Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starkare partnerskap för bättre tillträde till utländska marknader

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Starkare partnerskap för bättre tillträde till utländska marknader

Kommissionen föreslår ett starkare partnerskap med EU:s näringsliv och medlemsländer för att det ska bli lättare att ta sig in på utländska marknader. Den fastställer vad som bör prioriteras och förespråkar effektiva och öppna medel för bättre marknadstillträde.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 18 april 2007: "Europa i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer" [KOM(2007) 183 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens tidning].

SAMMANFATTNING

I dagens globala ekonomi påverkar tillträdet till marknaden i stor utsträckning de europeiska företagens och exportörernas ekonomiska styrka. En effektiv handelspolitik är nödvändig för tillväxt och sysselsättning samtidigt som den säkerställer att europeiska företag är fortsatt konkurrenskraftiga och har tillträde till marknaderna.

För konkurrens på rättvisa villkor måste de framväxande ekonomierna öppna sina marknader ännu mer och minska sina handelshinder. EU är villigt att göra detsamma för att stimulera konkurrenskraft och innovation samt attrahera utländska investeringar.

Den successiva liberaliseringen av marknaderna är positiv för alla länder oavsett utvecklingsnivå. Därför prioriterar EU sina åtaganden gentemot Världshandelsorganisationen (WTO)(EN) (ES)(FR) och Doha-rundan. En ny strategi som är inriktad på särskilda problem eller marknader är dock nödvändig.

Kommissionen föreslår ett starkare partnerskap med medlemsländerna och företagen för en tydligare och mer resultatinriktad strategi. Partnerskapet bör inriktas på

 • konkreta problem som EU-företagen ställs inför på marknader i tredjeländer,
 • kartläggning av brister i det nuvarande systemet,
 • hur EU:s strategi måste anpassas till den föränderliga globala ekonomin.

Kommissionen förespråkar en decentralisering av det nuvarande systemet för ökad effektivitet och öppenhet. Kommissionen vill också ha ett bättre utnyttjande av lokalkännedom och lokala initiativ genom särskilda grupper med företrädare för kommissionen, medlemsländerna och näringslivet. Slutligen vill den att EU:s prioriteringar fastställs så att man kan inrikta sig på de mest angelägna problemen.

Marknadstillträde i en föränderlig global ekonomi

Handelshindren i den globala ekonomin är de följande:

 • Tariffära handelshinder och krångliga tullförfaranden.
 • Begränsad tillgång till råvaror.
 • Handelshinder för tjänster och utländska direkta investeringar.
 • Begränsande metoder för offentlig upphandling.
 • Illojala eller diskriminerande ekonomiska regler (statsstöd, subventioner och metoder som strider mot WTO:s regler för handelspolitiska skyddsåtgärder, t.ex. antidumpningsåtgärder).
 • Missbruk av åtgärder som inte är motiverade av hälso- och säkerhetsskäl och tekniska föreskrifter.
 • Otillräckligt skydd för immateriella rättigheter och bristande genomförande.

Dessa hinder är komplexa och svåra att påvisa. Icke-tariffära handelshinder och andra handelshinder "bakom gränserna" blir allt viktigare. Idag beror många problem med marknadstillträde på brister i fråga om tillämpningen av gällande regler. Det krävs bättre samordning mellan medlemsländerna, företagen och kommissionen för att upptäcka, analysera, utvärdera och undanröja hindren.

Berörda parter stöder en förändring

Samrådet med berörda parter har bekräftat att det för marknadstillträde krävs mer kraftfulla insatser och en resultatinriktad strategi på EU-nivå. Följande rekommenderas:

 • En bättre kombination av politiska instrument.
 • Aktivt deltagande i multilaterala och bilaterala förhandlingar.
 • Åtgärder för att se till att avtalen följs.
 • Närmare samarbete mellan kommissionen, medlemsländerna och företagen för att nå bättre resultat.
 • Bättre prioritering av åtgärderna mot handelshinder.
 • Effektivare och öppnare tjänster för företagen.
 • Undanröjande av handelshinder när det gäller varor, tjänster, immateriella rättigheter och investeringar.

Rätt kombination av politiska instrument för bättre marknadstillträde

Det räcker inte med en enda lösning eller mekanism för att motverka handelshinder. WTO-systemet och det multilaterala samarbetet är den bästa garantin för marknadstillträde, men multilaterala och bilaterala formella och informella instrument är nödvändiga. Inom ramen för WTO är det viktigast för EU att Doharundan blir en framgång. De viktigaste handelsnationerna, t.ex. Kina, har nu anslutit sig till WTO och andra, t.ex. Ryssland, är på väg att göra det. Därför har möjligheten att använda anslutningsförhandlingar för att förbättra marknadstillträdet stadigt minskat. Det multilaterala samarbetet stärks genom förhandlingarna om de nya bilaterala frihandelsavtalen med Asean, Korea, Indien, de andinska länderna och länderna i Centralamerika. De pågående underhandlingarna med Mercosur och Gulfstaternas samarbetsråd syftar också till att stärka det multilaterala samarbetet.

Man bör utnyttja rättigheterna enligt WTO:s överenskommelse om tvistlösning på ett bättre sätt, genom att införa flexibla mekanismer för förebyggande och lösning av tvister genom medling. Därför kommer handelshinderförordningen att omfatta klagomål som rör överträdelse av bilaterala avtal.

För att få ett större inflytande över det internationella samarbetet kommer EU att försöka stärka sin ställning i de internationella standardiseringsorganen.

Men det krävs till stor del administrativ kapacitet, utbildning eller teknisk utrustning för att se till att reglerna följs. För att komma till rätta med problemen har kommissionen och EU för avsikt att öka det handelsrelaterade biståndet. Kommissionen vill också uppmuntra tredjeländerna att använda anmälningsförfarandena för att motverka handelshinder.

Enligt kommissionen är internationell diplomati och politiska förbindelser allt viktigare för att motverka handelshinder som komplement till andra mer långsiktiga politiska instrument.

Mot ett starkare partnerskap

Kommissionen föreslår att det upprättas ett nytt partnerskap med medlemsländerna och näringslivet i EU. Dessa trepartsdiskussioner ska göra det möjligt att utarbeta bättre arbetsmetoder för att

 • prioritera bland insatserna för att undanröja handelshinder,
 • skapa länkar mellan databaser,
 • utveckla ett nätverk med experter på marknadstillträde.

Kommissionens delegationer, medlemsstaternas ambassader och EU-företag som är etablerade på utländska marknader har de bästa förutsättningarna för att

 • identifiera problemen,
 • avgöra vilka ärenden som kräver samordnade insatser med olika experter,
 • göra uppföljningar på plats.

För att detta gemensamma arbete ska bli effektivt krävs det kontakter och systematisk samordning för att förbättra uppgiftsinsamlingen, underlätta identifieringen av lagförslag och utnyttja lokalkännedom.

I Bryssel har den rådgivande kommittén för marknadstillträde till uppgift att

 • se till att det sker ett utbyte av bästa metoder,
 • förbättra samordningen,
 • samarbeta nära med kommittén för handelshinderförordningen.

Den övergripande rådgivande kommittén för handelspolitiken (artikel 133-kommittén) bör även i fortsättningen vara det främsta diskussionsforumet, men andra specialiserade kommittéer kommer också att spela en viktig roll. Kommissionen och Europaparlamentet kommer att diskutera frågan om marknadstillträde på regelbunden basis.

Prioritering

I takt med att handelshindren blir alltmer komplexa blir det svårare att påvisa och undanröja dem. Därför måste man koncentrera sig på de viktigaste frågorna, dvs.

 • ekonomiska fördelar för EU-företagen på kort och medellång sikt,
 • handelshinder som utgör en allvarlig överträdelse av ett avtal,
 • en lösning av problemet inom rimlig tid.

Man kommer att upprätta en prioritetsordning efter land, sektor och problemkategori.

Prioriteringen får dock inte bli en tvångströja, utan ska bidra till att ge vägledning om hur resurserna kan utnyttjas på bästa sätt.

Effektivare och öppnare tjänster

Genom ett förebyggande system med tidig varning kan man upptäcka framtida hinder och undanröja dem på ett tidigt stadium. Synpunkter på lagförslag eller föreskrifter kan föras fram innan dessa antas. Det största problemet gäller den tid det tar att få bort handelshinder. Företagen i EU behöver snabbare och bättre anpassade åtgärder. Kommissionen har för avsikt att förbättra och rationalisera registrering, analys och behandling av klagomål.

Näringslivets roll är att tillhandahålla merparten av informationen om handelshindren. Kommissionens uppgift är att sprida den genom att registrera klagomålen i databasen med information om marknadstillträde (EN) och skapa webblänkar till andra databaser för att öka tillgängligheten. Databasen finns på Internet och innehåller tillförlitlig och lättillgänglig information om tullsatser, importförfaranden och dokumentkrav för import. För att sprida kännedom om insatserna kommer kommissionen att inleda en kampanj i och tillsammans med medlemsstaterna för att få EU-företagen att föra fram sina klagomål om handelshinder. För att man lätt ska kunna följa den fortsatta utvecklingen kommer varje ärende att få ett registreringsnummer. Kommissionen förbinder sig att uppdatera databasen och successivt förbättra täckningen på områden som tjänster, investeringar och immateriella rättigheter. För närvarande undersöker kommissionen hur man kan koppla samman marknadstillträdesdatabasen med rådgivningstjänsten för exportörer i utvecklingsländerna.

Slutsatser

Det krävs ett starkare partnerskap för att uppnå ett konkurrenskraftigt EU i världen och bidra till Lissabonagendan för tillväxt och sysselsättning. Hur framgångsrikt initiativet blir beror på följande faktorer:

 • Hur starkt partnerskapet är.
 • Om resurserna är tillräckliga.
 • Om resurserna används optimalt.

Kommissionen är fast besluten att möta denna utmaning och uppmanar alla berörda parter att bidra.

Ytterligare upplysningar finns på GD Handels webbplats (EN)(FR).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 4 oktober 2006 - "Ett konkurrenskraftigt Europa i världen" [KOM(2006) 567 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 16.04.2008

Top