Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidumpningsåtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidumpningsåtgärder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I denna förordning fastställs förfarandet för införandet av antidumpningsåtgärder i Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

 • Dumpning föreligger när ett företag säljer en produkt till ett lägre pris på exportmarknaden än på sin egen hemmamarknad. För att säkerställa rättvis konkurrens med samma produkt som säljs av EU-producenter på Europeiska unionens (EU) inre marknad kan EU införa antidumpningsåtgärder på sådan import.
 • Antidumpningsåtgärder får införas om följande villkor är uppfyllda:
  • Importen har dumpats.
  • Det måste föreligga en väsentlig skada* för den EU-industri som tillverkar en likadan produkt*.
  • Det måste finnas ett orsakssamband mellan den dumpade importen och den väsentliga skadan.
  • Antidumpningsåtgärden får inte strida mot EU:s intresse.
 • Om dessa villkor är uppfyllda kan antidumpningsåtgärder införas på import av den berörda produkten till EU. Dessa åtgärder har i allmänhet formen av en värdetull, det vill säga en procentsats av den berörda produktens importvärde. De kan också ta formen av särskilda tullar, dvs. ett fast värde för en viss mängd varor, t.ex. 100 euro per ton av en produkt eller ett prisåtagande. Ett prisåtagande är ett åtagande av en exportör att respektera minimiimportpriser.
 • Tullarna betalas av importören i EU och samlas in av de nationella tullmyndigheterna i de berörda EU-länderna.
 • Åtgärder brukar införas för fem år. Gällande åtgärder kan ses över (interimsöversyn) under vissa förutsättningar. Omfattningen av denna översyn är vanligtvis begränsad till ett eller flera element av de inledande åtgärder, t.ex. dumpningsnivå och/eller skada, produktomfattning eller åtgärdernas form.
 • Åtgärderna upphör att gälla efter fem år om det inte genom en översyn vid giltighetstidens utgång framkommer att dumpning och väsentlig skada troligen kommer att fortsätta eller kvarstå om åtgärderna upphör att gälla.
 • Importörerna kan begära en fullständig eller partiell återbetalning av tullar som betalats om de kan styrka att dumpningsmarginalen*, som låg till grund för den uttagna tullen, har slopats eller sänkts.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) 2016/1036 är den kodifierade versionen av en ursprunglig rättsakt (förordning(EG) nr 1225/2009) och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 20 juli 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Väsentlig skada: väsentlig skada för EU:s industri, t.ex. förlust av marknadsandelar, minskade prisnivåer och/eller minskad lönsamhet, till följd av den dumpade importen.

Likadan produkt: en produkt som är identisk eller liknar den berörda produkten.

Dumpningsmarginal: skillnaden mellan en exportörs försäljningspris för en produkt på sin hemmamarknad (normalvärdet), och samma exportörs försäljningspris för produkten på EU-marknaden (exportpriset).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (kodifiering) (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21–54).

Senast ändrat 27.02.2017

Top