitt tillvägagångssätt för samarbetet genom att
  • göra upp fleråriga programmeringsinstrument per land i EU:s utrikespolitik,
  • skapa en ny finansiell förordning för EU för att möjliggöra större flexibilitet i deltagandet i FN:s verksamheter,
  • reformera det ekonomiska och administrativa ramavtalet mellan EU och FN gällande den finansiella förvaltningen, kontrollen och revisionen av FN:s program och projekt,
  • öka representationen och försvaret av EU:s politiska prioriteringar inom FN genom multilateral styrning.
 • I meddelandet fastställs två huvudprinciper för att stärka samarbetet mellan EU och FN:
  • Uppdelning av arbetet mellan EU, FN:s organ och deras partner beroende på deras kompetenser.
  • Inriktning av utvecklingsaktiviteter på att minska fattigdomen.
 • I meddelandet föreslås också att EU stöder FN:s partnerorganisationer som motsvarar EU:s politiska prioriteringar, samtidigt som man samordnar flerårig finansiering från olika givare och bekämpar bedrägerier.

BAKGRUND

EU (när EU-ländernas bidrag också räknas med) bidrar med den största andelen medel till FN:s budget. Tillsammans utför EU och FN gemensamma åtgärder på global nivå. Deras samarbete sträcker sig till de flesta av de områden som omfattas av EU:s utrikespolitik och till alla områden som täcks av FN-stadgan (fred, säkerhet, mänskliga rättigheter, ekonomiska och sociala frågor, utveckling, humanitärt bistånd och handelspolitik).

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Uppbyggnad av ett effektivt partnerskap med Förenta nationerna när det gäller utveckling och humanitära frågor (KOM(2001) 231 slutlig, 2.5.2001).

Senast ändrat 06.12.2016

Top