Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete med Förenta staterna för krishanteringsåtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Samarbete med Förenta staterna för krishanteringsåtgärder

Europeiska unionen (EU) och Förenta staterna har gemensamma mål i sin utrikespolitik. De uppmuntrar bland annat en fredlig lösning av konflikter, liksom återuppbyggande och stabilisering i länder i krissituationer. EU och Förenta staterna har därför beslutat att göra en gemensam ansträngning för vissa krishanteringsåtgärder som leds av EU i tredjeländer.

RÄTTSAKT

Ramavtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om Amerikas förenta staters deltagande i Europeiska unionens krishanteringsinsatser.

SAMMANFATTNING

Detta avtal är ett ramavtal som gäller krishanteringsåtgärder som leds av Europeiska unionen (EU) i tredjeländer och som Förenta staterna beslutat att delta i. Avtalet innehåller bland annat formerna för Förenta staternas deltagande och relationerna med EU under insatserna.

Förenta staternas deltagande i krishanteringsåtgärder som leds av EU

Förenta staterna beslutar från fall till fall att delta i insatser som leds av EU. EU ska då anta ett beslut att bjuda in Förenta staterna att delta i en insats. Om de accepterar, åtar sig Förenta staterna också att uppfylla villkoren i rådets beslut, genom vilket EU beslutade att genomföra insatsen i fråga.

I fortsättningen ska EU och Förenta staterna samråda om Förenta staternas föreslagna bidrag. Detta bidrag kan vara i form av personal, enheter eller civila tillgångar. EU och Förenta staterna ska också komma överens om ett eventuellt amerikanskt bidrag till insatsens budget. Dessutom bär Förenta staterna alla kostnader knutna till sitt deltagande, utom när dessa kostnader är fastställda i budgeten.

Förenta staterna kan när som helst besluta att helt eller delvis dra sig ur en militär insats efter samråd med EU. Beslutet att avsluta krishanteringsåtgärden ligger huvudsakligen hos EU. EU ska dock samråda med Förenta staterna om dessa fortfarande bidrar vid den tidpunkt då beslutet ska fattas.

Utöver detta ska alla tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal mellan EU och Förenta staterna avgöras på diplomatisk väg.

Status för den tillhandahållna amerikanska enheten i en insats som leds av EU

Den amerikanska kontingentens status styrs av avtalet om uppdragets status som slutits mellan EU och den stat där insatsen äger rum. Förenta staterna ska ges möjlighet att granska avtalet innan de beslutar sig för huruvida de ska delta i insatsen.

Om ett sådant avtal ännu inte slutits, ska parterna komma överens om en alternativ överenskommelse innan den amerikanska kontingenten sätts in.

Insatsens statusavtal fastställer bland annat privilegier och immunitet för personal och enheter som Förenta staterna sätter in.

Förenta staterna behåller dessutom rätten att utöva jurisdiktion över sin utstationerade personal i landet där insatsen äger rum. På samma sätt är det också upp till dem att besvara alla skadeståndsanspråk i enlighet med amerikansk lagstiftning.

Insatsens förlopp

EU leder krishanteringsåtgärderna. Den definierar därigenom uppdragens mål och riktlinjer.

Förenta staterna ansvarar för att deras personal och enheter utför sina uppgifter i enlighet med dessa riktlinjer. Den utsända personalen och enheterna ska följa uppsatschefens eller EU:s befälhavares instruktioner, men är helt under Förenta staternas ledning.

Förenta staterna ska också utse en nationell kontaktpunkt för att företräda den nationella kontingenten inom insatsen. Denna kontaktpunkt ska till exempel avlägga rapport till uppdragschefen och ska ansvara för den dagliga disciplinen inom den amerikanska kontingenten.

Avstående från anspråk

Genom detta avtal avstår EU och Förenta staterna från skadeståndsanspråk på varandra för skador som härrör ur utförande av deras officiella uppgifter, utom vid grov oaktsamhet eller medveten försummelse.

Att avstå från anspråk ska vara föremål för en förklaring från Förenta staterna och varje medlemsstat i EU.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Ramavtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

Se artikel 10.1Tillfällig tillämpning 17.5.2001

-

EUT L 143, 31.5.2011

Senast ändrat den 29.07.2011

Top