Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ECHO:s årsrapport för 2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ECHO:s årsrapport för 2004

I denna rapport presenteras den huvudsakliga verksamheten under 2004 inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (GD ECHO). GD ECHO har stått fast vid sin politik att följa de grundläggande principerna i fråga om humanitärt bistånd, det vill säga neutralitet, opartiskhet och oberoende. Det är det enda sättet för att kunna ge effektiv hjälp, för att upprätthålla förbindelser till den hjälpbehövande befolkningen och för att garantera den humanitära personalens säkerhet.

RÄTTSAKT

Rapport frn kommissionen av den 23 november 2005 - Årsrapport för 2004 - (ECHO) [KOM(2005) 580 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

År 2004 kommer att kommas ihåg som året då den fruktansvärda tsunamin den 26 december tog nära 280 000 människors liv på Indiska oceanens stränder. Händelsen förblir en av de värsta katastrofer som någonsin inträffat. Tusentals andra dog emellertid i samband med andra kriser runtom i världen, många gånger utan att omvärlden kände till de förödande konsekvenser som drabbade det berörda folket. GD ECHO:s svar på de humanitära kriserna under 2004 anpassades efter de globala humanitära behoven och inriktades särskilt på de "glömda kriserna", det vill säga de kriser som medierna inte ägnar någon uppmärksamhet.

För att sörja för att insatserna styrs av behoven jämförde generaldirektoratet situationen i cirka 130 utvecklingsländer med utgångspunkt i nio humanitära indikatorer: mänsklig utveckling, fattigdom, risk för naturkatastrofer, konflikter, flyktingar, internflyktingar, undernäring, dödlighet samt andra givares bidrag. Om man tillämpar denna metod på resultaten 2004 ser man att 62 % (eller 353 miljoner euro) av 570 miljoner euro (518,2 miljoner från kommissionens budget och de resterande 52,2 miljonerna från Europeiska utvecklingsfonden) gick till de områden som hade störst behov, 30 % (eller 172 miljoner euro) till områden med medelstora behov och mindre än 1 % (eller 4 miljoner euro) till områden med litet behov (punktvisa behov). AVS-länderna var de största biståndsmottagarna (301,6 miljoner euro), följda av Asien (111,1 miljoner euro). Resterande summa (41 miljoner euro eller 7 %) avsattes för tematisk finansiering, tekniskt bistånd och stödutgifter.

För att identifiera de glömda kriserna använde GD ECHO en analysmetod som baserar sig på både kvantitativa kriterier (bristande uppmärksamhet från mediernas sida eller lågt givarstöd kombinerat med stora behov) och kvalitativa faktorer (områdesbedömningar av GD ECHO:s experter och handläggare). De huvudsakliga glömda kriserna som fastställdes år 2004 ägde rum i Algeriet (Västsahara), Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Haiti, Indien, Myanmar/Burma, Nepal, norra Kaukasien (Tjetjenien), Thailand (burmesiska flyktingar), Somalia, Sudan, Uganda och Jemen.

År 2004 kvarstod, trots en positiv utveckling, problemen angående humanitärt bistånd: antalet flyktingar minskade från 10,6 miljoner 2002 till 9,67 miljoner i slutet av 2003, men när flyktingarna väl återvänt är de fortfarande i behov av humanitärt bistånd, åtminstone under den inledande fasen efter återvändandet. Dessutom uppgick antalet internflyktingar till 25 miljoner. Den humanitära kris i Asien som orsakades av tsunamin visar att människors sårbarhet när det gäller naturkatastrofer ökar.

GD ECHO:s viktigaste insatser 2004

I Afrika genomfördes de mest omfattande insatserna i Sudan/Darfur på grund av det som av FN kallas "den största humanitära krisen i världen". Det inbördeskrig som bröt ut i området 2003 trappades dramatiskt upp år 2004. Utöver de 20 miljoner euro som till att börja med budgeterades för Sudan fattades en rad beslut om katastrofhjälp, vilket ledde till att totalt 83 miljoner euro beviljades till bistånd.

Olika projekt finansierades dessutom i Centralafrika och i området kring de stora sjöarna (Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Tanzania) och i den västafrikanska subregionen.

I norra Kaukasien förblev den utdragna och glömda humanitära krisen i Tjetjenien en av prioriteringarna för GD ECHO:s insatser 2004: totalt 28,5 miljoner euro tilldelades offren för denna konflikt.

Totalt gick 37,35 miljoner euro till palestinier på ockuperade palestinska områden och till palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon och Syrien samt till flyktingar från Irak som inhysts i läger i Jordanien och i ingenmanslandet mellan Jordanien och Irak.

Ett bistånd på 35 miljoner euro frigjordes till förmån för Afghanistan, där man stött återvändandet och återanpassandet av de internflyktingar som återvänt till sina hemtrakter.

GD ECHO var den första givaren som reagerade efter tsunamin vilket man gjorde genom att anslå 3 miljoner euro till Internationella rödakorsfederationen. Dessutom begärde Europeiska kommissionen i januari 2005 upp till 100 miljoner euro från budgetmyndigheten (parlamentet och rådet) för nya biståndsinsatser för det drabbade området. Ett bistånd på 80 miljoner euro anslogs till befolkningen i det berörda området.

År 2004 antogs 16 finansieringsbeslut som inbegrep stöd till åtgärder för katastrofberedskap i flera områden i världen. GD ECHO bistod även med 360 000 euro till världskonferensen i Kobe om begränsning av naturkatastrofer.

Tematisk finansiering är ett nytt sätt att samarbeta med internationella organisationer (Förenta nationernas organ och Röda Korset). Syftet är att förstärka deras institutionella kapacitet så att de ska kunna förbättra effektiviteten vad gäller humanitärt bistånd. År 2004 ingick GD ECHO tematiska kontrakt med FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, Världshälsoorganisationen, Världslivsmedelprogrammet och FN:s barnfond.

Andra verksamheter

GD ECHO deltog vid olika möten för att med andra givarorganisationer diskutera frågor såsom erosion i befolkade områden, humanitära principer - särskilt risken för att dessa principer inte respekteras i samband med FN:s samordnade uppdrag - och problemet för dem som arbetar med humanitärt bistånd att få tillträde till vissa länder.

Vad gäller strategisk programplanering hölls det under 2004 möten med de stora partnerorganisationerna (OCHA, UNICEF, WHO och WFP). På gemenskapsnivå agerade GD ECHO aktivt för att garantera att de humanitära principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende efterföljdes och direktoratet deltog i flera möten på olika nivåer i rådet och med andra avdelningar inom kommissionen.

Vad beträffar övergripande frågor noterade man att man nått framgång vad gäller pilotfall rörande samband mellan katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd. Dessutom gick en summa på 46 miljoner euro (jämfört med 26 miljoner euro 2003) till verksamhet för barn och 66 av de 102 finansieringsbesluten var inriktade på det området. Vatten var en av prioriteringarna för GD ECHO:s årliga arbete och direktoratet utfärdade en anbudsinfodran för att verkställa en studie av vatten- och sanitetsfrågor i nödsituationer.

Slutligen organiserade GD ECHO utbildningstillfällen och en rad aktiviteter som syftade till att förmedla Europeiska unionens politik för humanitärt bistånd och dess värderingr, principer och konkreta resultat. Man anordnade vidare 145 revisioner av de humanitära organisationernas huvudkontor för att garantera en regelbunden bevakning av ekonomiska uppgifter och tillhandahålla lämpliga administrativa uppgifter.

Senast ändrat den 18.05.2006

Top