Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO-avtal om handel med tjänster

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

WTO-avtal om handel med tjänster

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 94/800/EG om ingående, på Europeiska unionens vägnar av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) - frågor rörande varuhandel

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986–1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH AVTALET?

Å Europeiska gemenskapens (idag Europeiska unionens) vägnar godkänns i beslutet det avtal som inrättade Världshandelsorganisationen (WTO), det omfattar även det Allmänna tjänsteavtalet.

VIKTIGA PUNKTER

Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) är den första samlingen regler för den internationella tjänstehandeln som fastställts på multilateral nivå. Avtalet består av tre delar:

 • en allmän uppsättning regler med grundläggande skyldigheter som berör samtliga medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO),
 • listor över särskilda åtaganden om marknadstillträde för varje WTO-medlem
 • bilagor där särskilda villkor fastställs för olika sektorer.

ALLMÄNNA REGLER

 • GATS-avtalet gäller för samtliga tjänster i samtliga sektorer, med undantag av offentliga tjänster. Avtalet gäller dessutom för samtliga åtgärder som tillämpas på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen (central, regional, lokal osv.). I avtalet definieras fyra typer av tjänstehandel:
  • Tillhandahållande av en tjänst från ett medlemsland till ett annat medlemsland (exempel: internationella telefonsamtal).
  • Tillhandahållande av en tjänst inom en medlems territorium till en tjänstekonsument från ett annat medlemsland (exempel: turism).
  • Tillhandahållande av en tjänst genom en tjänsteleverantör från ett medlemsland med kommersiell etablering på en annan medlems territorium (exempel: banktjänster).
  • Tillhandahållande av en tjänst genom att personer från ett medlemsland tillfälligt befinner sig och arbetar på en annan medlems territorium (exempel: byggprojekt, mannekänger, konsulter).
 • Avtalet grundar sig på principen om mest gynnad nationsbehandling, enligt vilken varje medlemsland behandlar företag från ett annat medlemsland på ett sätt som inte är mindre gynnsamt n hur man behandlar företag från det egna landet eller från något annat land. Det finns emellertid undantag för vissa tjänsteverksamheter, vilka anges på en lista över undantag från skyldigheten att tillämpa principen om mest gynnad nationsbehandling. Varje regering kan fastställa begränsningar för utländska företags tillträde till dess marknad.
 • Medlemmar som ingår i ett frihandelsavtal eller en tullunion får liberalisera tjänstehandeln mellan parterna utan att behöva utvidga denna handel till att omfatta övriga GATS-medlemmar. Detta bilaterala eller regionala måste dock avtal omfatta ett betydande antal sektorer och sträva efter att minska eller undvika diskriminering.
 • För att sörja för största möjliga insyn är medlemmarna enligt avtalet skyldiga att offentliggöra alla relevanta lagar och regleringar. Dessa åtgärder ska förvaltas på ett rimligt, objektivt och opartiskt sätt.
 • Bilaterala avtal mellan regeringar avseende godkännande av kvalifikationer bör vara öppna för andra medlemmar som önskar delta i dessa. Vidare bör varje medlem se till att monopol och tillhandahållare av tjänster med ensamrätt inte missbrukar sin ställning. Medlemmarna bör inleda konsultationer om hur man kan avskaffa affärspraxis.
 • Internationella transfereringar och betalningar för löpande transaktioner i samband med särskilda åtaganden inom ramen för GATS får inte omfattas av restriktioner annat än i händelse av problem med betalningsbalansen och under vissa omständigheter.

Särskilda åtaganden

 • Reglerna om marknadstillträde och om nationell behandling är inte allmänna skyldigheter, utan särskilda åtaganden som finns förtecknade i de nationella listor som är bifogade GATS och utgör en integrerande del av avtalet. I listorna anges de tjänster och tjänsteverksamheter för vilka marknadstillträde garanteras och de villkor som gäller för marknadstillträde. Eftersom åtagandena är bundna, kan de ändras eller dras tillbaka först efter det att förhandlingar om kompensation förts med det berörda landet.
 • Varje medlem bör sålunda behandla tjänster och tillhandahållare av tjänster från ett annat medlemsland på ett sätt som inte är mindre gynnsamt än det som fastställs i de särskilda åtaganden som anges i medlemmens nationella lista.
 • Avtalet är också baserat på principen om nationell behandling. För de sektorer som angetts av varje medlemsland och enligt de villkor som där anges bör varje medlemsland behandla produkter från varje annat medlemsland på ett sätt som inte är mindre gynnsamt än hur man behandlar sina egna nationella produkter.

Fortlöpande liberalisering

I GATS föreskrivs att det inom fem år ska inledas förhandlingar i syfte att uppnå en successivt högre liberaliseringsnivå. Liberaliseringen ska syfta till att stärka de åtaganden som anges i listan och till att minska de restriktiva effekterna av åtgärder som inletts av regeringar.

Sektorfrågor

GATS omfattar ett antal bilagor som rör olika tjänstesektorer. Bilagorna har tillkommit för att man velat ta hänsyn till vissa särdrag hos sektorerna.

 • Enligt bilagan om rörlighet för fysiska personer får regeringar förhandla om särskilda åtaganden för att fysiska personer ska kunna vistas tillfälligt på deras territorium i syfte att utföra en tjänst. Avtalet gäller inte permanent anställning, medborgarskap eller bosättning.
 • Enligt bilagan om lufttransporttjänster omfattar GATS tillämpningsområde inte trafikrättigheter och tjänster som står i direkt relation till utövandet av dessa rättigheter (det rör sig huvudsakligen om bilaterala avtal om lufttransporttjänster enligt vilka landningsrättigheter beviljas). GATS omfattar däremot tjänster som rör reparation och underhåll av flygplan, försäljning och marknadsföring av lufttransporttjänster samt databokningssystem.
 • Enligt bilagan om finansiella tjänster (särskilt banktjänster och försäkringstjänster) får regeringarna vidta åtgärder avseende skydd av investerare, deponenter och försäkringstagare. Avtalet gäller inte för tjänster som tillhandahålls av centralbanker.
 • I bilagan om telekommunikationer fastställs slutligen att regeringarna bör bevilja utländska tjänsteleverantörer tillgång till allmänt tillgängliga telenät på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

GENOMFÖRANDE AV AVTALET

Institutionella regler

Dessa regler rör särskilt samråd och regler för tvistlösning samt inrättandet av ett tjänstehandelsråd.

Fortsatta förhandlingar

 • När Uruguayrundan avslutades kom regeringarna överens om att fortsätta förhandlingarna på fyra områden:
  • basteletjänster,
  • sjötransporttjänster,
  • rörlighet för individer,
  • finansiella tjänster.
 • Ytterligare förhandlingar skulle också inledas om subventioner, offentliga kontrakt och skyddsåtgärder.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH AVTALET?

 • Beslutet har gällt sedan den 22 december 1994.
 • Avtalet har gällt sedan den 1 januari 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här: EU och WTO på Europeiska kommissionens webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1-2).

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986–1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 3–10).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 1997/838/EG av den 28 november 1997 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av resultatet av WTO-förhandlingarna om basteletjänster. (EGT L 347, 18.12.1997, s. 45–58).

Rådets beslut 1999/61/EG av den 14 december 1998 om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå, vad beträffar frågor inom dess behörighet, de avtal som är resultatet av förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) om finansiella tjänster. (EGT L 20, 27.1.1999, s. 38–39).

Senast ändrat 18.04.2017

Top