Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen

Genom det nedan angivna beslutet upprättas i enlighet med fjärde delen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen en ram för associeringen av de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) med Europeiska gemenskapen (EG), i syfte att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder och territorier och utveckla nära ekonomiska förbindelser mellan dem och gemenskapen som helhet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Associeringsordningen för de utomeuropeiska länderna och territorierna syftar till att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder och territorier och utveckla nära ekonomiska förbindelser mellan dem och Europeiska gemenskapen som helhet.

Samarbetet mellan parterna inriktas särskilt på följande:

  • Minskning, förebyggande och, på sikt, avskaffande av fattigdom.
  • Hållbar utveckling.
  • Gradvis integrering av de utomeuropeiska länderna och territorierna i den regionala ekonomin och i världsekonomin.

Associeringsordningen grundas på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka utgör gemensamma principer för EU-medlemsstaterna och för de utomeuropeiska länder och territorier som är knutna till dem.

SAMARBETSOMRÅDEN

Ekonomiskt samarbete och handelssamarbete: handelsordningen

De utomeuropeiska länderna och territorierna omfattas av en mycket förmånlig handelsordning. Produkter med ursprung i dessa länder och territorier som importeras till gemenskapen blir inte föremål för uttag av importtullar och omfattas inte av kvantitativa begränsningar. Denna handelsordning är inte ömsesidig. Produkter med ursprung i gemenskapen kan på vissa villkor bli föremål för uttag av de importtullar och importavgifter som de utomeuropeiska länderna och territorierna fastställt. De regler som ett utomeuropeiskt land eller territorium tillämpar gentemot gemenskapen får dock inte vara mindre förmånliga än de regler som det i enlighet med principen om behandling som mest gynnad nation tillämpar gentemot tredjeland, om det inte rör sig om ett annat utomeuropeiskt land eller territorium eller om ett utvecklingsland. De utomeuropeiska länderna och territorierna får inte heller tillämpa diskriminering mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Associeringsordningen omfattar förmånliga ursprungsregler för de utomeuropeiska länderna och territorierna, bl.a. regler som medger kumulation av ursprung med material som har sitt ursprung i gemenskapen eller i gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (de s.k. AVS-länderna).

Den omfattar också ett förfarande för omlastning av varor som på vissa villkor medger att produkter som inte har sitt ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna men importerats från ett tredjeland till ett utomeuropeiskt land eller territorium och där blivit föremål för uttag av importtullar och importavgifter importeras till gemenskapen inom ramen för den förmånliga handelsordningen för de utomeuropeiska länderna och territorierna. Omlastningsförfarandet gäller med vissa undantag dock inte för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter.

Samarbete för utvecklingsfinansiering

Syftet med samarbetet för finansiering av utveckling är bl.a. att bidra till de utomeuropeiska ländernas och territoriernas utveckling genom att understödja deras politik och strategier för olika produktionssektorer, för utveckling av handeln, för handelsrelaterade områden, för mänsklig och social utveckling och miljöutveckling och för kulturellt och socialt samarbete.

Regionalt samarbete och regional integration

Det regionala samarbetet kan t.ex. gälla åtgärder som överenskommits mellan två eller flera utomeuropeiska länder eller territorier, mellan ett eller flera utomeuropeiska länder eller territorier och ett eller flera tredjeländer (t.ex. AVS-länder) eller mellan ett eller flera utomeuropeiska länder eller territorier och ett eller flera av de s.k. yttersta randområdena i gemenskapen. Det syftar bl.a. till att påskynda det ekonomiska samarbetet och den ekonomiska utvecklingen och till att främja den fria rörligheten för personer, varor, tjänster, kapital, arbetskraft och teknik. Samarbetet i fråga om regional integration syftar bl.a. till att liberalisera handel och betalningar, till att genomföra program för sektorsreformer på regional nivå och till att uppmuntra de minst utvecklade utomeuropeiska länderna och territorierna att delta i upprättandet av regionala marknader och att dra nytta av dem.

GENOMFÖRANDE

Associeringen grundar sig på principen om ett trilateralt partnerskap mellan kommissionen, den EU-medlemsstat som ett utomeuropeiskt land eller territorium är knutet till och det utomeuropeiska landet eller territoriet i fråga. För att trygga en effektiv dialog och ett effektivt partnerskap finns två huvudinstrument:

  • Forumet för dialogen mellan de utomeuropeiska länderna och territorierna och Europeiska gemenskapen (ULT-forumet), som anordnas årligen och består av företrädare för Europeiska gemenskapen, för samtliga utomeuropeiska länder och territorier och för de medlemsstater som dessa länder och territorier är knutna till.
  • De enskilda partnerskapen enligt ovan mellan kommissionen, den medlemsstat som det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet till och det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet (företrätt av myndigheterna i det landet eller territoriet).

De utomeuropeiska länderna och territorierna omfattas i likhet med AVS-länderna av Europeiska utvecklingsfonden (EUF), som är det viktigaste instrumentet för samarbetet för finansiering av de utomeuropeiska ländernas och territoriernas utveckling och för det regionala samarbete som rör de utomeuropeiska länderna och territorierna. En utvecklings- och samarbetsstrategi i form av ett samlat programplaneringsdokument (SPD) antas för varje utomeuropeiskt land eller territorium. De utomeuropeiska länderna och territorierna är huvudansvariga för utformningen och genomförandet av samarbetsåtgärderna. Programplaneringsdokumentet utarbetas därför huvudsakligen av myndigheterna i det enskilda utomeuropeiska landet eller territoriet. Dessa myndigheter och kommissionen antar gemensamt programplaneringsdokumentet. Samtliga partner ansvarar för uppföljning och granskning.

Det civila samhället är också en viktig aktör i samarbetet, och de icke-statliga aktörer som valts ut i varje utomeuropeiskt land eller territorium kan därför inbjudas att delta i utarbetandet och genomförandet av samarbetsprogram.

FINANSIELLA RESURSER

Finansiella resurser från EUF

Ett sammanlagt belopp på 175 miljoner euro, varav 20 miljoner för finansiering av det investeringsanslag som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB), avsattes för de utomeuropeiska länderna och territorierna inom ramen för nionde EUF, för perioden 2000-2007. Ett sammanlagt belopp på 286 miljoner euro, varav 30 miljoner för finansiering av investeringsanslaget, har avsatts inom ramen för tionde EUF, för perioden 2008-2013.

EIB:s investeringsanslag och lån från EIB

EIB förvaltar investeringsanslaget och de lån som beviljas från bankens egna medel. Syftet med investeringsanslaget är att främja ekonomiskt livskraftiga företag huvudsakligen inom den privata sektorn men även inom de delar av den offentliga sektorn som stöder utvecklingen inom den privata sektorn.

Finansiella resurser från EU:s allmänna budget

De utomeuropeiska länderna och territorierna omfattas av sådana tematiska program som finansieras på grundval av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (förordning (EG) nr 1905/2006) och kan komma i åtnjutande av sådana åtgärder för rehabilitering och återuppbyggnad som finansieras på grundval av stabilitetsinstrumentet (förordning (EG) nr 1717/2006) och av sådana åtgärder för humanitärt bistånd som finansieras på grundval av instrumentet för humanitärt bistånd (förordning (EG) nr 1257/96).

Dessutom står alla övergripande gemenskapsprogram - särskilt program på utbildnings- och forskningsområdet och på det audiovisuella området samt program för ungdom och företag - i princip öppna för de utomeuropeiska länderna och territorierna, med förbehåll för programmens regler och mål och för de närmare villkor som gäller för den medlemsstat som det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet till.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/822/EG

2.12.2001 - 31.12.2013

-

EGT L 314, 30.11.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/249/EG

26.4.2007

-

EUT L109, 26.4.2007

Senast ändrat den 31.08.2011

Top