Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramavtal om partnerskap med humanitära organisationer (2008–2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ramavtal om partnerskap med humanitära organisationer (2008–2012)

Detta nya ramavtal om partnerskap med humanitära organisationer är i kraft mellan den 1 januari 2008 och den 31 december 2012. Liksom de tidigare ramavtalen om partnerskap fastställer det vilken roll samt vilka rättigheter och skyldigheter en partner har och vilka rättsliga bestämmelser som tillämpas vid humanitära biståndsinsatser.

RÄTTSAKT

Ramavtal om partnerskap med humanitära organisationer (EN) (FR).

SAMMANFATTNING

Europeiska kommissionens generaldirektoratet för humanitärt bistånd (GD ECHO) ingriper inte direkt på fältet, utan dess bistånd distribueras och genomförs av dess partner. Därmed ligger ramavtalen om partnerskap till grund för dess arbete. ECHO har sedan det inrättades 1992 hela tiden använt sig av dessa avtal, och för närvarande är två typer av ramavtal i kraft: ett med internationella organisationer och ett med icke-statliga organisationer. Det finns också ett ekonomiskt och administrativt ramavtal mellan EU och FN, som reglerar humanitära insatser som finansieras av ECHO och genomförs av FN-organ med humanitära uppdrag.

Det nya ramavtalet om partnerskap med humanitära organisationer gäller mellan den 1 januari 2008 och den 31 december 2012 och kan förlängas automatiskt av kommissionen med högst ett år. Det rör sig om det fjärde ramavtalet om partnerskap i GD ECHO:s historia; övriga avtal antogs 1993, 1998 och 2003. Det nya ramavtalet syftar till att förenkla kontrakten med partnerna och göra dem mer flexibla samt till att förbättra genomförandet av det humanitära biståndet genom en mer resultatinriktad ansats. De båda huvudmålen ”kontinuitet” och ”högkvalitativt partnerskap” har därför tagits över från det tidigare partnerskapet.

Allmänna bestämmelser

EU:s humanitära biståndet tillhandahålls via program och projekt stödda av unionen, som kan finansiera inköp och anskaffande av alla produkter, all materiel och all nödvändig service för genomförandet, i enlighet med förordning (EG) nr 1257/96, som utgör rättslig grund för GD ECHO:s arbete liksom för ramavtalen om partnerskap.

I ramavtalet fastställs såväl gemensamma principer genom vilka partnerskapsförhållandet mellan ECHO och de icke-statliga organisationerna regleras som förfaranden och genomföranderegler som kan tillämpas vid humanitära insatser inom ramen för partnerskapet.

Dessutom definieras i ramavtalet om partnerskap de kriterier som tillämpas vid urvalet av partner, och det syftar på så sätt till att etablera långsiktiga samarbeten mellan ECHO och de icke-statliga organisationerna för att garantera biståndets snabbhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Upprättandet av ett samarbetsavtal är med andra ord en förutsättning för att ekonomiska bidrag ska kunna beviljas till stöd för särskilda humanitära insatser, men ramavtalet om partnerskap är i sig inget ekonomiskt avtal.

De huvudsakliga målen med ramavtalet om partnerskap är att:

 • optimera genomförandet och resultaten av de humanitära insatserna, principerna om sparsamhet och ändamålsenlighet samt väl definierade mål och resultatindikatorer;
 • förenkla förfarandena och förtydliga reglerna;
 • främja idén om högkvalitativt partnerskap genom ett omsorgsfullt urval av partner och ett aktivt engagemang för förbättringar.

Partnerskapets kvalitet kommer konkret till uttryck när de humanitära projekten genomförs. Kvaliteten ska grunda sig på insyn, ansvarighet gentemot de berörda partnerna, utformning av strategier för ökad ändamålsenlighet för de humanitära insatserna, tillgång till rättvisa arbetsvillkor för biståndsarbetare och främjande av en kultur där lärande är kopplat till beprövade erfarenheter. Information och kommunikation partner emellan måste löpa smidigt.

Urval och bedömning av partner

Alla de icke-statliga organisationer som ansluter sig till ECHO:s värderingar, principer och mål kan väljas ut som partner när det kontrollerats att de uppfyller de i förväg fastställda villkoren. Enligt urvalskriterierna ska en organisation:

 • vara självstyrande, utan vinstintressen och ha sitt säte i en medlemsstat; kommissionen granskar registreringshandlingen hos de nationella myndigheterna samt organisationens stadgor;
 • lämna reviderade räkenskaper för de två senaste verksamhetsåren; kommissionen granskar också de årliga verksamhetsrapporterna för de två senaste åren för att se att det finns minst tre års praktisk erfarenhet på området;
 • uppvisa en tillräcklig och kontrollerbar administrativ förmåga, bland annat genom att ha en organisationsplan och en förteckning över styrelsemedlemmarna;
 • kunna påvisa organisationens och styrelsens moraliska integritet;
 • ha förbundit sig att följa en frivillig uppförandekod eller skriva under ett dokument där organisationen förbinder sig att följa principerna om opartiskhet, oberoende och neutralitet i samband med biståndet.

Efter en bedömning av huruvida organisationen uppfyller kriterierna bedöms också lämpligheten. Teknisk, logistisk, administrativ och ekonomisk kapacitet, erfarenhet, tidigare uppnådda resultat, genomförandekapacitet och opartiskhet tas i beaktande vid urvalet och granskas hos de nationella myndigheterna samt på plats.

Uppföljning och kontroll

För att åstadkomma en effektivare kontroll av de icke-statliga organisationernas insatser har två kontrollmekanismer upprättats i det nya ramavtalet för partnerskap:

 • Mekanism ”A” (insatser) består i uppföljning av insatserna samt noggrann övervakning av slutrapporten och kontrollen i efterhand av insatserna.
 • Mekanism ”P” (förhandsutvärdering och interna förfaranden) grundar sig på förhandsutvärdering av förfarandena för intern övervakning, riskförvaltning och offentlig upphandling samt på kontroll i efterhand av hur regler och förfaranden har följts.

De icke-statliga organisationer som har undertecknat ramavtalet för partnerskap ska regelbundet utvärderas av kommissionen enligt ett förfarande i två faser:

 • Första fasen, som genomförs varje år och är obligatorisk för alla icke-statliga organisationer, består i granskning av urvals- och lämplighetskriterierna. Kommissionen ska erhålla en kopia av årsredovisningen, en extern revisionsrapport och en kopia av den årliga verksamhetsrapporten för föregående räkenskapsår samt all ytterligare dokumentation som anses relevant.
 • Andra fasen består i en noggrann utvärdering som ska äga rum minst en gång vart tredje år.

Möjlighet att tillfälligt upphäva eller tills vidare säga upp partnerskapsavtalet

Efter den årliga utvärderingen kan kommissionen antingen bekräfta sitt partnerskap med den icke-statliga organisationen, tillfälligt upphäva ramavtalet för partnerskap eller säga upp avtalet efter att ha underrättat parterna i förväg. Om kriterierna inte uppfylls kan kommissionen tillfälligt upphäva partnerskapet genom en skriftlig underrättelse 45 dagar i förväg. Vid en tillfällig upphävning kan den icke-statliga organisationen inte längre erhålla ny finansiering under upphävningsperioden, men kan åter komma i fråga om den på nytt visar sig uppfylla lämplighetskriterierna. Om det finns misstanke om att den icke-statliga organisationens överträtt avtalsskyldigheterna kan kommissionen upphäva avtalet med omedelbar verkan.

Om upphävningen varar under ett år sägs partnerskapsavtalet upp. Uppsägning kan också vara en följd av att ovan nämnda urvalskriterier inte uppfylls, att ramavtalets värderingar, principer eller mål inte följs eller att det förekommer oegentligheter som orsakar eller skulle kunna orsaka en förlust i gemenskapsbudgeten. Fristen för den skriftliga underrättelsen är också i detta fall 45 dagar.

Insatser som kan komma i fråga för gemenskapsfinansiering

Det humanitära biståndet omfattar bland annat tillhandahållande av livsmedel, vatten och rening av vatten, tillfälliga bostäder, hälsovård, insatser för återanpassning på kort sikt, återuppbyggnad, insatser för att skydda offer för konflikter och förberedande insatser inför hotande naturkatastrofer.

Insatserna ska följa de grundläggande principerna om medmänsklighet, opartiskhet, neutralitet och oberoende *. De måste inriktas på de människor som tar emot hjälpen, baseras på behoven hos de nödlidande befolkningsgrupperna och använda de beprövade erfarenheter som finns inom sektorn för humanitärt bistånd. Det är därför nödvändigt att de icke-statliga organisationerna:

 • tilldelar medel som är anpassade efter behoven;
 • främjar mottagarnas deltagande;
 • grundar sina insatser på den lokala kapaciteten genom att respektera kultur, strukturer och traditioner;
 • skapar en länk mellan katastrofhjälp, återanpassning och utveckling;
 • medverkar till att förstärka de drabbade samhällenas kapacitet för att kunna hantera framtida humanitära kriser.

Insatserna kan ske på initiativ av kommissionen eller av en icke-statlig organisation. Om initiativet godkänns kan insatsen finansieras helt eller delvis av EU.

Centrala begrepp i rättsakten

 • Humanitetsprincipen innebär att alla människor ska behandlas på ett människovärdigt sätt under alla omständigheter. Liv ska räddas och lidande lindras samtidigt som respekt för individen säkerställs.
 • Neutralitetsprincipen innebär att man inte får ta parti i konflikter och inte under några omständigheter ta ställning vid motsättningar av politisk, rasbetonad, religiös eller ideologisk natur.
 • Principen om opartiskhet innebär att nationalitet, ras, religion och politisk övertygelse inte får ligga till grund för tillhandahållande av humanitärt bistånd.
 • Principen om oberoende innebär att de humanitära organisationerna ska fastställa och genomföra sin egen politik oberoende av respektive regerings politik och insatser.

See also

 • För ytterligare information se GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) (EN) (FR) hemsida

Senast ändrat den 25.01.2011

Top