Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamma regler för import från vissa länder utanför EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemensamma regler för import från vissa länder utanför EU

Denna förordning fastställer gemensamma regler för import till Europeiska unionen (EU) från vissa länder utanför EU. Den bestämmer också förfaranden som ger EU möjlighet att vid behov tillämpa de övervaknings- och skyddsåtgärder som krävs.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 625/2009 av den 7 juli 2009 om gemenskapsregler för import från vissa tredjeländer.

SAMMANFATTNING

Import av varor som omfattas av denna förordning är fri och inte underställd någon kvantitativ begränsning, men kan vara underställd eventuella skyddsåtgärder.

Räckvidd

Denna förordning gäller för produkter med ursprung i något av följande icke-EU-länder: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Kazakstan, Nordkorea, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Vietnam. Den gäller inte textilvaror som omfattas av särskilda gemenskapsregler för import.

Informations- och samrådsförfarande

EU-länder måste informera kommissionen om importtrender visar ett behov av övervakning eller skyddsåtgärder. Samråd kan hållas antingen på begäran av ett EU-land eller på kommissionens initiativ. De sker inom en rådgivande kommitté som består av företrädare från varje EU-land och har en företrädare från kommissionen som ordförande.

Samråden undersöker framför allt:

  • importvillkor;
  • den ekonomiska och handelsmässiga situationen;
  • ärenden som rör administrationen av handelsöverenskommelser mellan EU och berörda länder utanför EU från räknats upp ovan;
  • eventuella åtgärder som kan behöva vidtagas.

Samråden får ske skriftligen om så krävs, varvid EU-länderna ska ha fem till åtta arbetsdagar på sig att yttra sig eller begära muntligt samråd.

Undersökningsförfarande

Om kommissionen efter samrådet finner det uppenbart att det finns tillräckliga bevis för att motivera en undersökning ska den inleda undersökningen inom en månad och offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning med en sammanfattning av de uppgifter som inhämtats och tidsfristen för hörande.

Inom ramen för undersökningen ska kommissionen undersöka:

  • importvolymen;
  • importpriset;
  • följderna för berörda producenter i EU;
  • särskilda ekonomiska system i länderna i fråga.

Om fara för allvarlig skada åberopas ska kommissionen också undersöka om en särskild situation troligen kommer att orsaka verklig skada. I detta sammanhang ska kommissionen studera ökningstakten för export till EU och den exportkapacitet som ursprungs- eller exportlandet redan har.

Undersökningen skall utföras inom 9 månader. I undantagsfall kan denna period förlängas med ytterligare maximalt 2 månader.

Procedurmässiga rättigheter (tillgång till icke-förtrolig information, rätten att bli hörd, förtrolighet) ska respekteras genom hela förfarandet.

Vid utredningens slut ska kommissionen lämna en rapport till den rådgivande kommittén och, beroende på utredningens slutsatser, antingen avsluta undersökningen eller vidta övervaknings- eller skyddsåtgärder.

Kontrollåtgärder

När EU:s intressen behöver skyddas kan kommissionen, på begäran från ett EU-land eller på eget initiativ, antingen införa retrospektiv övervakning av vissa varor eller underställa vissa varor kontroll i förväg. Övergång till fri omsättning av varor som är föremål för föregående övervakning får endast ske mot uppvisande av ett övervakningsdokument. Detta dokument gäller i hela EU, oavsett vilket land det utfärdades i.

I detta skiljer sig denna förordning från förordning (EG) nr 260/2009 (gemensamma regler som tillämpas på import från andra länder utanför EU). När kontrollåtgärder vidtas kan villkoren för användning eller beviljande av importdokument vara strängare för de länder som är uppräknade ovan än för övriga tredje länder. Framför allt får kommissionen, om EU:s intressen så kräver, i förväg begränsa importdokumentets giltighetstid, låta importdokumentet omfattas av vissa villkor eller till och med låta införa en återkallelseklausul.

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder får tillämpas om en produkt importeras till EU i så kraftigt ökade kvantiteter eller under sådana omständigheter att det orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för producenterna i EU. Dessa villkor liknar de i förordning (EG) nr 260/2009. Skyddsåtgärder gäller för alla varor som övergår till fri omsättning efter deras ikraftträdande. De hindrar dock inte att produkter som redan är under transport till EU övergår i fri omsättning.

Denna förordning ska inte hindra fullgörandet av andra åtaganden i samband med särskilda bestämmelser i avtal som EU ingått med de länder utanför EU som räknas upp ovan. Den hindrar inte heller att EU-länderna antar eller tillämpar kvantitativa exportrestriktioner, som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt, och särskilda valutabestämmelser.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 625/2009

6.8.2009

-

EUT L 185, 17.7.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 1241/2009 av den 16 december 2009 om uppdatering av räckvidden för och fortsatt tillämpning av förhandskontrollen av import av vissa järn- och stålprodukter med ursprung i vissa tredjeländer.

Senast ändrat den 11.02.2011

Top