Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd mot handelshinder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Skydd mot handelshinder

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 3286/94 – förfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO)

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom denna förordning inrättas ett förfarande som gör det möjligt för företag och EU-länderna att begära att EU-institutionerna undersöker eventuella handelshinder* som införts av länder utanför EU till skydd för företagens och arbetstagarnas intressen.
 • Det syftar till att undanröja skada* eller negativa handelseffekter* till följd av sådana handelshinder i enlighet med internationella handelsregler.

HUVUDPUNKTER

 • Klagomål kan enligt denna förordning lämnas in på uppdrag av en industri i EU, på uppdrag av ett eller flera företag i EU eller av ett EU-land som påpekar ett handelshinder. Klagomålet måste innehålla tillräckliga bevis för att det förekommer handelshinder och att detta meför skada eller negativa handelseffekter.
 • Klagomålen ska lämnas in skriftligen till Europeiska kommissionen. Kommissionen har 45 dagar på sig att besluta om ett klagomål kan tas upp. Den perioden kan förlängas på begäran av den klagande så att mer information kan läggas till.
 • En rådgivande kommitté som består av företrädare för alla EU-länderna och som leds av kommissionen ger länderna information. Den är också ett forum där de kan uttrycka sina åsikter.
 • Om kommittén bedömer att ett klagomål kan tas upp påbörjas en undersökning som omnämns i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I detta meddelande anges vilken produkt eller tjänst det rör sig om och vilka länder som är inblandade. Kommissionen samlar sedan all relevant information från de berörda parterna.

Där kommissionen, på grundval av granskningsförfarandet, beslutar att vidta åtgärder får alla handelspolitiska åtgärder vidtas som är kompatibla med gällande internationella förpliktelser och förfaranden. I synnerhet kan kommissionen:

 • 1.

  upphäva tullättnader* och införa nya eller höjda tullar,

 • 2.

  införa eller höja kvantitativa restriktioner på import eller export av varor,

 • 3.

  upphäva medgivanden avseende varor, tjänster eller leverantörer inom området offentlig upphandling.

Rådet måste uttala sig om kommissionens förslag att vidta en eller flera av de åtgärder som nämns ovan inom 30 dagar.

År 2014 ändrade EU förordningen (förordning (EU) nr 654/2014) och lade till nya regler och rutiner. Genom dessa säkerställs att EU kan utöva sin rätt att skjuta upp eller återkalla medgivanden eller andra skyldigheter enligt internationella handelsavtal effektivare och snabbare.

Kommissionen kan anta rättsakter för att vidta åtgärder mot länder utanför EU vid akut behov. Dessa genomförandeakter är omedelbart tillämpliga och detta förfarande kan endast användas i väl motiverade fall. Åtgärder som kan utfärdas genom en genomförandeakt inkluderar de tre som citeras ovan.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 januari 1995. Förordning (EU) nr 654/2014 tillämpas sedan den 17 juli 2014.

BAKGRUND

Undersökningar av handelshinder

NYCKELORD

* Handelshinder: Alla handelstillämpningar som införs av ett land utanför EU, men som är förbjudna enligt internationella handelsregler, som ger en part som påverkas av handelsbruket rätt att försöka få tillämpningen eliminerad. Dessa internationella handelsregler kommer i huvudsak från Världshandelsorganisationen (WTO). Det är också regler som har fastställs i bilaterala avtal med länder utanför EU där EU är part.

* Skada: Alla materiella skador som ett hinder för handeln hotar att orsaka för en EU-industri på marknaden i EU.

* Negativa handelseffekter: Effekter som ett handelshinder orsakar eller hotar att orsaka, i fråga om en produkt eller tjänst, för EU-företag verksamma i ett land utanför EU.

* Lättnader eller andra skyldigheter: Tullättnader eller andra fördelar som EU har åtagit sig att tillämpa i sin handel med länder utanför EU i kraft av internationella handelsavtal där EU är part.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (EGT L 349, 31.12.1994, s. 71–78)

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 3286/94 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 30.11.2015

Top