Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förebyggande av katastrofer i Europeiska unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förebyggande av katastrofer i Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2009) 82 slutlig) – En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • I meddelandet definieras Europeiska unionens (EU:s) strategi för att bättre förutse och hantera naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan. I detta avseende föreslås en uppsättning åtgärder att genomföra på EU-nivå.
 • Meddelandet lade grunden till ett starkare fokus på förebyggande i den reviderade EU-lagstiftningen om civilskydd (beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen) där det fastställs en bas för att genomföra en brett omfattande politik för katastrofriskhantering. I meddelandet främjas också en fullständig strategi för alla naturliga och människoorsakade risker, från katastrofförebyggande och beredskap ända fram till insatser.

VIKTIGA PUNKTER

Förluster av liv, ekonomisk skada och miljöskador är de svåraste följderna av naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, vilka tycks öka både sett till antal och allvarlighetsgrad. Den ökade sårbarheten för sådana katastrofer orsakas i synnerhet av effekterna av klimatförändringarna och av storstädernas och industrins utveckling.

Den strategi som föreslås av Europeiska kommissionen ingår i en uppsättning instrument som har både en extern och en intern dimension. Den omfattar inte nödsituationer som har att göra med konflikter eller terroristhandlingar.

Huvudåtgärder

Denna strategi från 2009 bygger på tre huvudteman:

 • Utveckla den befintliga kunskapen för att göra förebyggandepolitiken mer verkningsfull, vilket innefattar
  • att samla in jämförbar information om katastroffaktorer,
  • bästa praxis vid riskhanteringsförfaranden (planering av markanvändning, akutplaner osv.),
  • kartläggning av riskområden i EU.
 • Utökat samarbete mellan dem som sysslar med katastrofhantering genom ett specialistnätverk som ska förbättra samordningen av EU-åtgärder, nationella och regionala åtgärder och förbättra informationen till medborgarna om EU:s nödnummer 112.
 • Att använda befintliga lagstiftnings- och finansieringsinstrument till förebyggande åtgärder, till exempel på områdena landsbygdsutveckling, civilskydd, forskning om miljöskydd samt informations- och kommunikationsteknik.

Starkare fokus på förebyggande i civilskyddslagstiftningen

I december 2013 antog rådet och Europaparlamentet beslutet om en civilskyddsmekanism för unionen. Detta beslut gäller sedan den 1 januari 2014, och genom det införs bland annat ett starkt fokus på katastrofförebyggande, med regler för riskbedömning och bedömning av riskhanteringsförmåga, plus att det där fastställs en ambitiös uppsättning initiativ som ska genomföras av kommissionen (däribland riskbedömning, riskhanteringsförmåga och frivilliga inbördes utvärderingar).

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (KOM(2009) 82 slutlig, 23.2.2009).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924–947).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Förstärkning av den europeiska insatskapaciteten vid katastrofer: civilskyddets och det humanitära biståndets roll (KOM(2010) 600 slutlig, 26.10.2010).

Senast ändrat 17.01.2017

Top