Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogrammet mot hiv/aids, malaria och tuberkulos (2007-2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsprogrammet mot hiv/aids, malaria och tuberkulos (2007-2011)

I handlingsprogrammet föreslås dels en samlad insats på EU-nivå till stöd för program mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som förvaltas av utvecklingsländerna och medelinkomstländerna själva, dels en insats på global nivå på områden där EU kan tillföra ett mervärde.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Ett europeiskt handlingsprogram mot hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder (2007-2011) [KOM(2005) 179 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Målet för handlingsprogrammet är att avhjälpa bristen på finansiering för det sjätte utvecklingsmålet i FN:s millenniedeklaration, dvs. att bekämpa hiv/aids, malaria, tuberkulos och andra sjukdomar. De medel som avsätts för att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos är fortfarande otillräckliga, och EU intensifierar nu de insatser som har visat sig ge bäst resultat.

EU går in för att stärka den politiska dialogen om mänskliga rättigheter, om reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter och om föräldralösa och utsatta barns behov. Unionen betonar också att det är viktigt att andra utsatta grupper får hjälp, t.ex. sprutnarkomaner, fångar, äldre människor, funktionshindrade, flyktingar och internt fördrivna befolkningsgrupper.

EU kommer att verka för att sakkunskap sprids, så att unionen kan spela en konstruktiv roll i den tekniska och politiska dialogen, särskilt när det gäller översynerna av strategidokumenten för minskad fattigdom, politiken inom olika sektorer samt mekanismerna för landssamordning inom den globala fonden.

För att förbättra den förebyggande hälsovården för sin personal kommer kommissionen att utarbeta en handbok för sina avdelningar och delegationer.

EU kommer att kartlägga de tillgängliga resurserna för tekniskt bistånd med sikte på att utarbeta en plan för gemensamt tekniskt bistånd. Denna plan ska underställas en handlingskodex för gemensamma insatser. Under 2006 kommer Europeiska kommissionen att lägga fram ett strategidokument om mänskliga resurser på hälso- och sjukvårdsområdet, som ska ligga till grund för utarbetandet av särskilda åtgärder och genomförandet av handlingsprogrammet. I strategidokumentet kommer en rad frågor att behöva tas upp, bl.a. europeiska etiska regler för personalrekrytering, utarbetande av nationella planer för utveckling av mänskliga resurser samt en förklaring om global solidaritet.

Genom partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna för klinisk prövning (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP) vill kommissionen förstärka kapaciteten för klinisk forskning. Det ska ske i samband med nya insatser för att förbättra lokala och regionala hälso- och sjukvårdstjänster vid anläggningar för klinisk prövning, förstärka mänskliga resurser, anlägga ny infrastruktur (t.ex. sjukhusavdelningar) och sörja för att befolkningen får tillgång till medicinsk vård i samband med klinisk prövning.

EU kommer att hjälpa de berörda länderna att utveckla sunda och effektiva strategier och metoder för upphandling av läkemedel och farmaceutiska varor, t.ex. kondomer, myggnät behandlade med långtidsverkande insektsmedel och antiretrovirala läkemedel. Parallellt med detta kommer en kampanj att drivas för att förbättra barnens säkerhet i skolorna med sikte på att minska risken för våldtäkt, graviditet eller infektion med hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

I nödsituationer och vid långvariga kriser kommer Europeiska kommissionens kontor för humanitärt bistånd (ECHO) att medverka till att minska överföringen av hiv/aids, malaria och tuberkulos. ECHO kommer också att verka för att minska den dödlighet och det mänskliga lidande som dessa sjukdomar medför genom åtgärder för att öka medvetenheten, genom information och utbildning och genom att ge dem som arbetar med humanitärt bistånd verksamma redskap för förebyggande åtgärder.

Europeiska kommissionen föreslår en rad konkreta och kostnadseffektiva insatser som kan ge snabba resultat, bl.a.

  • riktad, kostnadsfri utdelning av myggnät behandlade med långtidsverkande insektmedel och förstärkning av sociala marknadsföringsstrategier som främjar lokal produktionskapacitet,
  • riktad, kostnadsfri utdelning av preventivmedel tillsammans med ökade investeringar i hälsofrämjande åtgärder och förstärkning av kapaciteten för social marknadsföring,
  • allmängiltig, kostnadsfri tillgång till frivillig rådgivning och testning samt antiretrovirala läkemedel för gravida hiv-positiva kvinnor.

I partnerskap med internationella aktörer som Världshälsoorganisationen (WHO) och EU:s medlemsländer kommer Europeiska kommissionen också att vidta åtgärder på regional och lokal nivå för att bekämpa dessa sjukdomar.

Man vill genom handlingsprogrammet stärka de regionala nätverken i syfte att förbättra tillgången till säkra läkemedel till överkomliga priser, stärka regleringsförmågan, öka personalresurserna inom hälso- och sjukvårdssektorn och främja forskning om och utveckling av nya produkter.

Kommissionen kommer att övervaka genomförandet av förordning (EG) nr 953/2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen. Kommissionen kommer också att främja öppenhet i fråga om priser på farmaceutiska produkter som används för att bekämpa sjukdomarna i fråga genom att be de berörda länderna meddela priserna på produkter som köps in inom ramen för landsprogram som finansieras av kommissionen och den globala fonden. Priserna kommer att läggas ut på kommissionens webbplats, vilket kommer att göra det lättare att jämföra priser och att övervaka verkningarna av att biståndet avskaffas.

Kommissionen kommer, genom vetenskapligt stöd och särskilda riktlinjer för vissa viktiga produkter, att hjälpa de nationella och regionala organen att utveckla sin vetenskapliga kapacitet och regleringsförmåga i samband med utvärdering av läkemedel och beviljande av försäljningstillstånd.

Kommissionen kommer att stödja forskning om och utveckling av nya produkter och behandlingsmetoder för att påskynda utvecklandet av nya vaccin, läkemedel, mikrobicider och diagnosmetoder för resurssvaga miljöer. Kommissionen kommer att uppmuntra forskningssamverkan mellan forskningsorgan i länder där de tre sjukdomarna är endemiska och europeiska partner.

För att råda bot på bristen på vårdpersonal kommer EU att stödja en rad innovativa lösningar, som bör syfta till att göra det mer attraktivt för hälso- och sjukvårdspersonal att stanna kvar i eller återvända till de utvecklingsländer eller regioner där behoven är störst. Dessa initiativ syftar också till att skapa bättre forskningsmöjligheter och förebygga kompetensflykt.

Kommissionen kommer att stödja en rad utvalda offentlig-privata partnerskap samt globala initiativ. Genom sitt flerpartsforum (Stakeholder Forum) kommer kommissionen att samråda med berörda parter, däribland människor som är direkt drabbade av de tre sjukdomarna och som härigenom får möjlighet att komma till tals i ett internationellt sammanhang.

Kommissionen kommer att utvärdera vad globala partnerskap kan tillföra i form av unik sakkunskap, omfattande närvaro i olika länder och andra viktiga resurser, vilken nytta EU kan få ut av dem i förhållande till sina insatser samt vilka fördelar kommissionen kan erbjuda sina partner.

WHO och UNAIDS hör till kommissionens viktigaste partner. Dessa organisationer besitter särskilda kunskaper om sjukdomarna, som de tillägnat sig genom initiativen Stoppa malaria (Roll Back Malaria) och Stoppa tuberkulos (Stop TB). Andra viktiga partner är UNFPA, ILO och Unicef.

Internationellt kan kommissionen göra sin röst hörd med stöd av ett formellt mandat och upprätta en trovärdig dialog med länder utanför EU. Ett nära samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsländerna är också ett måste inom både FN och G8.

Ett nära samarbete kommer att upprättas mellan kommissionen och medlemsländerna för att främja genomförandet av särskilda åtgärder i de enskilda länderna. Kommissionen kommer att övervaka åtgärderna genom årsöversyner och översyner vid halva giltighetstiden av de landspecifika instrumenten och av sjunde ramprogrammet samt genom övervaknings- och utvärderingsmekanismerna för den globala fonden. Under 2008 och 2010 kommer kommissionen att för parlamentet och rådet lägga fram utförliga lägesrapporter om genomförandet, resultaten och verkningarna av handlingsprogrammet.

Beslut om budgetanslag för de åtgärder som föreslås i handlingsprogrammet kommer att antas inom ramen för nästa budgetplan.

Senast ändrat den 05.07.2011

Top