Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dödsstraffet: riktlinjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dödsstraffet: riktlinjer

Europeiska unionen (EU) presenterar målen för och de olika delarna i sin politik för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet. När vissa länder tillbakavisar ett avskaffande av dödsstraffet, verkar EU för att miniminormer används i samband med dödsstraff.

RÄTTSAKT

EU:s riktlinjer om dödsstraff: reviderad och uppdaterad version. Rådet (allmänna frågor) av den 16 juni 2008 [Ej offentliggjorda i EUT].

SAMMANFATTNING

Efter att ha undertecknat protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är samtliga länder i Europeiska unionen (EU) förbundna att permanent och under alla omständigheter avskaffa dödsstraffet. De är också förbundna att tillämpa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken ”ingen får dömas till döden eller avrättas”.

För att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna och på så sätt stärka den mänskliga värdigheten i länder utanför EU, och såsom en integrerande del i politiken för mänskliga rättigheter vill EU

 • arbeta för att dödsstraffet ska avskaffas överallt, och om nödvändigt omedelbart införa ett moratorium om hur dödsstraffet används,
 • uppmana till en minskad användning av dödsstraffet i de länder där det fortfarande finns, fortsätta att kräva att det ska verkställas enligt vissa miniminormer, och samtidigt söka korrekta uppgifter om det exakta antalet dödsdömda och avrättade personer.

Arbetsmetoder

De viktigaste åtgärderna i EU:s arbete omfattar allmänna åtgärder där frågan om dödsstraff behandlas i dialoger och samråd med länder utanför EU. Här inriktar EU sig på icke-EU-ländernas

 • rättssystem, dess funktion och öppenhetsnivå,
 • internationella åtaganden att inte använda dödsstraffet,
 • utvecklingen av landets politik i fråga om dödsstraffet,
 • situationen för mänskliga rättigheter enligt rapporter genom internationella mekanismer.

EU kan också vidta särskilda åtgärder i enskilda fall då det visar sig att det föreligger brott mot miniminormerna.

Dessutom ska Europeiska unionen agera med hjälp av rapporter om mänskliga rättigheter från EU:s uppdragschefer som ska omfatta en analys av hur dödssstraffet tillämpas och används i de berörda länderna och en utvärdering av effekten av EU:s verksamhet.

EU avser att uppmuntra länder utanför EU att avskaffa dödsstraffet genom att främja ratificeringen av det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. När detta inte är möjligt ska EU arbeta mot detta mål genom andra initiativ, till exempel följande:

 • Främja ratificering av andra internationella instrument för mänskliga rättigheter, särskilt instrument som avser dödsstraffet.
 • Främja samarbete på bi- och multilateral nivå i syfte att etablera ett rättvist och opartiskt rättsförfarande i brottmål.

EU ska också sträva efter att främja initiativ i relevanta multilaterala forum för att införa ett moratorium om användningen dödsstraffet och dess slutliga avskaffande. Vidare ska EU uppmuntra berörda internationella organisationer att vidta åtgärder för att främja ratificering av och förenlighet med internationella avtal och normer för dödsstraff.

Miniminormer

När dödsstraffet fortsätter att gälla, ska EU främja tillämpning av följande miniminormer:

 • Dödsstraff får endast utdömas för de allvarligaste överlagda och våldsamma brotten.
 • Dödsstraff får endast utdömas när det gäller brott för vilka det föreskrevs dödsstraff när de begicks, och om landet senare har infört en mildare påföljd ska detta straff utdömas.
 • Dödsstraff får inte utdömas för personer som var under 18 år när de begick brottet, gravida kvinnor, mödrar till små barn eller mentalt störda.
 • Bevisen ska vara klara och övertygande, rättegången ska vara rättvis och den anklagade ska ha rätt till juridisk hjälp.
 • Den dömde ska ha rätt att överklaga domen vid en högre rätt och inge enskilt klagomål och en person som dömts till dödsstraff ska ha rätt att ansöka om att få sitt straff omvandlat.
 • Dödsstraffet ska utföras så att det innebär minsta möjliga lidande för den dömde.

Bakgrund

1998 beslutade EU-länderna att stärka sin verksamhet för bekämpande av dödsstraffet och antog i detta syfte den första versionen av dessa riktlinjer. Vid denna tidpunkt hade de flesta medlemsländer avskaffat dödsstraffet och där det ännu inte hade avskaffats tillämpades det inte. Sedan dess har alla länder i unionen ratificerat protokoll nr 6 till Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, vilket rör avskaffandet av dödsstraffet. Det bör även påpekas att avskaffandet av dödsstraffet utgör ett av villkoren för medlemskap i Europeiska unionen.

EU beslutade följaktligen att intensifiera sina initiativ inom de internationella instanserna, särskilt inom Förenta nationerna (FN). EU var medförslagsställare till en resolution om ett moratorium om användning av dödsstraffet som antogs 2007 vid FN:s allmänna församlings sextioandra sammanträde. I resolutionen uppmanas användning av miniminormer för att skydda de dödsdömdas rättigheter, stegvis minskning av användningen av dödsstraffet och införandet av ett moratorium om avrättningar. Vidare samarbetar EU med icke-statliga organisationer, särskilt genom finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen.

Senast ändrat den 30.09.2010

Top