Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fredsbevarande resurs för Afrika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fredsbevarande resurs för Afrika

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2003 om användning av medel ur Europeiska utvecklingsfondens anslag för inrättandet av en fredsbevarande resurs för Afrika

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet fastställs ett finansieringssystem för den fredsbevarande resursen för Afrika (APF), som utgör den huvudsakliga källan till EU-finansiering för insatser för Afrikanska unionen (AU) och Afrikas regionala ekonomiska gemenskaper (REC) inom området fred och säkerhet.

VIKTIGA PUNKTER

Den rättsliga grunden för APF utgörs av Cotonouavtalet , och den finansieras genom Europeiska utvecklingsfonden (EDF).

APF bygger på principen om afrikanskt egenansvar. De direkta mottagarna av APF-stöd är Afrikanska unionen och Afrikas regionala ekonomiska gemenskaper och regionala mekanismer.

Sedan 2004 har APF fått mer än 2,2 miljarder euro i EU-medel.

 • Fredsfrämjande
  • Att stödja fredsbevarande och fredsskapande är en viktig uppgift för APF.
  • APF har med gott resultat stött fredsbevarande operationer i Centralafrikanska republiken, Sudan, Sydsudan, Mali, Somalia, Tchadbäckenet och Komorerna.
 • Kapacitetsuppbyggnad
  • Sedan 2007 har kapacitetsuppbyggnad varit en viktig del av APF. Det syftar till att stärka Afrikanska unionens och de regionala ekonomiska gemenskapernas/regionala mekanismernas kapacitet och effektivitet vid planering och genomförande av fredsfrämjande insatser.
  • Det långsiktiga målet är att göra det möjligt för de afrikanska institutionerna att garantera fred och säkerhet på egen hand.
 • Tidigt ingripande
  • Tidigt ingripande gör det möjligt att tillgodose brådskande behov genom tillhandahållande av finansiering under de första stadierna av åtgärder för att förebygga, hantera och lösa kriser.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 11 december 2003.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

AVS–EG-ministerrådets beslut nr 3/2003 av den 11 december 2003 om användning av medel ur nionde Europeiska utvecklingsfondens anslag för långsiktig utveckling till inrättandet av en fredsbevarande resurs för Afrika (EUT L 345, 31.12.2003, s. 108–111).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 617/2007 av den 14 maj 2007 om genomförande av tionde Europeiska utvecklingsfonden enligt AVS–EG-partnerskapsavtalet (EUT L 152, 13.6.2007, s. 1–13).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 617/2007 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

2007/461/EG: AVS–EG-ministerrådets beslut nr 2/2007 av den 25 maj 2007 om att möjliggöra ytterligare bilaterala bidrag, som skall förvaltas av kommissionen, för att stödja målsättningarna för den fredsbevarande resursen för Afrika (EUT L 175, 5.7.2007, s. 35).

Rådets förordning (EU) 2015/322 av den 2 mars 2015 om genomförandet av elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUT L 58, 3.3.2015, s. 1–16).

Senast ändrat 07.12.2016

Top