Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferenssystem för perioden 2006-2015 - Principer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Preferenssystem för perioden 2006-2015 - Principer

Syftet med Allmänna preferenssystemet är att hjälpa utvecklingsländer att minska fattigdomen. Detta ska göras genom att länderna får hjälp att skapa inkomster från internationell handel. I meddelandet fastställer kommissionen de principer som under perioden 2006-2015 ska understödja förordningarna för att således uppnå detta mål.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006-2015 [KOM(2004) 461 slutlig - EUT C 242, 29.9.2004]

SAMMANFATTNING

Kommissionen föreslår i detta meddelande principer för Allmänna preferenssystemet mellan 2006 och 2015. Principerna bygger på tidigare system. Kommissionen rekommenderar följande:

De generösa tullsatserna bör bibehållas

Det finns flera sätt att bibehålla och även förbättra förmånstullarna. Bland annat föreslår kommissionen att utöka Allmänna preferenssystemet så att det gäller även vissa varor som inte omfattas av det nuvarande systemet. Närmare en tiondel av alla tullbelagda varor i tulltaxan ingår inte i Allmänna preferenssystemet.

Vissa produkter som klassas som känsliga skulle dessutom kunna överföras till kategorin icke-känsliga produkter.

Förmånsmarginalerna (f.n. 3,5 procentenheter för känsliga produkter och 100 % för icke-känsliga) kommer att bibehållas och även om möjligt ökas.

Att Europeiska unionen (EU) år 2004 utvidgades med tio nya medlemsstater, och senare även med Bulgarien, Rumänien och Kroatien, har bidragit till att förbättra vad gemenskapen kan erbjuda, eftersom utvidgningen utökade EU-marknaden och tillförde ytterligare 100 miljoner möjliga konsumenter.

Allmänna preferenssystemet bör inriktas på de länder som behöver det bäst

Kommissionen föreslår att Allmänna preferenssystemet bör inriktas på de länder som behöver det bäst. Exempel på dessa är de minst utvecklade länderna och de mest utsatta bland de andra utvecklingsländerna (små ekonomier, kustlösa länder och låginkomstländer). På så sätt får de hjälp att spela en mer framträdande roll i den internationella handeln.

Allmänna preferenssystemet bör även innehålla en mekanism för ett gradvist avförande från förteckningen över länder som finns med i en särskild ordning av Allmänna preferenssystemet: Allt utom vapen-ordningen. Genom denna ordning ges alla produkter förutom vapen och ammunition från de femtio fattigaste länderna ett tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden.

Allmänna preferenssystemet ska göras enklare och mer tillgängligt

Förenklingsarbetet har redan påbörjats inom ramen för nuvarande Allmänna preferenssystemet, och bör förstärkas. Kommissionen har föreslagit att minska antalet ordningar i Allmänna preferenssystemet, från fem till tre stycken. Ordningarna är den allmänna ordningen, en särskild ordning för de minst utvecklade länderna och en stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre.

Man ska se till att graderingen görs mer öppen och inriktad på de viktigaste mottagarländerna

Kommissionen föreslår att graderingen (uteslutning ur Allmänna preferenssystemet) görs mer öppen genom att vissa mottagarländers mest konkurrenskraftiga produktgrupper utesluts ur Allmänna preferenssystemet.

Detta betyder att mottagarländerna inte längre behöver Allmänna preferenssystemet för att öka exporten av de produkterna till EU. Mindre mottagarländer kommer inte att graderas och kan således åtnjuta en större andel av de förmåner som Allmänna preferenssystemet medför.

De nuvarande kriterierna för gradering (andel av förmånsimporten, utvecklingsindex och exportspecialiseringsindex) kommer att ersättas med ett enda enkelt kriterium, nämligen andel av gemenskapsmarknaden uttryckt i andel av förmånsimporten.

En ny stimulansordning för att främja en hållbar utveckling och gott styre bör utarbetas

Som redan har nämnts föreslår kommissionen att en ny ordning för hållbar utveckling och gott styre av offentliga angelägenheter införs. Detta ska genomföras genom att den särskilda narkotikaordningen samt de särskilda ordningarna på det sociala området och miljöområdet ersätts med en enda ny kategori: Allmänna preferenssystemet+.

Allmänna preferenssystemet+ kommer att tillhandahålla särskilda incitament för länder som har godtagit de viktigaste internationella ordningarna på områdena sociala rättigheter, miljöskydd, styre samt narkotikabekämpning, både mot tillverkning av och handel med olaglig narkotika.

Innan de beslutar vilka av ansökningsländerna som kommer att väljas ut för att gynnas av Allmänna preferenssystemet+, kommer kommissionen att ta hänsyn till utvärderingarna som utförts av de internationella organ som är ansvariga för varje internationell, berörd ordning. En trovärdig upphävandeklausul som snabbt kan tillgripas om ett land misslyckas med att iaktta sina åtaganden för ordningarna kommer att införas.

Ursprungsreglerna bör förbättras

Kommissionen föreslår att genom att förändra ursprungsreglernas form (förenkling av dem), deras innehåll (ursprungskriterierna och kumulationsreglerna) och deras förfaranden (formaliteter och kontroller) kan ursprungsreglerna förbättras.

De nya ursprungsreglerna ska vara mer flexibla för att främja utveckling. Ett av målen är att underlätta erhållandet av ursprungsstatus i syfte att utnyttja tullförmånerna så bra som möjligt.

Systemet kan förbättras genom t.ex. regional kumulering, vilket främjar regionala samarbeten bland mottagarländer. Kommissionen lägger särskilt stor vikt vid den regionala integrationens betydelse för de sydliga ländernas integration i världshandeln.

Instrumenten för tillfälligt upphävande, skyddsåtgärder och bedrägeribekämpningsåtgärder bör återinföras

Kommissionen föreslår att ordningarna för tillfälligt upphävande och skyddsåtgärder från Allmänna preferenssystemet omarbetas, för att den nya graderingen som inriktar sig på de mest konkurrenskraftiga mottagarländerna tas i beaktande.

Trots att de endast kommer att tillämpas i undantagsfall måste dessa ordningar göras mer trovärdiga. Det skulle innebära att de förenklas samt att de tillämpas mer flexibelt, särskilt vid otillbörliga affärsmetoder. Det är även avgörande att kommissionen och de medlemsstater som tillämpar Allmänna preferenssystemet kategoriskt, applicerar dessa regler där bedrägeri uppdagas.

Eftersom mottagarländerna även har ansvar i samband med Allmänna preferenssystemet, uppmanar kommissionen dem att fastställa effektiva och lämpliga förvaltningsstrukturer för att garantera giltigheten hos de ursprungsintyg som upprättas och utfärdas.

Bakgrund

Genom Allmänna preferenssystemet ges tillverkade varor och vissa jordbruksprodukter som exporteras av utvecklingsländer tillträde till gemenskapsmarknaden. Produkterna är antingen helt eller delvis befriade från tullar.

Det är således ett instrument i både gemenskapens handelspolitik och dess utvecklingspolitik. Då det är ett instrument för samarbete är det en provisorisk mekanism. Därför kan förmånerna som den medför upphävas för länder som inte längre behöver dem.

En femtedel av det utvecklingsländer exporterar tas emot av EU. Av EU:s totala import av kommer 40 % från utvecklingsländer. Dessutom är EU världens största importör av jordbruksprodukter från utvecklingsländer, större än vad Förenta staterna, Kanada och Japans totala import är.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Ursprungsregler i förmånsordningar på handelsområdet - Riktlinjer inför framtiden [ KOM(2005)0100 slutlig - ej offentliggjort i EUT]

Detta meddelande följer upp det samråd som inleddes genom kommissionens grönbok om framtiden för ursprungsreglerna i förmånsordningarna på handelsområdet. Ur meddelandet framgår att ursprungsreglerna i förmånsordningarna behöver ses över. Det är dessutom viktigt att se över reglerna på grund av det existerande målet att integrera utvecklingsländer i världsekonomin. Översynen bör även åtföljas av en anpassning av förfarandena för deras förvaltning och kontroll.

Kommissionen föreslår att följande åtgärder tillämpas på tre områden:

  • en översyn av villkoren för att en produkt ska anses ha sitt ursprung i ett land,
  • en ändring av de tullförfaranden som krävs för en korrekt tillämpning och kontroll av de ekonomiska aktörernas användning av förmånerna,
  • utarbetande av åtgärder som säkerställer att förmånsländerna uppfyller sina skyldigheter.

Rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009-31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 211, 6.8.2008]

I förordningen fastställs gemenskapens Allmänna preferenssystem som var tillämplig från den 1 januari 2009 till den 31 december 2011.

Allmänna preferenssystemet för perioden 2009-2011 fokuserar främst på att främja hållbar utveckling och gott styre i länderna som behöver det bäst. Denna uppdatering finns i ramverket för riktlinjerna som antogs av kommissionen 2004, vilken fastställde Allmänna preferenssystemets grundprinciper för perioden 2006-2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 512/2011 av den 11 maj 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 732/2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009-31 december 2011 [Europeiska unionens officiella tidning L 145, 31.05.2011].

Förordningen ändrar de aspekter av förordning (EG) nr 732/2008 som var nödvändiga för förlängningen av dess tillämpningsperiod till den 31 december 2013.

Rådets förordning (EG) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 [Europeiska unionens officiella tidning L 303, 31.10.2012]

Som en följd av en halvtidsöversyn av instrumentet godkände EU år 2012 nya regler för att ändra inriktning på sitt Allmänna preferenssystem. Detta görs för att garantera att systemet fokuserar på de länder som behöver hjälpen bäst, särskilt med tanke på hur det globala handelsmönstret har förändrats under de senaste tio åren. Det ändrade allmänna preferenssystemet är dessutom mer öppet och förutsägbart för mottagarländer och ekonomiska aktörer. Förordningen är tillämplig till den 31 december 2023.

Senast ändrat den 19.06.2014

Top