Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan: Mer, bättre och snabbare bistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsplan: Mer, bättre och snabbare bistånd

Detta meddelande syftar till att göra utvecklingsbiståndet mer effektivt, mer enhetligt och mer verkningsfullt. Meddelandet är ett svar på de åtaganden som EU gjorde år 2005 för att öka utvecklingsbiståndet, göra det mer verkningsfullt och öka spridningstakten i syfte att anta de utmaningar som följer på millennieutvecklingsmålen, som ska uppnås senast 2015.

RÄTTSAKT

Meddelande från Kommissionen av den 2 mars 2006 - "EU:s bistånd: mer, bättre och snabbare" [KOM(2006) 87 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den handlingsplan som föreslås i detta meddelande består av nio tidsbestämda mål som ska uppnås av kommissionen och medlemsländerna gemensamt. Vissa av dem kan antas omedelbart, såsom kartläggningen av gemenskapsbiståndet med hjälp av atlasen över de regionala biståndsgivarna, stödet till den lokala samordningsprocessen och utarbetandet av en gemensam ram för programplanering. Andra behöver inte vidtas förrän under den kommande fyraårsperioden, t.ex. den föreslagna mekanismen för samfinansiering av de gemensamma medlen.

Handlingsplanen är indelad i tre delar: Den första delen omfattar de nio mål som EU som grupp måste uppnå. Den andra delen består av de första fyra målen som redan har utarbetats och som kan antas omedelbart och genomföras i ett urval av partnerländerna. Den tredje delen innehåller en beskrivning av de fem mål som återstår att utarbeta under 2006 och genomföra till 2010.

EU:s åtaganden avseende biståndets effektivitet kan delas upp i tre sammanhängande pelare som gäller

  • öppen och kunskapsbaserad kartläggning och övervakning,
  • genomförande av de kollektiva åtaganden avseende harmonisering och anpassning som antogs genom Parisdeklarationen om biståndseffektivitet (pdf) (EN) (ES) (FR), och
  • genomförandet av den del av EU:s nya strategiska ram som gäller biståndseffektivitet, i enlighet vad som fastställs i den nya förklaringen om utvecklingspolitiken (" det europeiska samförståndet ") och EU:s strategi för Afrika.

Första delen: EU:s åtaganden

För att förbättra organisationen och arbetsfördelningen måste givaratlasen ses över, eftersom den första utgåvan av EU:s givaratlas visade på en koncentration av biståndet till vissa "attraktiva" länder och sektorer, vilket drabbar glömda länder och sektorer, och på en fragmentering av insatserna med en mångfald aktörer och småskaliga projekt som följd.

Beträffande EU:s regler för utvecklingssamarbete är det lämpligt att ge en lättillgänglig översikt över medlemsstaternas regler, och samla dem i handböcker för att underlätta för alla aktörer. Ett annat lika viktigt mål är att, på lång sikt, utveckla en gemensam programplanering. För att uppnå detta syftar den gemensamma ramen för flerårig programplanering till att skapa en mekanism som möjliggör omgrupperingar av överlappande åtgärder i medlemsstaternas system, vilket därmed minskar transaktionskostnaderna för gemenskapens programplanering.

Förklaringen om utvecklingspolitiken ("det europeiska samförståndet") och EU:s strategi för Afrika, vilka antogs 2005, innehåller bestämmelser om en bättre arbetsfördelning i syfte att öka samstämmigheten och effektiviteten hos biståndet, fler gemensamma åtgärder genom en intensivare användning av samfinansiering och en förstärkning av EU:s bidrag och inflytande.

Andra delen: Omedelbara mål

De fyra mål som kan uppnås redan 2006 omfattar givaratlasen, övervakning av processerna inom EU och inom kommittén för utvecklingsbistånd (DAC) som är en del av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), färdplaner och den gemensamma ramen för programplanering.

Översynen av EU:s givaratlas II kommer att skapa ett stärkt regionalt fokus, och kartläggningen av biståndet kommer att ske på nationell nivå och omfatta alla biståndsgivare som är verksamma i varje land. Övervakningen måste omfatta de internationella mål som antogs i Paris och EU:s konkreta operativa mål, som fr.o.m. 2006 kommer att övervakas med hjälp av årsrapporten om uppföljningen av Monterrey.

Processen med färdplanen måste uppvärderas och övervakningsansvaret stärkas och delas. Utarbetandet av färdplaner ska avslutas senast 2006, och målen för färdplanerna bör vara uppnådda senast 2010. Den gemensamma ramen för programplanering bör antas senast i mitten av 2006 och genomföras på ett pragmatiskt, successivt och realistiskt sätt. I länder där givargemensamma biståndsstrategier redan finns (dvs. Tanzania, Uganda och Zambia) är det viktigt att den gemensamma ramen integreras, och en utvidgning av den gemensamma ramen till återstående stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, och till alla länder som undertecknat Parisdeklarationen bör uppnås till 2010.

Tredje delen: fullfölja dagordningen

De fem mål som ska utarbetas under 2006 är operativ komplementaritet, fler gemensamma insatser med samfinansiering av EG, en starkare EU-vision, gemensamma lokala arrangemang och handböcker om EU:s regler för utvecklingssamarbetet.

Pragmatiska operativa principer för arbetsuppgifternas komplementaritet ska antas före utgången av 2006. De kommer att kunna få praktisk användning i samband med de kommande regionala kapitlen i den reviderade givaratlasen. Dessutom måste det göras en översyn av de kommissionsregler som hindrar en samfinansiering för att det ska vara möjligt att senast 2008 införa en strukturerad mekanism för samfinansiering med Europeiska gemenskapens medel.

För att skapa en starkare EU-vision krävs en rad åtgärder: upprättande av ett nätverk som kopplar samman forskningscentren på utvecklingsområdet, inrättande av Europeiska utvecklingsdagar, införande av en europeisk utbildningsplan som samlar alla kurser för yrkesverksamma på utvecklingsområdet, m.m. Det kommer, slutligen, att sammanställas handböcker om EU:s regler för programplanering, om EU:s upphandlingsregler, om EU:s regler och principer för icke-statliga organisationer (NGO:s)och om EU:s regler för stöd/bidrag före utgången av 2006, vilka kommer att revideras under 2008. Den harmonisering av reglerna som under tiden skett kommer att beaktas i dessa handböcker.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - Utvecklingsfinansiering och biståndseffektivitet - Utmaningarna i fråga om att trappa upp EU:s bistånd 2006-2010 [KOM(2006) 85 slutlig (esdeenfr)- Europeiska unionens officiella tidning C 130, 3.6.2006].

Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet - Ett effektivare utvecklingsbistånd från EU : en gemensam ram för utarbetandet av landstrategidokument och en gemensam flerårig programplanering [KOM(2006) 88 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning, C 130, 3.6.2006].

Senast ändrat den 11.09.2007

Top