Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mänskliga rättigheter i förbindelserna med länderna i Medelhavsområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Mänskliga rättigheter i förbindelserna med länderna i Medelhavsområdet

Kommissionen utarbetar rekommendationer i syfte att skapa stabila och demokratiska förhållanden samt fullständigt åtnjutande av mänskliga rättigheter i Europeiska unionens partnerländer i Medelhavsområdet.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 21 maj 2003 "Stärkande av EU:s åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med Medelhavspartnerna. Strategiska riktlinjer" [KOM(2003) 294 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens gemensamma tidning].

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionen lägger i detta meddelande fram tio rekommendationer för hur man kan förbättra den politiska dialogen och det finansiella samarbetet i människorättsfrågor mellan EU och partnerländerna i Medelhavsområdet (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien och den palestinska myndigheten). Rekommendationerna kommer att genomföras på följande tre kompletterande nivåer:

Tio rekommendationer

EU bör säkerställa att frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati systematiskt integreras i alla bilaterala dialoger som förs på institutionell nivå med partnerländerna i Medelhavsområdet. Möjligheten att inrätta specialistgrupper (nedanom den politiska nivån) för att behandla frågor som rör mänskliga rättigheter bör undersökas. Ökat samarbete är önskvärt inom exempelvis områdena rättsliga reformer, normativa ramar för det civila samhället och för icke-statliga organisationer, yttrandefrihet och föreningsfrihet samt kvinnors rättigheter.

EU bör öka kunskapen och den tillgängliga dokumentationen om nyckelfrågorna kring de mänskliga rättigheterna i de olika länderna i Medelhavsområdet. Detta kommer att hjälpa EU att föra en regelbunden och fördjupad dialog med länderna i regionen. Analysen av situationen i vart och ett av partnerländerna kommer att baseras på standardmetoder och regelbundet uppdaterade uppgifter.

Europeiska kommissionen bör stärka samarbetet mellan sina delegationer i Medelhavsländerna och medlemsländernas ambassader i dessa länder. De människorättsrelaterade frågorna inom ramen för Medaprogrammet och Europeiska initiativet för mänskliga rättigheter bör behandlas av experter. Ett annat mål med det stärkta samarbetet är att genomföra FN:s resolutioner om mänskliga rättigheter.

Seminarier om mänskliga rättigheter bör anordnas med det civila samhället i Medelhavsområdet och Medelhavsländernas nationella myndigheter. Dessa seminarier skulle ge EU möjlighet att hålla sig bättre informerat om situationen på lokal nivå så att den kan beaktas vid valet av projekt och genomförandet av Europeiska initiativet för mänskliga rättigheter. EU skulle också kunna sprida information till den lokala befolkningen om sin policy för mänskliga rättigheter, demokratisering och rättsstatsprincipen. Seminarierna skulle ge det civila samhället i Medelhavsområdet möjlighet att samordna och planera sitt arbete bättre.

I de nationella handlingsplanerna för mänskliga rättigheter (som utarbetats inom ramen för Meda) bör situationen i respektive land beaktas, särskilt den nationella lagstiftningen när det gäller mänskliga rättigheter. I de nationella handlingsplanerna bör också fastställas vilka mål som ska uppnås och vilket finansiellt och tekniskt stöd som är nödvändigt. De bör uppmuntra partnerländerna i Medelhavsområdet att ansluta sig till de internationella fördragen om mänskliga rättigheter och uppmuntra samarbete mellan staten och det civila samhället.

Regionala handlingsplaner inom området mänskliga rättigheter bör upprättas så snart minst två partnerländer önskar fördjupa sitt samarbete inom detta område. Dessa handlingsplaner kan inriktas på till exempel kvinnors rättigheter eller samarbetet på det rättsliga området. De bör stärka kontakten med regionala organisationer såsom Arabförbundet.

Från och med 2005 bör frågor som rör mänskliga rättigheter och demokratisering betonas mer i de nationella vägledande program och landstrategidokument som utarbetas inom ramen för Medaprogrammet. Extra medel kommer att anslås för detta ändamål.

Från och med 2005 bör mänskliga rättigheter, demokratisering och involveringen av det civila samhället integreras mer i det regionala vägledande program och den regionala strategi som utarbetats inom ramen för Meda.

Den roll som Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter har i Medelhavsområdet bör ses över i syfte att ge regionens civila samhälle ökad kapacitet inom områdena föreningsfrihet och uttrycksfrihet, skydd och förespråkande av specifika gruppers rättigheter, goda styrelseformer och bekämpning av korruption. Komplementariteten mellan Medaprogrammet och Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter bör stärkas.

Samverkan mellan de befintliga instrumenten för valövervakning och hjälp i samband med val (politisk dialog, Meda, Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter) bör också utnyttjas för att förbättra valförfarandena i de olika länderna i regionen.

Situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Medelhavsområdet

Detta meddelande är en sammanfattning av en rapport från UNDP från 2002 om utvecklingen för människorna i arabvärlden. De viktigaste slutsatserna är följande:

  • De brister i styrelseformerna som identifierats i regionen (när det gäller frihet, kvinnors förutsättningar och utbildning) hindrar en fullständig utveckling av demokratin och främjandet av de mänskliga rättigheterna.
  • Diskrimineringen av kvinnor hämmar den ekonomiska och sociala utvecklingen.
  • Domstolsväsendet är inte tillräckligt oberoende.
  • De icke-statliga organisationerna har inga befogenheter när det gäller offentliga frågor och deltar inte i det civila samhällets internationella nätverk.
  • Tillgången till utbildning är inte jämlik och inte heller anpassad till behoven i den moderna ekonomin.
  • Auktoritärt styre och ogynnsamma ekonomiska och sociala förhållanden gynnar extremiströrelser.

Även om en majoritet av länderna i regionen har undertecknat de viktigaste internationella instrumenten om mänskliga rättigheter ser situationen helt annorlunda ut i praktiken, eftersom de internationella normerna inte respekteras.

Bakgrund: EU:s åtgärder i Medelhavsområdet

I kommissionens meddelande " Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land " fastställs en strategi för mänskliga rättigheter inom ramen för EU:s yttre förbindelser. Europa-Medelhavspartnerskapet som ingåtts mellan EU och länderna i regionen har som målsättning att skapa ett område för fred och stabilitet i regionen baserat på mänskliga rättigheter och demokrati. Den handlingsplan som man enades om vid mötet i Valencia bekräftar engagemanget i området för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. De associeringsavtal som ingåtts (eller är under förhandling) mellan EU och Medelhavsländerna har medfört en politisk dialog om bland annat frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati. EU:s aktuella instrument för samarbete med Medelhavsländerna inom området mänskliga rättigheter är Medaprogrammet, som varit i kraft sedan 1996, och Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter, som inrättades 1994.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Slutlig rapport om EU:s strategiska partnerskap med länderna i Medelhavsområdet och mellanöstern (EN)(pdf).

Senast ändrat den 09.07.2007

Top