Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillstånd till fiskeverksamhet för fartyg från EU och tredjeland

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tillstånd till fiskeverksamhet för fartyg från EU och tredjeland

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1006/2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen införs ett allmänt EU-system för godkännande av all fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg utanför gemenskapens vatten och säkerställs att reglerna för tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten är förenliga med de regler som gäller för gemenskapens fiskefartyg.
 • Syftet med förordningen är att uppfylla de internationella skyldigheter som härrör från bilaterala och multilaterala fiskeverksamhetsavtal som antagits inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.
 • Förordningen stärker också målen för den gemensamma fiskeripolitiken när det gäller hållbart fiske, kontroll och EU:s regler om att ta itu med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

VIKTIGA PUNKTER

EU:s fiskefartyg utanför EU:s vatten

Förfarande

 • Ansökningar ska skickas till Europeiska kommissionen på elektronisk väg av de behöriga myndigheterna i det EU-land där fiskefartyget är registrerat.
 • De måste skickas inom fem arbetsdagar före utgången av den tidsfrist som anges i avtalet i fråga eller i enlighet med regeln som anges i avtalet med landet utanför EU.
 • Kommissionen kontrollerar att ansökningarna om tillstånd är berättigade, och ser till att sådana ansökningar överförs till det berörda landet utanför EU.
 • Kommissionen underrättar de relevanta myndigheterna i EU-landet om huruvida det berörda landet utanför EU har beslutat att bevilja fisketillstånd för ett visst fartyg. EU-landet informerar därefter ägaren av fiskefartyget.

Tillfälligt upphävande eller indragning av fisketillstånd

 • Om ett tredjeland beslutar att upphäva eller dra in ett fisketillstånd för ett fartyg som för ett EU-lands flagg, måste kommissionen omedelbart underrätta EU-landet.
 • EU-landet måste då antingen tillfälligt upphäva eller permanent dra in det beviljade fisketillståndet.

EU:s informationssystem för fisketillstånd

 • Ett säkert elektroniskt EU-informationssystem innehåller uppgifter om de tillstånd som utfärdats.
 • EU-länderna måste se till att uppgifterna ständigt är aktuella.

Tredjelands fiskefartyg i EU:s vatten

Förfarande

 • Ansökningar ska skickas till Europeiska kommissionen på elektronisk väg av de behöriga myndigheterna i det tredjeland där fiskefartyget är registrerat.
 • Kommissionen kontrollerar att ansökningar om tillstånd är berättigade. Den bedömer sedan de fiskemöjligheter som tilldelats landet utanför EU och utfärdar ett tillstånd på grundval av de åtgärder som antagits av rådet och de regler som finns i det berörda avtalet.
 • Kommissionen underrättar de behöriga myndigheterna i landet utanför EU och i de länder där fisketillståndet utfärdats.

Överträdelse av reglerna

 • Om ett EU-land registrerar en överträdelse när det gäller ett tredjelands fiskefartyg i EU:s vatten enligt det berörda avtalet, måste det omedelbart underrätta kommissionen. I detta fall kommer inga ytterligare fisketillstånd att utfärdas till fiskefartyg från detta tredjeland under en maxperiod av tolv månader.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 18 november 2008.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EU) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EU) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33-44).

Senast ändrat 05.10.2016

Top