Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mot en integrerad övervakning till havs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mot en integrerad övervakning till havs

Europeiska kommissionen har formulerat vägledande principer för verkställandet av en integrerad övervakning till havs. Dessa vägledande principer ska hjälpa medlemsstaterna att etablera en gemensam miljö för informationsutbyte på havsområdet mellan de olika användargrupperna som myndigheterna med ansvar för säkerhet, fiskerikontroll, föroreningar till havs, havsmiljön, tull, gränskontroll, samt insatser för att upprätthålla lag och ordning och försvar.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 15 oktober 2009, med titeln ”För en integrerad övervakning till sjöss: En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde” [KOM(2009) 538 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

IInom Europeiska unionen, behandlas de flesta uppgifter om havsfrågor av myndigheter på olika områden. Dessa myndigheter har till uppgift att övervaka och kontrollera verksamhet till sjöss inom sina respektive ansvarsområden, utan att nödvändigtvis meddela sina motsvarigheter på andra områden. Detta är opraktiskt, eftersom utbyte av dessa uppgifter skulle öka effektiviteten och lönsamheten hos verksamhet inom havsövervakning.

Utbyte av uppgifter och driftskompatibilitet mellan systemen för havsövervakning skapar dock vissa problem på de tekniska och juridiska planen, liksom ur säkerhetsperspektiv. I detta meddelande, går kommissionen igenom dessa problem och för fram lösningar.

Hinder för en integrerad övervakning till sjöss

De huvudsakliga hindren för att skapa en gemensam miljö för utbyte av information är följande:

  • mängden grupper av användare och operatörer: de flesta uppgifterna samlas in på flera nivåer (internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå) genom en mängd sektorsspecifika system. I vissa fall, vet inte de berörda myndigheterna att andra myndigheter eller system samlar in liknande information. I andra fall, har de inte de protokoll eller avtal som krävs för utbyte av uppgifter;
  • olika regelverk: systemen för övervakning till havs har tagits fram med sektorsspecifik lagstiftning, internationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning som underlag. Dessa system är därför svåra att slå ihop.
  • hot över gränserna: de hot som medlemsstaterna står inför kräver i allmänhet ett förbättrat samarbete mellan nationer och mellan olika sektorer, framför allt när det gäller det fria havet;
  • särskilda rättsliga bestämmelser: de internationella regler och den EU-lagstiftningen som utgör ramen för övervakning på det fria havet och i fråga om behandlingen av personuppgifter och konfidentiella och sekretessbelagda uppgifter är inte sammanhållna.

Lösningar för en integrerad övervakning till sjöss

Skapandet av en gemensam miljö för utbyte av information vilar på respekt för följande fyra vägledande principer:

  • optimera utbytet av information mellan olika användargrupper. Europeiska unionen ska anta reger och standarder på gemenskapsnivå för att knyta samman de olika grupperna av användare. Dessa grupper bör på nationell nivå kunna dela uppgifter från internationella system, gemenskapssystem, och regionala, militära och interna system. Den gemensamma miljön för utbyte av information ska vara säker och flexibel för att kunna anpassas till behoven hos nya användare;
  • att skapa ett tekniskt icke-hierarkiskt ramverk som gäller systemen för övervakning och kontroll av verksamhet till havs. Det tekniska ramverket ska förenkla insamlandet, spridningen, analysen och förvaltningen av uppgifterna. Det ska integrera säkerhetskraven och respektera bestämmelserna om skydd av uppgifterna, internationella regelverk och funktionskraven;
  • utbyte av information mellan civila och militära myndigheter. De myndigheter som är ansvariga för övervakning till sjöss ska kunna dela information med varandra. Gemensamma standarder och förfaranden om tillgång och utnyttjande av denna information ska tas fram för att säkerställa ett utbyte av uppgifter åt båda hållen;
  • lyfta undan hindren för utbyte av information som orsakas av särskilda bestämmelser. Vissa bestämmelser i EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning kan hindra utbyte av kontroll- och övervakningsdata. Dessa bestämmelser ska anges och anpassas genom att föreskriva nödvändiga garantier om konfidentialitet, dataskydd och skydd av personuppgifter.

Dessa fyra vägledande principer ska starta en utlösa en reflektionsprocess på gemenskapsnivå och nationell nivå där alla användargrupper ska inbegripas. De kommer eventuellt att revideras efter resultaten från tre projekt som avser att utvärdera vilken kapacitet användare från olika medlemsstater och olika grupper har för att utbyta information.

Bakgrund

Detta meddelande följer på ett tidigare meddelande med titeln ”Handlingsplan för en integrerad havspolitik”, i vilket Europeiska kommissionen åtar sig att ”[vidta] åtgärder för ett mer driftskompatibelt övervakningssystem som för samman befintliga övervaknings- och spårningssystem som används för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, skydd av havsmiljön, kontroll av fiske, kontroll av yttre gränser och andra insatser för att upprätthålla lag och ordning”.

Senast ändrat den 08.04.2010

Top