Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna

Europeiska unionen (EU) har skapat en mekanism för vatteninvesteringar i de länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) som har undertecknat Cotonouavtalet. Mekanismen har en budget på 500 miljoner euro och har som främsta mål att bidra till att förbättra tillgången till dricksvatten och möjligheterna till vattenrening för missgynnade grupper i dessa länder genom en aktiv behandling av frågan om bristen på ekonomiska resurser. Detta meddelande innehåller förslag på hur mekanismen för vatteninvesteringar kan utformas och en beskrivning av den framtida utvecklingen av EU:s vatteninitiativ.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 26 januari 2004 om den framtida utvecklingen av EU:s vatteninitiativ och villkoren för inrättandet av en EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna [KOM(2004) 43 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

MEKANISM FÖR VATTENINVESTERINGAR I AVS-LÄNDERNA

Mekanismen för vatteninvesteringar i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) ska fungera som en katalysator genom stöd till utveckling och förändring av sektorspolitiken på området och till flexibla och nyskapande metoder för finansiering av projekt och program för vattentillförsel och vattenrening.

Grundprinciper

Mekanismen bygger på tre huvudprinciper:

  • Styrelseformer: Verksamheten är främst inriktad mot de AVS-länder som för eller är fast beslutna att utforma en sund nationell politik på vattenområdet liksom de länder som prioriterar sociala utgifter. Mekanismen kommer att hjälpa dessa länder att skapa en institutionell och rättslig ram som gör det möjligt att dra till sig ytterligare ekonomiska resurser.
  • Tillämpning: Mekanismen styrs helt av efterfrågan. Det är ett instrument som gör det möjligt att stödja och fördjupa AVS-aktörernas deltagande i utformning och genomförande av politiska åtgärder på vattenområdet.
  • Innovation och flexibilitet: Maximala effekter eftersträvas med hjälp av kreativa kombinationer av stöd och andra ekonomiska källor för den grundläggande infrastrukturen. De föreslagna stöden kan bilda det nödvändiga startkapitalet för projekt och utgöra ett redskap för att bilda de partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn som behövs för att öka finansieringen.

Finansierad verksamhet

Två typer av verksamhet kommer att finansieras: bättre vattenförvaltning och styrelseformer samt samfinansiering av infrastrukturer för dricksvatten och vattenrening.

Verksamheten för bättre vattenförvaltning och styrelseformer omfattar följande:

  • Förstärkning av institutionerna och stöd till reform av sektorn.
  • Integrerad förvaltning av vattenresurserna, varvid den nationella nivån och avrinningsområdena i AVS-länderna betonas.

Den andra typen av verksamhet kommer att omfatta smidiga och innovativa metoder för att finansiera projekt och program för vatten och vattenrening som riktar sig till låginkomsttagare och till socialt eftersatta områden.

Förvaltning av mekanismen

Den grupp som ansvarar för förvaltningen av mekanismen för vatteninvesteringar har bildats inom Europeiska kommissionen och består av EU-tjänstemän. Tjänstemännen i gruppen ansvarar för att genomföra mekanismen.

Då finansieringsprojekten förbereds och genomförs bör man i möjligaste mån utnyttja den kunskap som finns utanför kommissionen, främst hos medlemsstaternas expertgrupper, i samarbete med Europeiska investeringsbanken och andra finansutvecklingsorgan och då så är lämpligt med den privata sektorn och de icke-statliga organisationerna.

Projekten väljs efter förslagsinfordringar öppna för majoriteten av de berörda statliga och icke-statliga aktörerna i AVS-staterna och i EU. Urvalet sker utifrån kriterier som fastställs av Europeiska kommissionen i förslagsinfordringarna. Dessa skall överensstämma med målen att åstadkomma en hållbar utveckling och unionens politik på området för förvaltning av vatten i utvecklingsländerna, stödja programmen för en integrerad förvaltning av avrinningsområdena, beakta parternas genomförandekapacitet och projektets utvecklingsstadium osv. Före varje förslagsinfordran skall Europeiska unionens medlemsstater rådfrågas i EUF-kommittén.

DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN AV EU:s VATTENINITIATIV

Meddelandet innehåller även en framåtblickande utvärdering av den framtida utvecklingen av EU:s vatteninitiativ som lades fram vid världstoppmötet om hållbar utveckling.

Av denna framgår att väsentliga framsteg har gjorts inom vatteninitiativet under det första året, och att de uppsatta målen för dricksvatten och avloppsvattenrening antagligen kommer att nås inom ramen för en integrerad förvaltning av avrinningsområdena.

Initiativet har koncentrerats mot Afrika, Östeuropa, Kaukasien, Centralasien, Medelhavsområdet och Latinamerika.

Kommissionen anser dock att dessa framsteg inte kommer att göra det möjligt att nå millenniemålen (EN) (ES) (FR) utan att väsentligt öka finansieringen och förbättra de mekanismer som gör det möjligt att med hjälp av utvecklingsbiståndet dra till sig ytterligare resurser (privata donatorer, utvecklingsbanker osv.), vilket är två effekter som inrättandet av en EU-mekanism för vatteninvesteringar bör föra med sig.

BAKGRUND

Meddelandet är en uppföljning av EU:s vatteninitiativ (EN) som lanserades i samband med det världstoppmöte om hållbar utveckling som hölls i Johannesburg i september 2002. Vid toppmötet bekräftade man utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration om att fram till 2015 halvera antalet människor som saknar tillgång till dricksvatten och grundläggande avloppsvattenrening.

Fler människor dör årligen av förorenat vatten än av krig. Över 1,1 miljard människor i världen saknar tillgång till dricksvatten, och 2,4 miljarder har inte tillgång till acceptabla sanitära förhållanden. I Afrika har närmare 40 % av befolkningen inte tillgång till dricksvatten och ännu fler har bristfälliga sanitära förhållanden.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

AVS-EG-ministerrådets beslut nr 7/2005 av den 22 november 2005 om användning av en andra tilldelning på 250 miljoner EUR av det villkorade beloppet på 1 miljard EUR inom ramen för 9:e EUF och användning av detta belopp för den andra avsättningen till EU:s mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna

Genom beslutet anslår AVS-EG-ministerrådets officiellt en andra andel på 250 miljoner euro till EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna.

AVS-EG-ministerrådets beslut 2004/632/EG av den 6 maj 2004 om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS-EG-ministerrådet beträffande ett beslut om användning av reserven för anslaget för långsiktig utveckling och av medel från investeringsanslaget inom nionde Europeiska utvecklingsfonden avseende inrättande av en EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna [Europeiska unionens officiella tidning L 289 av den 10.09.2004].

Genom detta beslut anslår AVS-EG-ministerrådet officiellt en första del på 250 miljoner euro till EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna och aviserar ett anslag på ytterligare 250 miljoner euro.

Rådets beslut av den 26 april 2004 om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS-EG-ministerrådet beträffande ett beslut att använda reserven för anslaget för långsiktig utveckling och medel från investeringsanslaget inom nionde Europeiska utvecklingsfonden för inrättandet av en EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna [Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

Rådet fattar beslut om att använda reserven för anslaget för långsiktig utveckling och medel från investeringsanslaget inom nionde Europeiska utvecklingsfonden för inrättandet av en EU-mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna.

Rådets beslut 2004/289/EG av den 22 mars 2004 om frigörande av delar av det villkorade belopp på en miljard euro som avsatts inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfonden för samarbetet med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet i syfte att inrätta en mekanism för vatteninvesteringar [Europeiska unionens officiella tidning L 94 av den 31.3.2004].

Genom detta beslut enas rådet om att inrätta en mekanism för vatteninvesteringar i AVS-staterna. I enlighet med det finansprotokoll som bifogats AVS-EG-partnerskapsavtalet konstaterar rådet att åtagande- och betalningsnivån vid utgången av 2003 samt prognoser för perioden 2004-2007 visar att 500 miljoner euro av budgeten på en miljard euro kan frigöras för att inrätta en mekanism för vatteninvesteringar. Rådet godkänner en första utbetalning på 250 miljoner euro. Beslut om återstoden av beloppet kommer att fattas senare.

See also

För ytterligare information, vänligen se webbplatsen för generaldirektoratet EuropeAid "EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna" (EN)(FR).

Senast ändrat den 08.08.2007

Top