Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemensamma regler för export

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemensamma regler för export

Förordningen syftar till att fastställa gemensamma regler för export från Europeiska unionen (EU) som baserar sig på principen om fri export och bestämma förfaranden som ger EU möjlighet att vid behov tillämpa de övervaknings- och skyddsåtgärder som krävs.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 1061/2009 av den 19 oktober 2009 om upprättandet av gemensamma exportregler.

SAMMANFATTNING

Denna förordning inför principen om fri export, och fastställer att export från Europeiska unionen (EU) till länder utanför EU ska vara fri från kvantitativa restriktioner.

Informations- och samrådsförfarande

EU-länder kan anta skyddsåtgärder om de anser det nödvändigt på grund av ovanliga utvecklingar av marknaden. Innan dessa skyddsåtgärder implementeras måste EU-landet underrätta kommissionen, som ska underrätta de övriga EU-länderna. Samråd kan hållas när som helst och äga rum inom en rådgivande kommitté som ska bestå av företrädare för varje EU-land och ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Samrådet ska särskilt omfatta exportvillkoren och exportutvecklingen för varan i fråga samt de åtgärder som eventuellt ska vidtas.

För att bedöma den ekonomiska och handelsmässiga situationen får kommissionen begära att EU-länderna lämnar in statistik över marknadsutvecklingen för en viss vara. Kommissionen får också begära att de övervakar exporten av varan i fråga i överensstämmelse med sin nationella lagstiftning och enligt det förfarande som anges av kommissionen.

Skyddsåtgärder

EU:s intressen kan kräva vidtagande av lämpliga åtgärder för att hindra att en kritisk situation uppstår på grund av en brist på väsentliga varor eller för att avhjälpa en sådan situation, eller för att fullfölja internationella åtaganden som EU eller EU-länderna ingått, framför allt när det gäller handeln med basvaror. Dessa åtgärder är vanligen i form av en kvantitativ exportrestriktion.

Kommissionen, som agerar på begäran från ett EU-land eller på eget initiativ, kan kräva att ett exporttillstånd uppvisas för att en vara ska får exporteras. Beviljandet av sådant tillstånd ska ske enligt de bestämmelser och med de begränsningar som kommissionen fastställer i avvaktan på rådets beslut. Rådet och medlemsstaterna ska underrättas om de åtgärder som vidtas. Skyddsåtgärderna får begränsas till vissa bestämmelseorter eller till export från vissa av EU:s regioner. De ska inte påverka varor som redan är på väg till EU:s gräns.

I princip ska skyddsåtgärder antas av rådet som med kvalificerad majoritet ska fatta beslut på förslag av kommissionen. Skyddsåtgärder får också antas av kommissionen, om ett omedelbart ingripande är nödvändigt.

Under den tid som skyddsåtgärder är i kraft ska de vara föremål för samråd i den rådgivande kommittén, i syfte att granska deras verkan och kontrollera att villkoren för deras tillämpning fortfarande är uppfyllda. Skyddsåtgärder får således ändras eller upphävas om de inte längre förefaller vara nödvändiga.

Denna förordning hindrar inte att EU-länderna antar eller tillämpar kvantitativa exportrestriktioner, som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 1061/2009

27.11.2009

-

EUT L 291, 7.11.2009

Senast ändrat den 09.02.2011

Top