Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regional strategi för Latinamerika 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regional strategi för Latinamerika 2007–2013

I det regionala strategidokumentet för Latinamerika fastställs vilka insatsområden som ska prioriteras i samarbetet mellan Europeiska unionen och Latinamerika under perioden 2007–2013, dvs. social sammanhållning, regional integration och ökad ömsesidig förståelse. Strategidokumentet innehåller även det regionala vägledande programmet för perioden 2007–2010.

RÄTTSAKT

Europeiska kommissionen – Regionalt programplaneringsdokument 2007–2013 (DE) (EN) (FR) för Latinamerika.

SAMMANFATTNING

I det regionala strategidokumentet fastställs målen och prioriteringarna för samarbetet med Latinamerika under perioden 2007–2013. Regionen omfattar Mexiko, Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama), Andinska gemenskapen (Colombia, Ecuador, Bolivia och Peru), Chile och Mercosur (Argentina, Brasilien, Uruguay, Paraguay och Venezuela).

Syftet med strategidokumentet är att stärka de strategiska förbindelserna mellan Latinamerika och EU på det politiska, ekonomiska och sociala området.

Gemensamma utmaningar för Latinamerika och EU

Att främja den sociala sammanhållningen är nödvändigt för att bekämpa fattigdomen och ojämlikheterna. I Latinamerika är rikedomarna och inkomsterna mycket ojämlikt fördelade, och dessa ojämlikheter skapar utanförskap och politisk instabilitet. Sysselsättningen måste stimuleras för att arbetslösheten ska kunna bekämpas effektivt. Dessutom är det nödvändigt att befästa demokratin och de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att främja rättigheterna för kvinnor, minoriteter och olika folkgrupper, genom att göra det civila samhället mer delaktigt i den politiska debatten.

Att stimulera de ekonomiska förbindelserna är en annan utmaning, som kan antas genom investeringar för att öka innovationsförmågan och konkurrenskraften inom områdena infrastruktur, forskning, teknikutveckling, utbildning, yrkesutbildning, miljö och hantering av naturresurser. Det krävs ett uppsving i handeln och investeringarna mellan de båda regionerna för att stödja tillväxten, skapa nya arbetstillfällen och bekämpa fattigdomen.

Det är nödvändigt att främja samarbetet för att möta de regionala utmaningarna och stödja en hållbar utveckling. I det politiska, ekonomiska och kommersiella samarbetet ska hänsyn även tas till de sociala och miljömässiga aspekterna (klimatförändringen, vattenresurserna, skyddet av den biologiska mångfalden och kampen mot avskogningen). EU och Latinamerika är positiva till multilateralt samarbete och bör tillsammans arbeta för att få till stånd tydliga och jämlika globala regler samt ett globalt styre, hantera globala utmaningar såsom klimatförändringen och samarbeta inom området mänskliga rättigheter.

Prioriterade områden för den regionala programplaneringen för 2007–2013

Den första prioriteringen för den regionala programplaneringen är social sammanhållning (minska fattigdomen, ojämlikheterna och utanförskapet). Man eftersträvar särskilt att främja utvecklingen av en offentlig politik inom det sociala området, höja nivån på de offentliga anslagen till och de offentliga investeringarna i det sociala området, förbättra skattepolitiken och omfördela inkomsterna med hjälp av EUROsociAL (ett program för tekniskt samarbete mellan EU och Latinamerika för att främja social sammanhållning), stimulera till dialog, utbyta information om bra metoder, verkställa en gemensam övervakning och förstärka kampen mot narkotika.

Den andra prioriteringen för strategin är regional integration som kompletterar den subregionala integrationsprocessen. Syftet är att främja

  • företagsnätverk och deras verksamhet inom områdena handel och investeringar;
  • dialog och uppbyggnad av den institutionella kapaciteten inom områdena makroekonomi, politik, standarder, mänskliga rättigheter, infrastruktur, miljö etc. för att främja hållbara investeringar och en hållbar utveckling;
  • samarbete, regional dialog samt utbyte av erfarenheter och bra metoder i fråga om miljöaspekterna av en hållbar utveckling (klimatförändring, vattenresurser, biologisk mångfald och skogsfrågor);
  • överföring samt dialog på lagstiftningsområdet;
  • regionala prioriteringar via undersökningar och konferenser.

Den tredje prioriteringen avser investeringar i utbildning av mänskliga resurser och ömsesidig förståelse. Samarbetet ska inriktas på att förstärka den högre utbildningen och regionens konkurrenskraft (bland annat genom utbildningsprogram) samt på åtgärder för att främja och fördjupa den ömsesidiga förståelsen mellan de båda regionerna.

Det behövs samråd och dialog om hur regionala program ska inrättas och genomföras. För att optimera programmens verkan måste man förbättra deras synlighet, öka kunskapen om dem och dra nytta av resultaten samt främja komplementaritet och samverkan mellan dem. Dessutom bör man använda skräddarsydda verktyg, ta hänsyn till olikheter mellan programmen, involvera offentliga och privata aktörer, beakta frågor av övergripande karaktär och främja en lämplig förvaltning.

Närmare bestämmelser

Det regionala strategidokumentet innehåller det regionala vägledande programmet för perioden 2007–2010. Ett andra regionalt vägledande program kommer att utarbetas för perioden 2011–2013. Finansieringen av de två regionala vägledande programmen (2007–2013) motsvarar 556 miljoner euro, varav 35 % har anslagits för social sammanhållning, 25 % för regional integration och 40 % för utbildning och regionala utmaningar.

Mottagare är nationella, regionala och lokala myndigheter, organisationer som företräder det civila samhället, organisationer som företräder företag, aktörer inom den högre utbildningen, icke-statliga organisationer etc.

Den verksamhet som stöds är följande: utvärderingar, undersökningar, rapporter, publikationer, informationsåtgärder, seminarier, möten, kurser, utbyte av universitetspersonal, studiestipendier, gemensamma projekt som utvecklats av institutionsnätverk, rörlighet för deltagarna, kvalitetskontroll och informationsutbyte. Vidare ges stöd till verksamhet för utveckling av statistik, databaser och politikinstrument. Resultatindikatorer kommer att användas för att mäta projektens inverkan.

Bakgrund

Samarbetet mellan EU och Latinamerika genomförs inom ramen för det stärkta partnerskapet och de mål som fastställdes vid toppmötena i Guadalajara och Wien (DE) (EN) (FR). I det regionala strategidokumentet för perioden 2007–2013 fastställs de prioriteringar för vilka stöd kommer att tilldelas genom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. De program som omfattas av det regionala strategidokumentet kompletterar strategierna för olika subregioner och länder.

ANKNYTNADE RÄTTSAKTER

Halvtidsutvärdering och regionala vägledande program 2011-2013 för Latinamerika (EN).

See also

  • För mer information, besök den europeiska utrikestjänstens webbplats (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 02.02.2011

Top