Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbud mot handel med tortyrredskap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förbud mot handel med tortyrredskap

Europeiska unionen motsätter sig dödsstraff, tortyr och annan grym och ovanlig bestraffning* i länder utanför EU. Av denna anledning förbjuds handel med vissa typer av utrustning och produkter som kan användas för sådana ändamål såsom galgar, elektriska stolar och system för dödlig injektion.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen motsätter sig dödsstraff, tortyr och annan grym och ovanlig bestraffning* i länder utanför EU. Av denna anledning förbjuds handel med vissa typer av utrustning och produkter som kan användas för sådana ändamål såsom galgar, elektriska stolar och system för dödlig injektion.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen förbjuder all export eller import av varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än för dödsstraff, tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff. Den inför också ett tillståndssystem för export av varor som kan användas för sådana ändamål.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-ländernas myndigheter bör skilja mellan varor som inte har något annat praktiskt användningsområde än att utföra dödsstraff eller tortyr, och varor som kan användas för sådana ändamål.
  • De varor som omfattas av denna förordning finns förtecknade i bilagorna II och III. Europeiska kommissionen får ändra dessa listor så snart som ny utrustning dyker upp på marknaden.
  • Om de berörda varorna ska användas i destinationslandet inom ramen för offentlig visning på ett museum kan det exporterande EU-landets myndigheter göra ett undantag från förbudet.
  • För att exporttillstånd ska kunna nekas måste ett EU-lands myndigheter ha goda skäl att tro att varorna kan användas i samband med tortyr eller annan grym eller ovanlig bestraffning.
  • Export- och importtillstånd utfärdas med hjälp av ett formulär som baseras på modellen i bilaga V. Det är giltigt i hela EU.
  • EU-ländernas myndigheter kan vägra att bevilja exporttillstånd och avbryta, skjuta upp, ändra eller återkalla ett tillstånd som redan har beviljats.
  • Om tillstånd inte beviljas, behåller tullmyndigheterna de deklarerade varorna och upplyser om alternativet att ansöka om tillstånd. Varorna förstörs efter 6 månader om de inte har fått en ansökan om tillstånd.
  • Om det finns ett beslut om avslag på en ansökan om tillstånd måste ett EU-lands myndigheter meddela alla andra EU-länder och Europeiska kommissionen.
  • EU-länderna måste upprätta årliga verksamhetsrapporter, om möjligt med hjälp av Europeiska kommissionen.

BAKGRUND

Det absoluta förbudet mot tortyr och misshandel som anges i centrala FN-konventioner om mänskliga rättigheter återspeglas på EU-nivå i stadgan om de grundläggande rättigheterna, där det står att ”ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller straff”. Stadgan förbjuder också dödsstraff.

VIKTIGA BEGREPP

*Ovanligt straff: straff som orsakar smärta, lidande eller förnedring utöver en gemenskaps moraliska värden.

Mer information finns på sidorna om åtgärder mot tortyr på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1236/2005

30.7.2006

-

EUT L 200, 30.7.2005, s. 1-19

Rättelse

-

-

EUT L 79, 16.3.2006, s. 32

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 37/2014

20.2.2014

-

EUT L 18, 21.1.2014, s. 1-51

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till förordning (EG) nr 1236/2005 och dess bilagor har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 775/2014 av den 16 juli 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 210, 17.7.2014, s. 1-10).

Senast ändrat 03.08.2015

Top