Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Avtal om handel, utveckling och samarbete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Avtal om handel, utveckling och samarbete

Europeiska unionen och Sydafrika har ingått ett bilateralt avtal om handel, utvecklingssamarbete, ekonomiskt samarbete och flera andra områden som t.ex. socialt och kulturellt samarbete samt politisk dialog.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2004/441/EG av den 26 april 2004 om ingående av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) och Sydafrika har ingått ett avtal om handel, utveckling och samarbete (nedan kallat avtalet) som har till syfte att stärka deras samarbete inom olika områden.

Avtalet har flera mål, nämligen att åstadkomma en förstärkt dialog mellan parterna, stödja Sydafrikas ekonomiska och sociala övergång, främja det regionala samarbetet, åstadkomma ekonomisk integration för Sydafrika både när det gäller södra Afrika och världsekonomin samt att främja en ökning och liberalisering av handeln med varor, tjänster och kapital mellan parterna.

Genom avtalet, som grundar sig på respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, inrättas en regelbunden politisk dialog om frågor av gemensamt intresse, både på bilateral och regional nivå (inom ramen för EU:s dialog med länderna i södra Afrika och AVS-gruppen, dvs. länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Avtalet har ingåtts på obestämd tid och ska ses över fem år efter ikraftträdandet för att göra det möjligt att vidta ändringar.

Avtalet innehåller både flera olika delar och en utvecklingsklausul som medger en utvidgning av samarbetet.

HANDELSFRÅGOR

Genom avtalet inrättas en handelsordning med förmånstullar mellan EU och Sydafrika och föreskrivs ett gradvis inrättande av ett frihandelsområde för varuhandeln. EU är Sydafrikas viktigaste partner, både i fråga om handel och investeringar. Frihandelsområdet har till syfte att underlätta för Sydafrika att få tillträde till gemenskapsmarknaden och för EU att få tillträde till den sydafrikanska marknaden. Det är således av stor betydelse för Sydafrikas integration i världsekonomin. Avtalet täcker ca 90 % av det nuvarande bilaterala handelsutbytet mellan parterna.

I avtalet föreskrivs en liberalisering av 95 % av EU:s import från Sydafrika inom 10 år och av 86 % av Sydafrikas import från EU inom 12 år. I syfte att skydda känsliga sektor hos parterna har vissa produkter undantagits från frihandelsområdet och andra ska endast delvis liberaliseras. För EU:s del rör det sig framförallt om vissa jordbruksprodukter, under det att det för Sydafrikas del rör sig om industrivaror, däribland vissa bilindustriprodukter, vissa textilier och kläder. Sedan december 2006 föreskrivs det dock en ökad liberalisering av handeln när det gäller bilindustrin.

I avtalet fastställs ursprungsregler för att garantera att de produkter som omfattas av förmånsordningen endast kommer från Sydafrika eller EU. För att ta hänsyn till moderna internationella produktionsprocesser finns det särskilda regler som gör ursprungsreglerna flexiblare.

Sydafrika och EU kan vidta skyddsåtgärder när en importerad vara hotar att orsaka den nationella industrin allvarlig skada. Avtalet gör det även möjligt för Sydafrika att under en övergångsperiod vidta skyddsåtgärder (till exempel genom att höja eller återinföra tullar).

Liknande åtgärder gör det dessutom möjligt att skydda ekonomierna i medlemsländerna i Centralafrikanska tullunionen och EU:s yttersta randområden (t.ex. Réunion).

Avtalet innehåller bestämmelser för att förhindra att företag som har en dominerande ställning på marknaden missbrukar denna ställning och för att garantera fri konkurrens mellan företag i EU och Sydafrika. Samarbetet sker genom samråd mellan behöriga myndigheter. EU lämnar också tekniskt bistånd för att hjälpa Sydafrika att omforma sin konkurrenslagstiftning. I avtalet anges det även att det är viktigt att garantera ett fullgott skydd för den immateriella äganderätten och att det vid behov ska hållas brådskande samråd med och ges tekniskt bistånd till Sydafrika.

Avtalet innebär dessutom ett nära samarbete på ett stort antal områden med anknytning till handel, t.ex. tulltjänster, fri rörlighet för tjänster och kapital samt tekniska hinder som certifiering och standardisering.

UTVECKLINGSSAMARBETE

EU:s utvecklingsbistånd till Sydafrika finansieras huvudsakligen med medel från gemenskapens budget genom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Enligt finansieringsinstrumentet ska anslaget till Sydafrika uppgå till 980 miljoner euro för perioden 2007–2013.

I det vägledande programmet för samarbete med Sydafrika under perioden 2007–2013 (EN pdf) anges två insatsområden, nämligen att skapa arbetstillfällen genom att prioritera ekonomins informella sektor och dess integrering i den formella ekonomin, samt utveckla kapaciteten för tillhandahållande av grundläggande sociala tjänster och social sammanhållning.

Det decentraliserade samarbetet är liksom även i andra avtal om utvecklingssamarbete en grundläggande beståndsdel i biståndet. Detta gör att det civila samhället får stor delaktighet i utvecklingsprocessen.

EKONOMISKT SAMARBETE

De båda parterna stärker sitt ekonomiska samarbete på ett flertal områden, t.ex. inom industrin (för att underlätta en omstrukturering av den sydafrikanska industrin), informationssamhället, bildandet och utvecklingen av små och medelstora företag, transport och energi. Det ekonomiska samarbetet syftar även till att stödja en hållbar utveckling i parternas ekonomier och att skydda miljön.

ANDRA ASPEKTER

Bestämmelserna i avtalet sträcker sig även till samarbete på så olika områden som

  • socialt samarbete, på grundval av en dialog i olika frågor som rör. föreningsfrihet, arbetstagares rättigheter, barns rättigheter, jämlikhet mellan kvinnor och män, våld mot kvinnor osv.,
  • miljöskyddssamarbete, framför allt när det gäller klimatförändringar,
  • kulturellt samarbete,
  • samarbete vid bekämpning av narkotika och penningtvätt, samt
  • samarbete inom hälso- och sjukvård, framför allt bekämpning av aids.

Avtalet innehåller även institutionella bestämmelser. Förutom att det inrättas ett samarbetsråd som har till uppgift att se till att avtalet fungerar väl införs det även en regelbunden kontakt mellan de båda parterna, bland annat på parlamentarisk nivå samt mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för EU:s del och dess sydafrikanska motsvarighet, National Economic Development and Labour Council (Nedlac).

BAKGRUND

Avtalet undertecknades den 11 oktober 1999 i Pretoria och trädde i kraft fullt ut den 1 maj 2004. Vissa bestämmelser som faller inom ramen för gemenskapens behörighet har dock tillämpats sedan den 1 januari 2000.

Avtalet kompletteras av tre tilläggsavtal, nämligen avtalet om vetenskap och teknik, avtalet om vin och avtalet om spritdrycker. Det avtal om fiske som anges i avtalet har inte ingåtts. Sydafrika är dessutom part, dock ej fullvärdig, i Cotonouavtalet som reglerar förbindelserna mellan EU och AVS-länderna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2004/441/EG[antagande: samtycke AVC 1999/0112]

26.4.2004

-

EUT L 127, 29.4.2004

Avtal om handel, utveckling och samarbete

1.1.2004

-

EGT L 311, 4.12.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

EUT

Beslut 2006/166/EG

21.12.2005

-

EUT L 57, 28.2.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets beslut om undertecknande av ett avtal mellan europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Rebubliken Sydafrika, å andra sidan, om ändring av avtalet om handel, utveckling och samarbete [KOM(2008) 50 – Ej offentliggjort i EUT]. Kommissionen föreslår en utvidgning av det samarbetsområde som anges i avtalet med Sydafrika. De nya områdena för samarbete ska särskilt bidra till att effektivt införa Afrikanska unionens socioekonomiska program. Parterna förbinder sig att fortsätta ansträngningarna i syfte att nå millenieutvecklingsmålen. Samarbetet ska utvidgas till att omfatta energipolitik för att säkerställa prisstabilitet, trygga energiförsörjningen och diversifiera energikällorna samt utveckla vetenskap, teknik, informationssamhället, sektorerna för anrikning av mineral, transport och satellitnavigationssystem.

Avtalet omfattar bestämmelser till förmån för internationell rätt och internationella brottmålsdomstolen. Det hänvisas till tillämpning av internationella instrument för nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen. Planer finns för övrigt på att öka samarbetet när det gäller att bekämpa terrorism, dess finansiering och organiserad brottslighet, förhindra legosoldatverksamhet och undanröja handeln med handeldvapen. Den politiska dialogen ska fördjupas i fråga om migration för att minska smuggling av migranter, säkerställa de mänskliga rättigheterna och undanröja diskriminering. Diskussionerna om handelsfrågor och handelsbestämmelser kommer att ske inom ramen för förhandlingarna om avtalet om ekonomiskt partnerskap

Meddelande från kommissionen till rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 28 juni 2006 om riktlinjer för kommissionen avseende översynen av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan [KOM (2006) 348 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. I detta meddelande, som antogs tillsammans med meddelandet om förslag till ett strategiskt partnerskap mellan EU och Sydafrika, fastställs de frågor i avtalet som bör granskas och eventuellt ändras.. Till följd av detta meddelande antog rådet i november 2006 förhandlingsmandat och den 14 november 2006 gav samarbetsrådet EU-Sydafrika gav sitt samtycke till inledande av förhandlingar om en översyn av avtalet. Dessa förhandlingar slutfördes den 10 oktober 2007.

Rådets förordning (EG) nr 1747/2000 av den 7 augusti 2000 om ändring av förordning (EG) nr om vissa förfaranden för tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika [Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 8 augusti 2000].

Genom förordningen ändras bilagan till förordning (EG) nr 2204/1999 för att den ska stämma överens med kommissionens förordning (EG) nr om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan. Detta innebär att KN-numren i bilagan i fråga anpassas.

Förordning (EG) nr 2793/1999 av den 17 december 1999 om vissa förfaranden för tillämpning av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Sydafrika [Europeiska unionens officiella tidning L 337 av den 30 december 1999]. I förordningen fastställs framför allt förfaranden för tillämpningen av avtalets handelsbestämmelser, t.ex. kriterierna för beräkningen av tullsatserna. Kommissionen är ansvarig för genomförandet av förordningen och biträds för detta ändamål av tullkodexkommittén.

Senast ändrat den 10.03.2009

Top