Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regler om handel med vapen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regler om handel med vapen

Europeiska unionen avser att bidra till bättre regler om vapelhandel på global nivå. Målet är att delta i utarbetandet av ett fördrag om vapenhandet och att förbättra systemen för kontroll av denna typ av handel.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2010/336/GUSP av den 14 juni 2010 om EU-verksamhet till stöd för vapenhandelsfördraget, inom ramen för den europeiska säkerhetsstrategin [EUT L 152, 18.06.2010].

SAMMANFATTNING

Detta beslut lägger fram ett projekt som är framtaget av Europeiska unionen (EU), för att förbättra reglerna kring vapenhandel. Projektet bör utmynna i en bättre kontroll av export, import och överföring av konventionella vapen på global nivå.

Projektet har två mål:

  • att bidra till de förberedande arbeten som avser att ta fram ett vapenhandelsfördrag inom FN (EN);
  • förbättra systemen för kontroll av vapenhandel mellan länderna i FN.

Projektet som läggs fram av kommissionen består av organisationen av internationella seminarier. Dessa seminarier samlar företrädare för politik och experter på området för vapenhandel. De ska utmynna i utbyten av åsikter och konkreta förslag.

Internationella seminarier

Seminarierna ska organiseras i olika regioner i världen. De kommer att äga rum under flera dagar och samla flera typer av deltagare:

  • företrädare för diplomatkåren, militären och försvarsmakten i de deltagande länderna;
  • företrädare för FN;
  • företrädare för internationella organisationer och för icke-statliga organisationer;
  • teknisk och brottsbekämpande personal som är specialiserad på vapenhandel (gränskontrollmyndigheter, nationella och internationella experter, företrädare för industrin).

Seminarierna ska organiseras av FN:s institut för nedrustningsforskning (Unidir). Unidir ska dock utöva sitt uppdrag under EU:s höga representants för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvar. Dessutom ska den höga representanten regelbundet rapportera till rådet om genomförandet av detta beslut. Den budget som finns för verkställandet av detta beslut är 1 520 000 euro.

Fördrag om vapenhandel

Seminarierna har som mål att förbereda utarbetandet av ett vapenhandelsfördrag på internationell nivå. Detta fördrag är under utarbetning inom FN. Det kommer att ha bindande rättslig effekt för de länder som skriver under. Det kommer särskilt att fastställa internationella standarder för import, export och överföring av vapen.

De seminarier som organiseras av EU kommer att ha som uppdrag att föra förhandlingarna mellan länder som vill delta i fördraget framåt. De kommer särskilt att ge en överblick över den internationella situationen inom vapenhandel. De ska ha som mål att främja deltagande från så många som möjligt av FN:s medlemsländer. Seminarierna kommer också att göra det möjligt att formulera konkreta förslag om innehållet i det framtida fördraget om vapenhandel.

Kontroll av vapenhandel på global nivå

De seminarier som organiseras av EU ska sträva efter ett andra mål: att bidra till verkställandet av effektiva och koherenta kontrollsystem mellan deltagarländerna.

Seminarierna ska sålunda:

  • bidra till att etablera och tillämpa ett system för beviljande av licenser för vapenhandel;
  • förbättra gränskontroller och övervakningen av överföring av vapen;
  • förbättra insynen i vapenhandel genom inrättandet av ett FN-register för konventionella vapen;
  • bidra till nationella ansträngningar som syftar till att säkerställa märkning och spårbarhet av lätta vapen och handeldvapen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2010/336/GUSP

14.6.2010

-

EUT L 152, 18.6.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2013/269/GUSP av den 27 maj 2013 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse underteckna vapenhandelsfördraget.

Genom detta beslut uppmuntras medlemsstaterna att underteckna vapenhandelsfördraget vid den officiella ceremonin i New York den 3 juni 2013 eller så snart som möjligt.

Senast ändrat den 28.02.2014

Top