Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s bidrag till strävandena att nå millennieutvecklingsmålen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU:s bidrag till strävandena att nå millennieutvecklingsmålen

Det här meddelandet innehåller en genomgång av Europeiska unionens bidrag till att minska fattigdomen i världen och en redovisning av de åtgärder som behöver vidtas för att påskynda genomförandet av millennieutvecklingsmålen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén av den 12 april 2005 – Om snabbare framsteg i strävan att nå millennieutvecklingsmålen – Europeiska unionens bidrag – [KOM(2005) 132 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Vid millennietoppmötet 2000 antog det internationella samfundet millenniedeklarationen (EN) och slöt upp kring ett globalt projekt som en gång för alla ska minska den extrema fattigdomen i alla dess aspekter. De s.k. millennieutvecklingsmålen, som är knutna till millenniedeklarationen, är att

 • minska fattigdom och svält i världen,
 • garantera grundskoleutbildning för alla,
 • främja jämställdhet mellan könen,
 • minska barnadödligheten,
 • förbättra mödrahälsan,
 • bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar,
 • trygga en hållbar miljö,
 • delta i ett globalt partnerskap för utveckling.

Europeiska unionen (EU) har gjort konkreta åtaganden i syfte att förverkliga dessa mål fram till 2015. Kommissionen understryker att gemenskapen och medlemsländerna redan har bidragit avsevärt till det internationella samfundets insatser. EU har blivit den viktigaste givaren och står för 55 % av det offentliga utvecklingsbiståndet i världen. Men man måste göra snabbare framsteg i arbetet med att förverkliga millennieutvecklingsmålen. Att bara fortsätta att genomföra de nuvarande strategierna räcker inte.

I samband med förberedelserna för EU:s bidrag till FN:s toppmöte i september 2005 bad rådet kommissionen att utarbeta ambitiösa förslag till åtgärder under tiden fram till år 2015, för att påskynda framstegen när det gäller förverkligandet av millennieutvecklingsmålen, särskilt de som gäller utvecklingsfinansiering, konsekvens i politiken till förmån för utveckling samt prioritering av stöd till Afrika. Kommissionens förslag syftar i huvudsak till att

 • ställa upp nya etappmål för ökningen av det offentliga biståndet fram till 2010 så att man når en samlad biståndsinsats på 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) 2015,
 • påskynda reformerna för att förbättra biståendets kvalitet,
 • tänka över hur EU påverkar utvecklingsvillkoren genom sin egen modell för hållbar utveckling och genom sin interna och externa politik,
 • se till att de nya riktlinjerna främst gynnar Afrika och att möjligheterna för ett partnerskap mellan de två kontinenterna utnyttjas.

Ökade resurser

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att fortsätta att öka anslagen till offentligt utvecklingsbistånd och att bevilja ännu mer resurser än de åtog sig i Monterrey. Den föreslår att det ska fastställas en ny individuell miniminivå på 0,51 % av BNI i offentligt utvecklingsbistånd senast 2010 (0,17 % för de nya medlemsländerna), vilket skulle innebära att de samlade insatserna från unionens sida ökar till 0,56 %. I pengar räknat betyder det en ökning med 20 miljarder euro per år under tiden fram till 2010. Vidare betyder det att man skulle nå det mål som FN uppställt, nämligen 0,7 % av BNI, år 2015.

Vid sidan av anslagen till offentligt bistånd måste nya, kompletterande finansieringskällor övervägas. De bör vara av mer bestående karaktär och förutsebara på lång sikt.

Förbättradkvalitetpåbiståndet

Förutom ett ökat internationellt bistånd är det också nödvändigt att få till stånd en ökad samordning och harmonisering mellan givarna och en anpassning till mottagarnas egna strategier, så att effektiviteten i biståndsinsatserna ökar och transaktionskostnaderna minskar. Bristen på harmonisering leder till administrativt merarbete och onödiga kostnader för partnerländerna.

Konsekvens till förmån för utveckling

Ett förbättrat utvecklingssamarbete är i sig inte tillräckligt för att de utmaningar som är förenade med millennieutvecklingsmålen ska kunna mötas. Politiken på andra områden än bistånd kan spela en avgörande roll när det gäller att hjälpa utvecklingsländerna att nå millennieutvecklingsmålen. I detta sammanhang fastställs i meddelandet om konsekvens i utvecklingspolitiken de politikområden som i första hand kan bidra till utvecklingsländernas ansträngningar.

Prioritera insatserna för Afrika

Många regioner i Afrika söder om Sahara ligger långt efter resten av världen när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen. Kommissionen vill framför allt inrikta sina ansträngningar på Afrika och stödja de afrikanska länderna så att de själva kan ta kommandot över sin utveckling.

I detta syfte tänker EU koncentrera sig på t.ex. följande områden:

 • Förbättrat styre i Afrika, framför allt genom ekonomiskt stöd till Afrikanska unionen (AU), partnersamverkan med dess institutioner samt förnyad finansiering av den s.k. fredsbevarande resursen för Afrika.
 • Utveckling av förbindelserna inom Afrika när det gäller infrastruktur och handel. Det är nödvändigt att skapa och upprätthålla regionala tjänster och infrastrukturnät för att den ekonomiska tillväxten och handeln ska bli konkurrenskraftiga och för att de afrikanska exportörerna ska kunna hävda sig på världsmarknaden. Därför har kommissionen inrättat ett EU–Afrika-partnerskap för infrastrukturer. Vidare är det nödvändigt att få till stånd ett bredare och bättre handelsutbyte för Afrika söder om Sahara.
 • Strävan efter ett jämlikt samhälle, som främjar tillgång till tjänster, ett drägligt arbete för såväl kvinnor som män och en hållbar miljö. EU kommer att stödja initiativ på dessa områden och fortsätta att tillsammans med sina afrikanska partner utarbeta initiativ som bygger på aktivt deltagande i planeringen och budgeteringen av resurser på lokal, regional och nationell nivå. Dessutom måste en hållbar miljö tas med i utvecklingsmålen. EU kommer att vidta konkreta politiska åtgärder för att stärka betydelsen av sådana kriterier som förbättrad jämlikhet och hållbar utveckling när det gäller att bestämma fördelningen av biståndet till länderna i Afrika, Västindieen och Stillahavsområdet (AVS).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europeisk rapport om utvecklingen av den 19 september 2008 "Millenium Development Goals at Midpoint - Where do we stand and where do we need to go?” (EN) (pdf). I rapporten utvärderas läget för genomförandet av millenieutvecklingsmålen fram till 2015. Trots vissa länders ekonomiska tillväxt och den globala fattigdomsminskningen sedan år 2000 har utvecklingsländernas framsteg varit ojämna. Vissa länders förseningar inom hälsovård och utbildning är i hög grad oroande.I enlighet med EU:s och det internationella samfundets åtaganden ska de offentliga utvecklingsbiståndens nivå snabbt höjas. Mottagarländerna ska förbinda sig att förbättra sin ekonomiska och institutionella förvaltning. De ska i synnerhet bidra till genomförandet av handlingsagendan från Accra för högkvalitativa och effektiva offentliga bistånd (harmonisering av offentliga förfaranden och statlig upphandling, samordning av givare, öppenhet och ömsesidiga ansvarsmekanismer).

Det ekonomiska biståndet kompletterar och stöder programmen för utvecklingsbistånd. Ett fullständigt genomförande av millenieutvecklingsmålen måste ske inom en konsekvent politisk ram och grundas såväl på rättvis ekonomisk tillväxt som på sektoriell utvecklingspolitik. Att skapa konsekvent internationell politik och internationella program är en väsentlig faktor för att uppnå målen (särskilt på områdena för globalt ekonomiskt styre, öppnande av marknader, immigration, klimatförändring och riskhantering)

De svagaste staterna, som har visat sig vara mest försenade när det gäller genomförandet av millenieutvecklingsmålen, måste i första hand skyddas, särskilt nu i samband med den globala krisen.

EU:s roll som främsta givare och mest betydande part för fredsbevarande verksamheter i världen 2008 är fortfarande av största vikt. Genom gemenskapens utvecklingspolitik stöds regional integration genom handelsutbyte.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 9 april 2008 – EU: global partner för utveckling – Påskynda arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen [KOM(2008) 177 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. I det här meddelandet fastställs vilka åtgärder som krävs för att påskynda arbetet med att nå millennieutvecklingsmålen. Åtgärderna rör utvecklingsbiståndets omfattning och effektivitet, handelsrelaterat bistånd och konsekvens i politiken. Dessutom syftar meddelandet till att bidra till att det fastställs en gemensam ståndpunkt för EU inför konferensen om utvecklingsfinansiering i Doha i december 2008 och FN:s ministerforum på hög nivå i Accra i september 2008.

Senast ändrat den 19.02.2009

Top