Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmänna preferenssystemet 2006-2008

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Allmänna preferenssystemet 2006-2008

I den här förordningen fastställs gemenskapens Allmänna preferenssystem för perioden 1 januari 2006-31 december 2008. Förordningen innebär att reglerna om förmånsbehandling av import av produkter med ursprung i utvecklingsländerna förenklas. Den gör det möjligt att rationalisera tillämpningen av reglerna och att se till att handeln verkar utvecklingsbefrämjande.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs vilka regler som ska gälla inom ramen för Allmänna preferenssystemet under perioden 2006-2008. Allmänna preferenssystemet är en ordning med förmånstullar som gemenskapen tillämpar på import av produkter med ursprung i de länder som omfattas av ordningen (förmånsländerna).

Det rör sig om vissa länder och territorier som anges i bilaga I till förordningen.

De produkter som omfattas av Allmännas preferenssystemet nämns i bilaga II. Ursprungsreglerna, dvs. bestämmelserna om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en produkt ska betraktas som ursprungsprodukt, fastställs i förordning (EEG) nr 2454/93. Regional kumulation är dessutom möjlig inom de regionala grupper som har upprättats.

Produkterna har delats in i två kategorier, känsliga produkter och icke känsliga produkter. Huruvida en produkt är känslig eller icke känslig fastställs med hänsyn till eventuella liknande gemenskapsprodukter och till hur import av den skulle kunna påverka gemenskapsprodukterna. För dessa produkter fastställs i tulltaxan antingen specifika tullar eller värdetullar. Om en tullnedsättning enligt bestämmelserna i Allmänna preferenssystemet leder till att värdetullen blir högst 1 % eller den specifika tullen högst 2 euro ska det dock inte tas ut någon tull alls.

Allmänna preferenssystemet omfattar tre olika ordningar. Tullförmånerna varierar beroende på vilken av ordningarna som förmånslandet omfattas av. Det rör sig om följande ordningar:

 • En allmän ordning.
 • En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, som riktar sig till sårbara länder.
 • En särskild ordning för de minst utvecklade länderna.

Den allmänna ordningen

I den allmänna ordningen fastställs de allmänna reglerna i Allmänna preferenssystemet. För icke känsliga produkter gäller principen att de ska vara helt befriade från de tullar som är tillämpliga på dem enligt Gemensamma tulltaxan, utom när det gäller jordbrukskomponenter.

För känsliga produkter ska värdetullar enligt Gemensamma tulltaxan i princip sättas ned med 3,5 procentenheter. Nedsättningen ska begränsas till 20 % för textilier och textilvaror. Tullnedsättningar på mer än 3,5 procentenheter som fastställts enligt reglerna i Allmänna preferenssystemet för den föregående perioden 2002-2005 (se förordning (EG) nr 2501/2001) ska dock fortsätta att gälla. Specifika tullar enligt Gemensamma tulltaxan för känsliga produkter ska sättas ned med 30 %.

Om en produkt som anges som en känslig produkt i bilaga II omfattas av både värdetull och specifik tull enligt Gemensamma tulltaxan, ska den specifika tullen inte sättas ned.

För produkter från jordbrukssektorn har det införts en särskild övervakningsmekanism för att undvika att det uppkommer störningar på gemenskapsmarknaden. Jordbruksprodukter omfattas dessutom liksom tidigare av skyddsklausulerna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre

Reglerna i den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre innebär att de produkter som nämns i bilaga II i princip ska vara befriade från värdetullar enligt Gemensamma tulltaxan. De ska också vara befriade från specifika tullar, utom när de också omfattas av en värdetull. Den specifika tullen på vissa tuggummin får dock uppgå till högst 16 % av tullvärdet.

Den särskilda stimulansordningen ersätter den särskilda ordning för att bekämpa tillverkning av och handel med narkotika som ingick i det föregående Allmänna preferenssystemet (se rådets förordning (EG) nr 2501/2001) och trädde, genom ett undantag, i kraft redan den 1 juli 2005.

De länder som omfattas av denna ordning är länder som anses sårbara på grund av bristande diversifiering och otillräcklig integration i det internationella handelssystemet. Det rör sig om länder som inte har klassificerats som höginkomstland av Världsbanken under tre år i följd. Dessutom ska de fem största varugrupperna svara för minst 75 % av värdet av den totala importen till gemenskapen av sådana produkter med ursprung i förmånslandet som omfattas av Allmänna preferenssystemet. Vidare ska importen till gemenskapen från förmånslandet av produkter som omfattas av Allmänna preferenssystemet svara för mindre än 1 % av den totala importen till gemenskapen av produkter som omfattas av systemet.

Länderna anges i bilaga I till förordningen (kolumn E). För att kunna komma i fråga för ordningen från och med den 1 januari 2006 måste de lämna in en giltig ansökan till kommissionen senast den 31 oktober 2005. Efter prövningen av deras ansökan offentliggörs den slutgiltiga förteckningen över förmånsländer i Europeiska unionens officiella tidning.

För perioden 2006-2008 omfattas följande länder av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgien, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Moldavien, Mongoliet, Nicaragua, Panama, Peru, El Salvador och Venezuela.

Som generell skyldighet för de länder som vill omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre gäller dessutom att de måste ha ratificerat och i praktiken tillämpa de konventioner som nämns i bilaga III till förordningen. Bilaga III skiljer mellan två kategorier av internationella konventioner:

 • FN:s och ILO:s främsta konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter (del A i bilaga III). Förmånsländerna är i princip skyldiga att ratificera och i praktiken tillämpa de konventionerna. Men om ett land på grund av särskilda konstitutionella restriktioner inte har ratificerat och börjat tillämpa (högst) två av de sexton konventioner som nämns, måste det formellt åta sig att göra det senast den 31 oktober 2005 eller, i händelse av oförenlighet med konstitutionen, senast den 31 december 2006.
 • Konventioner med anknytning till miljön och principerna för gott styre (del B i bilaga II). Minst sju av de internationella konventioner som nämns i del B måste vara ratificerade och måste tillämpas i praktiken. De andra måste ratificeras och börja tillämpas i praktiken senast den 31 december 2008.

Kommissionen bevakar noggrant att länderna vidtar åtgärder för att rätta sig efter denna skyldighet och att de hela tiden iakttar den.

Den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna

De minst utvecklade länderna anges i bilaga I till förordningen (kolumn D). I enlighet med strategin "Allt utom vapen" ska tullarna enligt Gemensamma tulltaxan upphävas helt för alla produkter utom vapen och ammunition.

För några produkter, nämligen råris, vissa banansorter och vitsocker, ska tullarna enligt Gemensamma tulltaxan sänkas gradvis tills de upphävts helt och hållet. Fram till dess omfattas råris och vitsocker av en övergripande tullkvot med nolltullsats. Den förvaltningskommitté som inrättats för den berörda gemensamma organisationen av marknaden ska biträda kommissionen i arbetet med att förvalta tullkvoterna.

Förteckningen över de minst utvecklade länderna fastställs av Förenta nationerna, som också kan besluta att avföra länder från förteckningen. Om så skulle ske avför kommissionen det berörda landet från sin förteckning över förmånsländer som omfattas av ordningen. Uteslutningen sker emellertid successivt, eftersom det ska fastställas en övergångsperiod på minst tre år.

Tillfälligt upphävande

Tillämpningen av förmånsordningen kan tillfälligt upphävas. Det tillfälliga upphävandet ska i princip avse samtliga eller vissa produkter från det berörda landet. Åtgärden ska vara en följd av landets uppträdande och får vidtas på följande grunder:

 • Vid allvarlig och systematisk kränkning av de internationella konventioner som nämns i del A i bilaga III.
 • Vid allvarliga och systematiska fall av illojala handelsmetoder.
 • Vid narkotikahandel eller bristande iakttagande av reglerna mot penningtvätt.
 • Vid allvarlig och systematisk överträdelse av reglerna om bevarande och förvaltning av fiskeresurser.
 • Vid export av varor som tillverkats av fångar.

Den process som kan leda till ett beslut om att tillfälligt upphäva tillämpningen av förmånsordningen får inledas om det finns upplysningar som ger tillräckliga skäl för att inleda en undersökning. Undersökningen ska genomföras av kommissionen i samarbete med den kommitté för allmänna tullförmåner som har till uppgift att biträda kommissionen i arbetet med att tillämpa förordningen, det berörda förmånslandet och internationella organisationer och organ. Innan tillämpningen av förmånsordningen tillfälligt upphävs måste alltså ett visst informations-, undersöknings- och åtgärdsförfarande följas. Beslut i frågan ska fattas av rådet. Beslutet träder i princip i kraft sex månader efter antagandet.

Om ursprungsreglerna eller reglerna om administrativt samarbete inte iakttas får kommissionen besluta att tillämpningen av förmånerna ska upphävas tillfälligt. Det administrativa samarbetet handlar framför allt om uppgifter som förmånsländerna är skyldiga att lämna beträffande ursprungsreglerna och iakttagandet av dem. Samarbetet består inte bara av uppgiftslämnande till kommissionen utan kan också ta formen av besöksresor eller undersökningar som kommissionen själv företar.

Ett land kan förlora sin ställning som förmånsland inom ramen för systemet (genom s.k. gradering) om Världsbanken klassificerar det som höginkomstland eller om det ingår ett förmånshandelsavtal med gemenskapen.

Vidare kan tullförmånerna upphävas helt för samtliga produkter från de länder som omfattas av den allmänna ordningen eller den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre. Det får ske när gemenskapens import av den berörda produkten från förmånslandet överstiger 15 % av värdet av gemenskapens totala import av den produkten från samtliga länder som omfattas av någon av de båda ordningarna.

Skyddsklausul

Att skyddsklausulen tillämpas innebär att tullarna enligt Gemensamma tulltaxan återinförs. Skyddsklausulen tas i regel i anspråk när importen av en produkt från ett ursprungsland medför allvarliga svårigheter för producenter i gemenskapen av en liknande eller direkt konkurrerande produkt. Frågan om det föreligger allvarliga svårigheter ska prövas enligt följande kriterier för producenterna i gemenskapen: marknadsandel, produktion, lager, produktionskapacitet, konkurser, lönsamhet, kapacitetsutnyttjande, sysselsättning, import och priser.

En undersökning ska inledas på begäran av ett medlemsland eller på kommissionens eget initiativ, och den ska avslutas inom sex månader om man inte beslutar att förlänga undersökningsperioden. Precis som när det gäller förfarandet för tillfälligt upphävande ska kommissionen fatta sitt beslut på grundval av faktainhämtning och ett informations- och åsiktsutbyte mellan parterna. Förebyggande åtgärder får vidtas om exceptionella omständigheter motiverar det.

Bakgrund

Bruket av handelsförmåner ska ses mot bakgrund av att den gemensamma handelspolitiken också behöver vara utvecklingsbefrämjande. Gemenskapen vill med sina åtgärder, med respekterande av Världshandelsorganisationens regler, främja fattigdomsminskning, hållbar utveckling och gott styre i utvecklingsländerna.

Allmänna preferenssystemet har funnits sedan 1970-talet. I sin utformning enligt den här förordningen ingår det som en del av en överordnad plan för Allmänna preferenssystemet för tioårsperioden 2006-2015. Kommissionen lade fram principerna för denna plan i ett meddelande av den 7 juli 2004 med titeln "Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006-2015". Det allmänna preferenssystemet enligt den här förordningen utgör alltså den första etappen av denna plan, och det är avsett att tillämpas under perioden 2006-2008.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 980/2005

1.1.2006(utom för den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre, som trädde i kraft 1.7.2005)

31.12.2008

EUT L 169, 30.6.2005.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 566/2007

28.5.2007

-

EUT L 133, 25.5.2007

Förordning (EG) 606/2007

5.6.2007

-

EUT L 141, 2.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

STATER SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA PREFERENSSYSTEMET

Kommissionens förordning (EG) nr 566/2007 av den 24 maj 2007 om strykande av Republiken Chile från förteckningen över förmånsländer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet [Europeiska unionens officiella tidning L 133, 25.05.2007]. Rådets förordning (EG) nr 1933/2006 av den 21 december 2006 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Republiken Vitryssland [EUT L 405, 30.12.2006]. Rådets beslut 2006/978/EG av den 19 december 2006 om fortsatt beviljande efter den 1 januari 2007 av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre till Republiken El Salvador [EUT L 365, 21.12.2006]. Kommissionens beslut 2005/924/EG av den 21 december 2005 om förteckningen, i enlighet med artikel 26 e i rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet, över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre [Europeiska unionens officiella tidning L 337, 22.12.2005].

DOKUMENT AV ALLMÄN KARAKTÄR Förslag till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009-31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006 [KOM(2007) 857 slutlig - ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]. Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 7 juli 2004: Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006-2015 [KOM(2004) 461 slutlig, Europeiska unionens officiella tidning C 242 av den 29 september 2004].

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Ursprungsregler i förmånsordningar på handelsområdet - Riktlinjer inför framtiden [KOM(2005) 100 slutlig - ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]. Detta meddelande lades fram efter ett samråd på grundval av kommissionens grönbok om ursprungsreglerna i förmånsordningarna på handelsområdet i framtiden. Slutsatsen av samrådet blev att ursprungsreglerna behövde ses över. En översyn var också viktig med tanke på att utvecklingsländernas integration i världsekonomin har hög prioritet. Översynen borde åtföljas av åtgärder för att anpassa förvaltnings- och kontrollförfarandena. Kommissionen föreslog att åtgärder skulle vidtas på följande tre områden:

 • Översyn av villkoren för att en produkt ska anses ha ursprung i ett visst land.
 • Ändring av de tullförfaranden som är nödvändiga för en korrekt tillämpning och för kontroll av de ekonomiska aktörernas användning av förmånerna.
 • Utarbetande av instrument som säkerställer att förmånsländerna uppfyller sina skyldigheter.

RAPPORT

Rapport från kommissionen i enlighet med artikel 28.3 i rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (pdf) [Europeiska unionens officiella tidning C 66, 11.3.2008].

Senast ändrat den 15.05.2008

Top