Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s kontrollsystem för fiskeri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s kontrollsystem för fiskeri

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1224/2009 – EU:s kontrollsystem för fiskeri

SAMMANFATTNING

Effektiviteten i EU:s gemensamma fiskeripolitik är beroende av att EU-länderna ser till att dess regler följs i praktiken.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen införs ett system för kontroll, inspektion och genomdrivning av den gemensamma fiskeripolitikens regler från de nationella myndigheternas sida.

VIKTIGA PUNKTER

De viktigaste målen för kontrollsystemet är

att säkerställa att endast tillåtna mängder fisk fångas,

att samla in nödvändiga uppgifter för att hantera fiskemöjligheter,

att klargöra EU-ländernas och EU-kommissionens roller,

att se till att reglerna tillämpas för alla fiskare på samma sätt och med samma sanktioner i hela EU,

att säkerställa att fiskeriprodukter kan spåras tillbaka och kontrolleras i hela försörjningskedjan, från nät till tallrik.

Förordningen tillämpas på

allt fiske i EU:s vatten,

EU-fartygs och EU-medborgares fiskeriverksamhet i EU-vatten och andra vatten än EU-vatten,

bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter,

fritidsfiske som involverar känsliga bestånd,

vattenbruksprodukters spårbarhet.

Kontroll och övervakning

EU-länderna måste genomföra inspektioner i hela produktionskedjan, i synnerhet under

landning,

bearbetning,

transport,

saluföring.

Vid insamlingen av uppgifter används ny teknik såsom

elektroniska loggböcker,

ett systematiskt vägningssystem av fångsten,

ett system för att spåra fiskeriprodukter från fartyg till återförsäljare.

Inspektionsbefogenheter

EU-länderna är exklusivt ansvariga för att kontrollera och genomdriva den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen kan dock utföra sina egna oberoende inspektioner, bland annat genom att delta i nationella inspektioner för att kontrollera om de nationella myndigheterna tillämpar reglerna korrekt.

Sanktioner

Sanktioner kan införas, baserat på fångstens värde, när ett allvarligt brott har begåtts. Det finns ett system med straffpoäng för innehavare av fisketillstånd, som inledningsvis leder till avstängning och slutligen till indragning av tillståndet för flera allvarliga brott.

EU-länderna kan också utsättas för sanktioner om de inte genomdriver den gemensamma fiskeripolitikens regler, däribland

undanhållande av stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden,

stängning av ett fiske tills situationen är löst,

en minskning av kvoterna (i fall av överfiske).

Om ett EU-land inte vidtar lämpliga åtgärder för att lösa problemet kan kommissionen ställa det inför Europeiska unionens domstol.

Datainsamling

EU-länderna måste ha en säker databas med all information som samlas in när de utför sina uppgifter enligt förordningen. Kommissionen måste kunna få tillgång till databasen direkt från vilken plats som helst. EU-länderna måste också upprätta en officiell webbplats med de uppgifter som de samlar in, och som består av säkra och allmänt tillgängliga delar.

Genom förordningen införs också ett system för ömsesidigt bistånd och informationsutbyte mellan EU-länderna.

Samordning

För att uppmuntra närmare samarbete och utbyte av bästa praxis anordnar Europeiska fiskerikontrollbyrån gemensamma kontrollkampanjer som involverar inspektörer från olika EU-länder.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1224/2009

1.1.2010

EUT L 343, 22.12.2009, s. 1–50

Rättelse

EUT L 149, 16.6.2015, s. 23

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1385/2013

1.1.2014

EUT L 354, 28.12.2013, s. 86–89

Förordning (EU) nr 508/2014

1.1.2014

EUT L 49, 20.5.2014, s. 1–66

Förordning (EU) 2015/812

1.6.2015

EUT L 133, 29.5.2015, s. 1–20

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning (EG) nr 1224/2009 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 08.10.2015

Top