Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cotonouavtalet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cotonouavtalet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Partnerskapsavtal 2000/483/EG mellan gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och EU, å andra sidan

VILKET SYFTE HAR PARTNERSKAPSAVTALET?

 • Cotonouavtalet är ryggraden i partnerskapet mellan Europeiska unionen (EU), EU-länderna och 79 länder belägna på tre kontinenter i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS).
 • Syftet är att minska fattigdomen och på sikt utrota den, stödja en hållbar ekonomisk, kulturell och social utveckling i partnerländerna och göra det lättare att undan för undan integrera deras ekonomier i världsekonomin.

VIKTIGA PUNKTER

 • Cotonouavtalet är ett nära samarbete som bygger på en rad grundläggande principer.
  • Parterna i avtalet är likställda.
  • AVS-länderna bestämmer sin egen respektive utvecklingspolitik.
  • Samarbetet är inte bara mellan regeringar: parlament, lokala myndigheter, det civila samhället, den privata sektorn, ekonomiska parter och arbetsmarknadens parter spelar också en roll.
  • Samarbetsformer och prioriteringar varierar utifrån sådana aspekter som ländernas utvecklingsnivåer.
 • Gemensamma institutioner finns på plats för att understödja genomförandet av Cotonouavtalet. AVS-ministerrådet, assisterade av ambassadörskommittén, håller i den politiska dialogen, antar politiska riktlinjer och fattar beslut för att genomföra avtalet. Det presenterar en årlig framstegsrapport för AVS och EU:s gemensamma parlamentsförsamling. Detta rådgivande organ utfärdar rekommendationer för hur målen i avtalet ska nås.
 • Den politiska dimensionen i Cotonouavtalet är viktig och innefattar
  • en omfattande politisk dialog om nationella, regionala och globala frågor,
  • främjande av mänskliga rättigheter och demokratiska principer,
  • utveckling av fredsbyggande politik, konfliktförebyggande och konfliktlösning,
  • uppmärksammande av migrations- och säkerhetsfrågor, däribland kampen mot terrorism och att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen.
 • Avtalet innefattar samarbetsaktiviteter för att stärka
  • den ekonomiska utvecklingen med inriktning på AVS-ländernas industri-, jordbruks- och turismsektorer,
  • social och mänsklig utveckling för att förbättra tjänster för hälso-, utbildnings- och näringstillförsel,
  • regionalt samarbete och integration för att främja och utöka handeln mellan AVS-stater.
  • Dessa aktiviteter finansieras genom Europeiska utvecklingsfonden.
 • Avtalet överensstämmer med Världshandelsorganisationens regler, och gör att AVS-länderna kan delta till fullo i internationell handel.
 • Avtalet undertecknades 2000 och kommer att löpa ut 2020. Det reviderades senast 2010 (beslut 2010/648/EG), då partnerskapet anpassades till att bli mer inriktat på sådana frågor som

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER PARTNERSKAPSAVTALET?

Det har gällt sedan den 1 april 2003 eftersom det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerades den 27 februari 2003.

BAKGRUND

 • Partnerskapsavtalet mellan AVS-staterna och EU, som undertecknades den 23 juni 2000 i Cotonou i Benin, är den senaste fasen i samarbetet mellan AVS-staterna och EU. För vissa AVS-stater började samarbetet i och med att Romfördraget undertecknades 1957. Det utökades sedan med de två Yaoundékonventionerna och de fyra Lomékonventionerna. År 2016 antogs ett meddelande om ett förnyat partnerskap med AVS-länderna för perioden efter 2020.
 • Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Partnerskapsavtal 2000/483/EGmellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (EGT L 317, 15.12.2000, s. 3–353).

Fortlöpande ändringar av partnerskapsavtalet 2000/483/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: A renewed partnership with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 08.12.2016

Top