Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 214 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR DESSA FÖRDRAGSARTIKLAR?

  • Artikel 214 är den huvudsakliga rättsliga grunden för Europeiska unionens (EU:s) humanitära bistånd. Den bemyndigar EU att tillhandahålla bistånd, hjälp och skydd till offer för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor i länder utanför EU.
  • Artikel 196 ger EU befogenhet att stödja och komplettera de insatser som EU-länder utför inom området civilskydd.

VIKTIGA PUNKTER

  • Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) vid den Europeiska kommissionen är ansvarigt för att tillhandahålla bistånd till offer för kriser och naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor.
  • Echo hanterar också EU:s civilskyddsmekanism.
  • Senast, under 2016, blev Echo ansvarigt för att hantera akut stöd inom EU.

Humanitärt bistånd

EU tillhandahåller behovsbaserat humanitärt bistånd baserat på de internationella principer som finns inskrivna i det europeiska konsensusdokumentet om humanitärt bistånd. Dess fokus är på de mest utsatta offren.

Echo finansierar humanitärt bistånd på grundval av förordningen från 1996 om humanitärt bistånd. Denna möjliggör finansiering av insatser utanför EU för att tillhandahålla bistånd, hjälp och skydd till människor som drabbats av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor och liknande nödsituationer. Echo ingriper i samarbete med organisationer såsom icke-statliga organisationer, FN:s fonder, program och specialorgan, Röda korset och Röda halvmånen och EU-ländernas specialorgan.

Akut stöd inom EU

  • Förordning (EU) 2016/369 gör det möjligt för EU att tillhandahålla akut stöd till EU-länder som drabbats av synnerligen allvarliga katastrofer orsakade av människor eller naturkatastrofer som får allvarliga omfattande humanitära konsekvenser, så som jordbävningar, översvämningar och industriolyckor. Den ska tas i användning endast när andra instrument har visat sig vara otillräckliga, och är utformad för att stödja och komplettera de insatser som görs av de drabbade EU-länderna.

Civilskydd

  • Echo är också aktivt i fall av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor både inom och utanför EU genom EU:s civilskyddsmekanism, vilken syftar till att stärka samarbete och koordination mellan EU och EU-länderna inom civilskyddsområdet. Vissa länder utanför EU kan också delta under vissa specifika villkor.
  • Dess huvudsyfte är att förbättra effektiviteten hos system för att förebygga, förbereda för och reagera på alla sorters naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor inom och utanför EU.
  • Mekanismen har en dygnet-runt-öppen knutpunkt, samordningscentrum för krisberedskap, som koordinerar insatser samt en insatskapacitet vid nödsituationer (”frivillig pool”) som samlar ett antal hjälpteam, experter och utrustning som finns i beredskap i de EU-länder där de är baserade.
  • Även om dess fokus är på att skydda människor, omfattar den också miljö och egendom, inklusive naturarv.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Artikel 214 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 143).

Artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 135–136).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (EGT L 163, 2.7.1996, s. 1–6).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1257/96 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924–947).

Rådets förordning (EU) 2016/369 av den 15 mars 2016 om tillhandahållande av krisstöd inom unionen (EUT L 70, 16.3.2016, s. 1–6)-

Senast ändrat 22.09.2016

Top