Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapens deltagande i initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda länder (HIPC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemenskapens deltagande i initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda länder (HIPC)

Detta meddelande har till syfte att fastställa gemenskapens bidrag till initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (HIPC).

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande av den 26 oktober 1999 om gemenskapens deltagande i initiativet för skuldlättnad för kraftigt skuldtyngda fattiga länder (HIPC) [KOM(99) 518 slutlig. - Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Initiativet ingår i det globala initiativ till förmån för de kraftigt skuldtyngda fattiga länderna som togs av Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken i september 1996. Det utgör en samordnad insats från samtliga givares sida, i synnerhet från de multilaterala kreditgivarna, och syftar till att minska de fattigaste ländernas skuld. För första gången understryks det nära sambandet mellan strategierna för fattigdomsbekämpning, strukturanpassningsprogrammen och skuldlättnadsinitiativet.

I samband med G7-ländernas toppmöte i Köln i juli 1999 godkände ministrarna ett utvidgat initiativ som erbjuder en mera djupgående, mera omfattande och snabbare skuldlättnad. Den totala kostnaden för initiativet beräknas uppgå till 61 miljarder US-dollar (nettonuvärdet 2004). Initiativet som ursprungligen gällde för en tvåårsperiod har förlängts fyra gånger (1998, 2000, 2002 och 2004).

Stödberättigade länder

Initiativet är avsett för de fattigaste länder som försöker genomföra strukturanpassningar på ett samordnat sätt och som förbinder sig att bekämpa fattigdomen. Initiativet rör framför allt de fattigaste länder som redan får ytterligare stöd från Världsbanken och IMF, och vilkas skuldsättning bedöms vara icke godtagbar sedan alla övriga åtgärder för att lätta skuldbördan har tillämpats. Till de länder som berörs hör vissa länder i Afrika, Västindien och stillahavsområdet.

Europeiska gemenskapens roll

Eftersom gemenskapen är en viktig partner för utvecklingsländerna intar den en nyckelroll, särskilt med tanke på att den nya totalkostnaden för initiativet är hög. De medel som beviljats i enlighet med beslut nr 98/453/EG från juli 1998 om extraordinärt stöd till förmån för kraftigt skuldtyngda AVS-länder och som härrör från Europeiska utvecklingsfondens (EUF) räntemedel är inte tillräckliga för att klara finansieringen av det nya utvidgade initiativet.

Gemenskapen har meddelat att den är beredd att använda de medel som står till förfogande inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för att väsentligen bidra till skuldlättnaden för de AVS-stater som är berättigade till HIPC-initiativet. Gemenskapen har hittills anslagit mer än 1,6 miljarder euro till initiativet. Gemenskapen bidrar till initiativet i egenskap av kreditgivare för och givare till framför allt AVS-länderna. De medel som tas från EUF används uteslutande för de AVS-länder som är berättigade till HIPC-initiativet. Länderna i Asien och Latinamerika har beviljats ett bidrag på 54 miljoner euro.

Gemenskapens roll i egenskap av kreditgivare Gemenskapens utvecklingsstöd ges i huvudsak som gåvobistånd. Gemenskapen är därför endast en liten kreditgivare i multilaterala sammanhang. Enligt de senaste bedömningarna står gemenskapen endast för cirka 2 % av den totala kostnaden för HIPC-initiativet. Kostnaden för gemenskapens bidrag i egenskap av kreditgivare uppgår hittills till uppskattningsvis cirka 680 miljoner euro. De resurser som beviljas kommer i huvudsak från räntemedel från EUF och interna AVS-reserver.

Gemenskapens roll i egenskap av givare Gemenskapen kommer, utöver det bidrag som den ger i egenskap av kreditgivare, även att delta i initiativet i egenskap av givare. Icke fördelade medel från den åttonde EUF och från tidigare EUF har utgjort den huvudsakliga finansieringskällan för EU:s bidrag i egenskap av givare. Gemenskapens bidrag i egenskap av givare uppgår hittills till 934 miljoner euro till den förvaltningsfond som är knuten till HIPC-initiativet och som förvaltas av Världsbanken.

Ytterligare deltagande Eftersom gemenskapen är en viktig partner för utvecklingsländerna bör den enligt kommissionen bidra till initiativet med ytterligare medel. Rådet godkände därför 2001 ett ytterligare bidrag på 60 miljoner euro som ska användas för att i förtid och till fullo lösa de särskilda lån som beviljats de minst utvecklade AVS-länder som omfattas av HIPC-initiativet.

Senast ändrat den 24.03.2006

Top