Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barns rättigheter och väpnad konflikt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Barns rättigheter och väpnad konflikt

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

Genom dem åläggs EU att ta itu med de konsekvenser som väpnade konflikter har på barn på kort, medellång och lång sikt.

De syftar till att övertyga regeringar och organisationer runt om i världen att tillämpa humanitär rätt och mänskliga rättigheter som skyddar barn från effekterna av en väpnad konflikt.

De syftar även till att stoppa rekryteringen av barn till väpnade styrkor och straffriheten för brott mot barn.

VIKTIGA PUNKTER

  • Rådsarbetsgruppen för mänskliga rättigheter (COHOM) avgör tillsammans med andra berörda parter var det behövs hjälp, utifrån rapporter från EU:s beskickningschefer, militära befälhavare och EU:s särskilda representanter, rapporter och rekommendationer från Förenta nationerna (FN) och information från Europeiska kommissionen om EU-finansierade projekt inriktade på barn och väpnad konflikt (och dess efterverkningar).
  • För att främja och skydda barn som berörs av väpnad konflikt använder EU i sina förbindelser med länder utanför EU sådana verktyg som diplomatiska initiativ, politisk dialog, multilateralt samarbete, utbildning i skydd av barn och krishantering.
  • Genom EU:s reviderade genomförandestrategi för dessa riktlinjer omsätts de i praktiken.
  • EU har investerat i att stärka sin kapacitet för skydd av barn, till exempel genom det gemensamma initiativet med FN:s barnfond (Unicef) 2014, verktygslådan för barns rättigheter: Att integrera barns rättigheter i utvecklingssamarbetet. EU stöder och bidrar också till kampanjen Barn, inte soldater som bildades 2014 och syftar till att stoppa rekrytering och användning av barn i konflikt senast 2016.

BAKGRUND

Enligt Unicef lever ett av tio barn i världen i områden med väpnade konflikter, som hotar deras överlevnad, utveckling och livschanser. Det finns internationell lagstiftning för att bemöta detta problem, bland annat konventionen om barnets rättigheter, i vilken det fakultativa protokollet syftar till att motverka situationer där barn berörs av väpnade konflikter.

EU och dess länder har som syfte att ta hänsyn till och samordna sina insatser med andra organ, såsom FN:s generalsekreterares särskilde representant för barn och väpnade konflikter och FN:s säkerhetsråds arbetsgrupp om barn och väpnade konflikter, för att öka sin verkan. Andra relevanta människorättsstandarder och humanitär rätt som vägleder EU:s åtgärder för att skydda barn som berörs av väpnade konflikter återfinns i bilagan till dessa riktlinjer.

RÄTTSAKT

Uppdatering av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt. Rådet för allmänna frågor av den 16 juni 2008

Senast ändrat 25.09.2015

Top