Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genomförande av Monterreyöverenskommelsen i praktiken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Genomförande av Monterreyöverenskommelsen i praktiken

Europeiska unionen utvärderar de åtaganden som man gjorde vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 beträffande utvecklingsfinansiering och rekommenderar framtida insatser på vissa områden.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 5 mars 2004: Genomförande av Monterreyöverenskommelsen i praktiken: Europeiska unionens bidrag [KOM/2004/150 slutlig - ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I denna årliga uppföljningsrapport sammanfattar kommissionen läget rörande de åtta åtaganden som den gjorde vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002 och sedan har försvarat vid Monterrey-konferensen (EN) om utvecklingsfinansiering.

De finansiella resurserna för offentligt utvecklingsbistånd

I rapporten dras på detta område slutsatsen att medlemsländerna för andra året i rad är på god väg att hålla detta viktiga åtagande och t.o.m. överträffa det fastställda målet. Trots en svår budgetsituation i flera medlemsstater, har länderna i Europeiska unionen (EU) ökat sitt offentliga utvecklingsbistånd 2002 med 5,8 % i fasta priser jämfört med 2001 och anslagit 0,35 % av sin samlade bruttonationalinkomst till offentligt utvecklingsbistånd.

Det offentliga utvecklingsbiståndet ökade väsentligt i Sverige, Frankrike, Grekland, och Italien. Det har också ökat i Belgien, Finland och Portugal medan det däremot har minskat i Österrike, Danmark, Nederländerna, Spanien och Storbritannien.

Det är viktigt att notera att betänkandet gäller den utvidgade EU:s med 10 nya medlemsstater. Dessa nya medlemmar har under 2002 gemensamt anslagit endast 0,03 % av sin bruttonationalinkomst till utvecklingsbistånd. Kommissionen anser likväl att detta procenttal skall kunna stiga till 0,11 % under 2006 vilket utgör en tredubbling.

Kommissionen uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att bibehålla eller öka sina årliga bidrag till offentligt utvecklingsbistånd under den period som sträcker sig till 2006, för att upprätthålla de framsteg som EU har gjort när det gäller respekten för åtagandena i Monterrey.

En bättre samordnad politik och ett bättre harmoniserat förfarande

I rapporten dras slutsatsen att unionen inte alltid har lyckats att markant stärka samordningen av utvecklingspolitiken eller att harmonisera förfarandet för genomförandet av biståndet.

Det återstår således ännu mycket att göra för att säkra en optimal användning av de resurser som förblir begränsade. Ännu idag håller majoriteten av medlemsstaterna fast vid tillämpningen av sina egna förfaranden när det gäller att förvalta resurser till utveckling i mottagarländerna. Många mottagarländer står således inför ett överflöd av krav när det gäller rapporter, olika bokföringsnormer osv., vilket innebär en administrativ belastning på redan begränsade administrativa resurser. Medlemsstaterna själva berövas viktiga produktivitetsvinster i sina egna förvaltningar genom detta dubbelarbete, särskilt när det gäller att analysera den politiska ramen i utvecklingsländerna.

Kommissionen föreslår följaktligen en hel rad av konkreta åtgärder nämligen

 • närmare samordning mellan EU-givare inom utvecklingspolitiken,
 • närmare samordning av fleråriga program och analytiskt arbete,
 • upprättandet av en gemensam ram för förfaranden för att genomföra biståndet,
 • upprättande av en lokal handlingsplan för EU för samordning och harmonisering i varje partnerland där två eller flera EU-givare genomför samarbetsprogram

Andra åtaganden

I rapporten dras slutsatsen att det under 2004 inte behövs några fler större initiativ på gemenskapsnivå när det gäller de sex andra åtagandena som gjordes i Barcelona. I stället bör man koncentrera sig på att avsluta de olika pågående verksamheterna och dra slutsatser av dem.

I själva verket har konkreta åtgärder vidtagits under de senaste åren för att fullgöra åtagandena, särskilt avseende avbindning av bistånd och skuldlättnad. Framstegen avseende globala kollektiva nyttigheter, handelsbistånd och innovativa finansieringskällor är också lovande, även om initiativen på dessa områden har drivits av enskilda medlemsstater snarare än av EU som helhet.

Åtagandena från Barcelona

EU åtog sig i Barcelona att

 • öka unionens genomsnittliga nivå för offentligt bistånd från 0,33 % av bruttonationalprodukten under 2002 till 0,39 % under 2006, som etapp mot FN-målet om 0,7 %,
 • förbättra effektiviteten i biståndet genom närmare samordning och harmonisering och vidta åtgärder i detta syfte före 2004,
 • vidta åtgärder för avbindning av bistånd avseende de minst utvecklade länderna,
 • öka det bistånd som är relaterat till handel,
 • uppmana till en reglering när det gäller frågan om globala allmänna nyttigheter,
 • fullfölja undersökningen att finna nya finansieringskällor,
 • stödja reformer av de internationella finanssystemen,
 • sträva mot återställande av en hanterlig skuldsättningsnivå inom ramen för initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder.

Monterreyöverenskommelsen om utvecklingsfinansiering

Den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, som hölls i Monterrey (Mexiko) den 18-22 mars 2002, resulterade i samförstånd om finansieringen av global utveckling i utvecklingsländerna. Europeiska unionen som bidrar med mer än 50 % av det offentliga utvecklingsbiståndet globalt sett, spelade en viktig roll för konferensens framgång. Europeiska unionen fastställde sitt bidrag till Monterrey-konferensen vid Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens årsrapport till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 4 april 2007 - Att hålla Europas löften om utvecklingsfinansiering [KOM(2007) 164 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 12 april 2005 - Om snabbare framsteg i strävan att nå Millennieutvecklingsmålen - Utvecklingsfinansiering och effektivitet i biståndet [KOM(2005) 133 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 27.05.2008

Top