Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym behandling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s riktlinjer om tortyr och annan grym behandling

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredjeland om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR RIKTLINJERNA?

Riktlinjerna syftar till att förse EU med ett arbetsverktyg som kan användas i kontakterna med länder utanför EU för att bekämpa tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande bestraffning (t.ex. misshandel i häkte).

VIKTIGA PUNKTER

EU bekämpar tortyr och misshandel med hjälp av internationella instrument (t.ex. den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Genèvekonventionerna och Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen ) och genom åtgärder inom ramen för dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp), såsom reglering av handeln med tortyrinstrument.

EU:s åtgärder för att bekämpa tortyr och misshandel i sina förbindelser med länder utanför EU består av följande:

 • Upprättande av politiska dialoger med länder utanför EU och regionala organisationer. I riktlinjerna för människorättsdialoger fastställs tydliga villkor och principer på detta område.
 • Att ta politiska initiativ (démarcher) och utfärda offentliga uttalanden där de berörda länderna uppmanas att vidta verksamma åtgärder mot tortyr och misshandel.
 • Främja samarbete med det civila samhället genom bilateralt och multilateralt samarbete, särskilt i enlighet med EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati (2015–2019) som stöder icke-statliga organisationer i deras kamp mot tortyr.
 • Observationsuppdrag för företrädare för EU:s ambassader vid rättegångar där det finns farhågor om att den åtalade har utsatts för tortyr eller misshandel.

Enligt dessa riktlinjer kommer EU att uppmana länder utanför EU att vidta följande åtgärder:

 • Hindra, förbjuda och fördöma tortyr och misshandel.
 • Ansluta sig till och genomföra internationella normer och förfaranden (t.ex. FN:s tortyrkonvention).
 • Anta och genomföra garantier och förfaranden som avser platser där personer hålls frihetsberövade.
 • Gottgöra och rehabilitera offren.
 • Fastställa inhemska rättsliga garantier.
 • Bekämpa straffrihet.
 • Identifiera grupper för vilka det krävs särskilt skydd (t.ex. flyktingar, asylsökande eller fångar).
 • Möjliggöra besöksmekanismer för övervakning av fängelseförhållanden.
 • Upprätta nationella institutioner för bekämpande av tortyr.
 • Stärka rättsväsendet.
 • Tillhandahålla effektiv utbildning för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter samt militär och medicinsk personal om hur de bör hantera tortyr och misshandel.
 • Förhindra alla former av hot eller repressalier.
 • Genomföra obduktioner.

BAKGRUND

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en av de viktigaste prioriteringarna inom EU:s utrikespolitik. Att bekämpa tortyr och misshandel är en nödvändig del av detta arbete, trots att det redan finns ett antal internationella instrument som förbjuder sådana allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

EU:s åtgärder, som har starkt stöd av alla dess medlemsländer, syftar till att förhindra och utrota tortyr och misshandel och se till att de som begår sådana brott ställs inför rätta. Detta arbete kompletterar EU:s arbete mot dödsstraff.

RÄTTSAKT

Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredjeland om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning – En uppdatering av riktlinjerna 6129/1/12 REV1, den 20 mars 2012

Senast ändrat 08.03.2016

Top