Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av handeln

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Att hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av handeln

Europeiska unionen anger praktiska sätt att bättre integrera handelsfrågorna i utvecklingsstrategierna på ett sådant sätt att de bidrar till att uppfylla de grundläggande målen fattigdomsminskning och hållbar utveckling.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Handel och utveckling - Att hjälpa utvecklingsländerna att dra nytta av handeln [KOM(2002) 513 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

STÄRKT DIALOG MED PARTNERLÄNDERNA

Reformering av handelspolitiken som en del av strategierna för fattigdomsminskning

Europeiska unionen vill lägga större vikt på handelsfrågor i sin politiska dialog med utvecklingsländerna för att bättre kunna integrera handelspolitiken i strategierna för fattigdomsminskning. Handelspolitiken bör integreras i denna på ett sådant sätt att den bidrar till att uppfylla de grundläggande målen fattigdomsminskning och hållbar utveckling. Den bör främja en rättvis tillväxt och en utveckling av mänskliga resurser samt säkerställa en god förvaltning av naturresurserna och miljöskydd.

Anpassning av det handelsrelaterade biståndet till de särskilda villkoren i varje land

För att nå detta mål bör kommissionen säkerställa att finansieringen av det handelsrelaterade biståndet, vilket 2000 angavs som ett av de sex prioriterade områdena för utvecklingspolitiken, anpassas enligt behoven, i synnerhet när det gäller de minst utvecklade länderna. Anpassningen av biståndet bör helst ske efter en dialog på nationell nivå mellan de offentliga myndigheterna, den privata sektorn, företrädare för arbetstagarna och det civila samhället.

EFFEKTIVARE EU-STÖD

Landstrategidokumenten och de regionala strategidokumenten används för att omsätta den politiska dialogen i konkreta biståndsprogram. Handelsfrågorna och deras koppling till politiken på andra områden som är av betydelse för en hållbar utveckling måste ingå i varje etapp av utarbetandet av strategidokumenten.

Kommissionen föreslår dessutom att man vid behov, och i samråd med partnerlandet eller partnerregionen, skall förstärka handelsdelen i programplaneringen av EU:s utvecklingsbistånd genom att lägga till följande fyra faktorer:

  • Stöd till makroekonomiska reformer och skattereformer: Stöd för att öka handelskapaciteten bör även inriktas på utarbetandet av en sund makroekonomisk politik och skattepolitik, i syfte att skapa förutsättningar som är gynnsamma för handeln.
  • Stöd till omstrukturering och ökning av konkurrenskraften i produktionen: En rad lånemöjligheter har inrättats både på nationell och regional nivå i syfte att stödja omorienteringsprocessen och öka den privata sektorns konkurrenskraft. Dessutom har förstärkning av stödtjänster och förbättring av infrastruktur varit några av de viktigaste ingredienserna i EU:s stöd.
  • Stöd till regional integration och regionalt samarbete: Stöd ges till regional integration som en del av utvecklingsstrategin. Det rör sig här om syd-syd-nord-strategin. På denna grundval förhandlar EU om avtal med regionala grupperingar, t.ex. med länderna inom Mercosur, i Medelhavsområdet och i Sydostasien. Denna strategi avser dock särskilt de avtal om ekonomiskt partnerskap mellan regionala grupper i AVS-länderna och EU om vilka förhandlingar inleddes i september 2002.
  • Bistånd till ett effektivt deltagande i det multilaterala handelssystemet: EU:s bistånd kommer huvudsakligen att inriktas på stöd till WTO-anslutning (ES) (EN) (FR) och multilaterala handelsförhandlingar, stöd till genomförande av gällande och framtida WTO-avtal som kräver betydande ekonomiska insatser, och stöd till de politiska reformer och de investeringar som krävs för att främja den ekonomiska effektiviteten i utvecklingsländerna och öka deras deltagande i det multilaterala handelssystemet. Det sistnämnda området inbegriper bland annat reform av tullförvaltningen, standarder och bedömning av överensstämmelse, tjänster, investeringar, immateriella rättigheter, konkurrenspolitik, antagande av lagstiftning om lämpliga arbetsnormer, och miljönormer.

Kommissionen undersöker även vilka möjligheter det finns till finansiering av horisontellt handelsrelaterat bistånd som gynnar alla utvecklingsländer, särskilt i samarbete med multilaterala organ. För närvarande tillhandahålls nästan allt EU-utvecklingsbistånd på lands- eller regionnivå. På detta område finns det emellertid ett allt större behov av stöd till multilaterala åtgärder i samarbete med internationella organisationer, utan begränsning till vissa länder eller regioner.

BIDRAG TILL DE INTERNATIONELLA ÅTGÄRDERNAS EFFEKTIVITET

Det är viktigt att dra nytta av de kopplingar som finns mellan handeln och alla andra områden som är av betydelse för en hållbar utveckling samt att ge akt på att det råder samstämmighet mellan EU:s politik på olika områden som rör omvärlden.

Det behövs en översyn av befintliga system i syfte att förbättra samordningen med medlemsstaterna och främja ett mer omfattande utbyte av bästa tillvägagångssätt mellan kommissionen och medlemsstaterna samt medlemsstaterna sinsemellan.

Ett närmare samarbete med internationella organisationer som har särskild expertis när det gäller handel och handelsrelaterade frågor bör även främjas.

EU bör dessutom uppmuntra regionala utvecklingsbanker (såsom Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken) att avsätta ytterligare resurser till program för kapacitetsuppbyggnad på handelsområdet.

I meddelandet uppmanas EU att stödja WTO:s sekretariat när det gäller WTO:s tekniska bistånd och fortsätta att bidra till den globala fonden enligt utvecklingsagendan från Doha (ES) (EN) (FR).

Senast ändrat den 30.05.2007

Top