Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens meddelande KOM(2001) 153 slutlig: strategi för att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Katastrofbiståndsinsatser riktas in på platser där det finns omedelbara behov, men de ska även fungera som ett sätt att stärka resiliensen inför framtida kriser genom att ge långsiktig utveckling och förbättra riskhanteringen. Denna strategi kallas ”Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd”.

Som en del av diskussionen om de utmaningar som det internationella samfundet behöver ta itu med efter en krissituation identifierar man i meddelandet åtgärder för att förbättra EU:s bidrag till situationen. Ett annat syfte med meddelandet är att effektivt knyta samman omedelbart stöd och långsiktig utvecklingspolitik.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet benämns tre kriskategorier, nämligen:

 • Naturkatastrofer, t.ex. hungersnöd, översvämningar och jordbävningar. Omedelbart stöd är nödvändigt, men katastrofberedskap i form av t.ex. system för tidig varning för hungersnöd och planteringar för att förhindra översvämningar är en svårare utmaning.
 • Våldsamma konflikter. Dessa kan vara särskilt utmanande på grund av motstridiga intressen mellan parterna eller långvarig instabilitet. EU behöver arbeta i ett större sammanhang, eftersom det finns risk för att stöd medför negativa konsekvenser som korruption eller utdragning av konflikten.
 • Strukturella kriser och andra slags kriser. Här rör det sig om länder med allt sämre politiska, ekonomiska eller sociala förhållanden, länder som Ukraina, Moldavien och Vitryssland, för vilka insatser skulle kunna ha snedvridande effekter då de skapar ett beroende och underblåser spänningar. Utvecklingsstöd kan bidra till bättre institutionella strukturer och undanröjande av hinder för produktion och handel.

För att kunna reagera på ett effektivare sätt efter krissituationer föreslår man följande strategi:

 • Europeiska kommissionen ska ansvara för tidig samordning och samarbete, vilket ska förstärka sambandet mellan humanitärt bistånd och utveckling.
 • I länder där risken för naturkatastrofer är större bör man rikta ökad uppmärksamhet mot beredskap inför och förebyggande av katastrofer, både inom ramen för humanitärt bistånd och i synnerhet inom ramen för strategier och program för utvecklingssamarbete.
 • Med en strategi för återhämtning efter krissituationer eller katastrofer och en återanpassningsstrategi ska man försöka ta itu med orsakerna till sårbarhet och samtidigt införliva katastrofriskreducering och katastrofberedskap, något som ibland kallas att ”bygga upp bättre”.
 • Sambandet mellan insatser och utveckling i konfliktsituationer måste sättas in i ett större ekonomiskt, socialt och politiskt sammanhang.
 • Katastrofinsatser måste vara förenliga med långsiktiga utvecklingsmål.
 • Hänsyn måste tas till långsiktiga partnerskap som Cotonouavtalet mellan utvecklingsländer och EU.
 • Internationella initiativ ska samordnas på ett bättre sätt, vilket även innebär att ”Vänner till”-strategin* ska förbättras.
 • Kommissionen bör minska antalet förseningar och mobilisera tillräckliga resurser snabbt på ett sätt som garanterar medverkan av lämpliga partner och en smidigare process vid beslutsfattande, och att man accepterar en högre teknisk risk.
 • Man bör utforma arbetsprogram för hur man ska reagera på krissituationer. Arbetsprogrammen ska innehålla de åtgärder som krävs och göra det möjligt att ta bort behovet av godkännande av enskilda projekt.
 • Det ska bli mer flexibelt att hantera anbudsförfaranden och avtal rörande återanpassning, bistånd till flyktingar, livsmedelsbistånd och -säkerhet och landminor.
 • Nya förordningar kan organiseras på ett bättre sätt, så att de omfattar frågor som återanpassning, bistånd till flyktingar och landminor.
 • Det bör föras en bred diskussion om de förslag som framförs i syfte att ytterligare förbättra EU:s förmåga att positivt påverka resultatet.

Vissa delar av diskussionen i detta meddelande tas upp igen och utvecklas ytterligare i kommissionens meddelande om EU-strategin för resiliens: Lära av livsmedelsförsörjningskriser från 2012.

BAKGRUND

Resiliens och att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd

VIKTIGA BEGREPP

”Vänner till”-strategin: en strategi från Förenta nationerna som syftar till att få så många internationella biståndsgivare som möjligt att samordna sina åtgärder och rikta dem till ett särskilt land.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd – En utvärdering (KOM(2001) 153 slutlig, 23.4.2001)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: EU-strategi för resiliens – Lära av livsmedelsförsörjningskriser (COM(2012) 586 final, 3.10.2012)

Senast ändrat 26.11.2015

Top