Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Femte lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Femte lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen

Rapporten presenterar, i sin första del, de huvudsakliga slutsatserna från kommissionens offentliga samråd om den europeiska sammanhållningspolitikens framtid. I den andra delen analyseras de europeiska regionernas konkurrenskraft och de nyckelfaktorer som ligger till grund för konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten på regional nivå.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och till rådet av den 19 juni 2008 med titeln “Femte lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen, tillväxt i regioner, tillväxt i Europa” [KOM(2008) 371 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den föreliggande rapporten presenterar en sammanfattning av de bidrag som lämnats av över 100 institutionella och icke-institutionella aktörer vid kommissionens offentliga samråd om den europeiska sammanhållningspolitikens framtid.

Sammanhållningspolitikens framtida prioriteringar

Enligt de bidrag som kommissionen har tagit emot inom ramen för det här offentliga samrådet. måste sammanhållningspolitiken efter 2013 fortsätta att stödja såväl tillväxten i Europeiska unionen (EU) som utjämningen av regionala skillnader genom att bidra till:

  • konkurrenskraften, genom anslåendet av finansiella resurser inom centrala sektorer som nämns i den uppdaterade Lissabonstrategin
  • aktiv arbetsmarknadspolitik, för att främja social integration och minska risken för fattigdom
  • en hållbar utveckling i synnerhet åtgärder för att främja energieffektivitet och förnybar energi.

Det territoriella samarbetet betraktas som ett av huvudinslagen i sammanhållningspolitiken. I framtiden bör det detta samarbete underlättas mellan regioner som inte är grannar eller som inte tillhör samma zon, liksom mellan regioner och grannländer i EU.

Styrningen av politiken skulle kunna förbättras med hjälp av stärkandet av regionala och lokala myndigheter i genomförandet av själva politiken, och ett förtydligande av ansvarfördelningen mellan olika deltagande parter (kommissionen, medlemsstater, regioner och aktörer på fältet).

Genomförandet av politiken skulle dessutom kunna förbättras tack vare nya instrument, såsom användning av mer varierade former av finansiering, som till exempel banklån, mikrokrediter, riskkapital eller offentlig-privata partnerskap. Slutligen bör politik inom olika sektorer, nationell politik och gemenskapspolitik samordnas bättre med sammanhållningspolitiken.

Konvergens, tillväxt och ekonomisk omstrukturering i regionerna

Kommissionen presenterar en klassificering av regionerna beroende på vilken av sammanhållningspolitikens två första mål de tillhör. Kommissionen analyserar regionernas konvergensfaktorer genom att undersöka tre sektorer som visar stark tillväxt.

  • finansiella tjänster och företagstjänster
  • handel, transport och kommunikation
  • byggnadsindustrin.

Regionernas utvecklingsnivå under de närmsta åren kommer även att bero på investeringar som görs inom ramen för innovation och mänskligt kapital.

Regionerna som omfattas av konvergensmålet har påbörjat en radikal ekonomisk omstrukturering, bland annat genom utvecklingen av tjänstesektorn. Under de kommande åren måste de utveckla en industriell produktion med påtagligt mervärde, modernisera sitt jordbruk och öka arbetarnas yrkeskompetens.

Regionerna som befinner sig i ett övergångsskede har genomgått en snabb utveckling inom de tre tillväxtsektorerna, de måste emellertid utveckla tjänsterna och industrin för att komma ifatt utvecklingen.

I regionerna som omfattas av det regionala “konkurrens- och sysselsättningsmålet” (RKS) har nivåerna av sysselsättning och produktivitet ökat rejält, bland annat tack vare en specialisering i tjänstesektorn. De är konkurrenskraftiga i den globala ekonomin, tack vare sina industrier med påtagligt mervärde och sina investeringar i forskning och utveckling.

Bakgrund

Slutsatserna i föreliggande rapport är hämtade från ett offentligt samråd som igångsattes 2007 om den europeiska sammanhållningspolitikens framtid, i samband med översynen av budgeten för 2008/2009 och presentationen av EU:s framtida utgiftsprioriteringar. Debatten om den europeiska sammanhållningspolitikens framtid bör fortsätta med ett offentligt samråd som igångsattes till följd av grönboken om den territoriella sammanhållningen (oktober 2008).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 15 maj 2008 om resultaten av förhandlingarna angående strategierna och programmen som rör sammanhållningspolitiken för programperioden 2007-2013 [KOM(2008) 301 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

En förhandlingsprocess har inletts mellan kommissionen, medlemsstaterna, de regionala och lokala myndigheterna, och de lokala aktörerna för att förbättra genomförandet av sammanhållningspolitiken.

Förhandlingarna har gjort det möjligt att fastställa regionala eller sektoriella strategier för att stärka tillväxten och sysselsättningsnivån, förbättra användningen av EU-medel och kvaliteten på programmen.

See also

För ytterligare information besök Europeiska kommissionens webbplats under fliken Regionalpolitik.

Senast ändrat den 22.01.2009

Top