Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter

Genom detta tematiska program främjar kommissionen de icke-statliga aktörernas och de lokala myndigheternas initiativrätt genom att finansiera deras egna initiativ när geografiska program inte är rätt instrument och genom att komplettera det stöd de får från andra sektorsinriktade tematiska program. De tre främsta åtgärdstyperna är åtgärder i utvecklingsländer och utvecklingsregioner, åtgärder för att höja medvetenheten om utveckling och tillhandahålla utbildning om utvecklingsfrågor i Europa samt åtgärder för att underlätta samordningen mellan nätverk inom det civila samhället och nätverk av lokala myndigheter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: "Icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i utvecklingsprocessen" [KOM(2006) 19 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Detta program efterträder både de nuvarande samfinansieringsprogrammen för icke-statliga organisationer och de decentraliserade samarbetsprogrammen. Genom att främja de icke-statliga aktörernas och de lokala myndigheternas initiativrätt, kompletterar programmet stödet från de geografiska programmen och övriga sektorsinriktade tematiska program, särskilt programmet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Egenansvar och deltagande är nyckelprinciper i Europeiska unionens (EU:s) utvecklingspolitik i enlighet med vad som fastställs i det " europeiska samförståndet ". Detta tillvägagångssätt tillämpas även på partnerskaps- och samarbetsavtalen, t.ex. med AVS-länderna, Asien, Latinamerika och EU:s grannländer.

Att göra icke-statliga aktörer och lokala myndigheter delaktiga ger ett mervärde pga. deras oberoende av staten, deras närhet till de fastställda målgrupperna och förmåga att förstå dessa gruppers särskilda intressen samt deras förmåga att överbrygga gapet mellan de strategiska målen och uppfyllandet av dessa i praktiken.

Programmet inriktas främst på åtgärder på plats. Det genomförs i första hand i länder och regioner där de geografiska programmen inte tillhandahåller något ekonomiskt stöd till icke-statliga aktörer och lokala myndigheter pga. svag politisk vilja, i delregioner som ligger utanför räckvidden för programmet för landet eller i samband med svåra partnerskap, bräcklig statsbildning, en situation efter konflikt, politisk instabilitet osv.

Alla typer av icke-vinstdrivande icke-statliga aktörer från EU och partnerländerna är berättigade till stöd från programmet. Dessutom kan lokala myndigheter få finansiellt stöd för verksamhet i särskilda sammanhang om det kan fastställas att det skapar mervärde och om verksamheten inte kan genomföras inom ramen för de geografiska programmen. Detta aktörsinriktade tillvägagångssätt kommer att preciseras i det fleråriga tematiska strategidokumentet.

Finansiellt bistånd kan ges för tre typer av åtgärder:

  • Stärka utveckling som bygger på deltagande, stödja de berörda aktörernas kapacitetsuppbyggnad på nationell eller regional nivå samt främja ömsesidig förståelse.
  • Höja medvetenheten om utveckling och tillhandahålla utbildning om utvecklingsfrågor i Europeiska unionen och de anslutande länderna.
  • Sörja för samordning och kommunikation mellan nätverk inom det civila samhället och nätverk av lokala myndigheter såväl inom deras organisationer som mellan olika typer av aktörer som deltar i den allmänna europeiska debatten om utveckling.

Åtgärderna i alla utvecklingsländer, enligt förteckningen över mottagare av offentligt utvecklingsbistånd, kommer att vara berättigade till finansiering inom ramen för detta tematiska program. Dessa länder omfattas av instrumentet för den europeiska grannskaps- och partnerskapspolitiken och instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete. De allmänna kriterierna för länders stödberättigande kommer att fastställas närmare i det fleråriga tematiska strategidokumentet.

Beträffande programplaneringen kommer kommissionen att fatta beslut om fyraåriga (2007-2010) och därefter om treåriga (2011-2013) tematiska strategidokument. I dessa dokument kommer det att fastställas mer detaljerade kriterier för urval av prioriterade länder och regioner samt prioriterade åtgärder. På grundval av denna fleråriga programplanering utarbetar sedan kommissionen årliga åtgärdsprogram där det fastställs vilka prioriterade åtgärder som ska stödjas, liksom specifika mål och vägledande belopp.

Mål och prioriteringar

Det främsta målet för detta program är utrotning av fattigdomen inom ramen för hållbar utveckling, inbegripet en fortsatt strävan efter att uppnå millennieutvecklingsmålen. Andra viktiga mål är ett god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, som är övergripande frågor som bör integreras i alla åtgärder i partnerländerna.

Bland prioriteringarna kan särskilt understrykas stöd för att underlätta aktörernas deltagande när en ogynnsam situation föreligger (svåra partnerskap, instabila situationer, konfliktsituationer osv.), främja gränsöverskridande och regionala initiativ, uppmuntra starka partnerskap mellan olika aktörer från EU och partnerländerna, stärka kapaciteten inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt öka samstämmigheten rörande utveckling inom utbildningen genom att sörja för att barn och ungdomar får tillgång till utbildning om utvecklingsfrågor.

Senast ändrat den 26.07.2006

Top