Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1005/2008 – EU-system för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen inrättas ett system för Europeiska unionen (EU) för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) i EU:s vatten och i internationella vatten.
 • Förordningen tillämpas parallellt med EU:s kontrollsystem för fiskeri för kontroll, inspektion och genomdrivning av den gemensamma fiskeripolitikens regler från de nationella myndigheternas sida.

VIKTIGA PUNKTER

 • Ett fiskefartyg antas bedriva IUU-fiske om det faller under någon av ett antal kategorier, bland annat om det
  • inte innehar någon giltig fiskelicens,
  • underlåter att fullgöra sina skyldigheter att registrera och rapportera fångst- eller fångstrelaterade uppgifter,
  • fiskar i ett avstängt område*, under fredningstid*, utan kvoter eller efter det att kvoterna nyttjats eller under en fastställd djupbegränsning*,
  • fiskar otillåtna arter,
  • använder förbjudna fiskeredskap eller fiskeredskap som inte uppfyller kraven,
  • förfalskar eller döljer registrerings- eller identitetsuppgifter,
  • förfalskar eller döljer bevis som behövs vid en undersökning,
  • hindrar inspektörers arbete,
  • tar ombord, överför till ett annat fartyg eller landar fisk som inte uppfyller storlekskraven,
  • deltar i gemensamma insatser med fartyg som ingår i förteckningen över IUU-fartyg,
  • ägnar sig åt fiskeverksamhet i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation på ett sätt som är oförenligt med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder och är registrerat i ett land som inte är part i eller samarbetar med den organisationen,
  • är ett statslöst fartyg.
 • I förordningen fastställs ett antal åtgärder för att förhindra att produkter från IUU-fiske når EU:s marknad.

Utsedda hamnar

 • Fartyg från länder utanför EU har endast tillträde till vissa hamnanläggningar som utsetts av EU-länderna.
 • Landning och omlastning* av fiskeriprodukter mellan fartyg från länder utanför EU och EU-fartyg får inte ske till havs, utan endast i utsedda hamnar.

Hamninspektioner

Det EU-land där hamnen är belägen ansvarar för att övervaka importen av fiskeriprodukter till EU. Landet måste kontrollera att produkterna är lagliga och att fartyget överensstämmer med föreskrifterna, dvs. att det har nödvändiga licenser och tillstånd, och att den kvantitet som deklarerats överensstämmer med den kvantitet som landats eller lastats om.

Fångstintyg

Fångstintygen garanterar att produkter som importeras till EU inte härstammar från IUU-fiske. Dessa intyg utfärdas av det land där fiskefartyget är registrerat (flaggstaten). De åtföljer fiskeriprodukterna genom hela distributionskedjan så att fortlöpande kontroller kan ske.

Förmodat IUU-fiske

 • Europeiska kommissionen kommer att
  • identifiera fiskefartyg som på goda grunder kan förmodas bedriva IUU-fiske,
  • kontakta de flaggstater (dvs. länder utanför och inom EU) vars fiskefartyg har identifierats, och
  • sprida informationen till alla EU-länder.
 • Kommissionen kommer också att upprätta en förteckning över fartyg som bedriver IUU-fiske. I samband med upprättandet av denna förteckning tar man hänsyn till skydds- och överklagandeåtgärder för att garantera att fartyg och länder behandlas på ett rättvist sätt.

Icke-samarbetande länder utanför EU

Kommissionen kommer också att identifiera länder utanför EU som inte samarbetar i kampen mot IUU-fisket. Ett land utanför EU kan identifieras som ett icke-samarbetande land om det inte fullgör sina skyldigheter enligt internationell rätt som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstat när det gäller att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och undanröja IUU-fiske.

Sanktioner

 • EU-länderna måste tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner mot fysiska eller juridiska personer som bedriver IUU-verksamhet.
 • De ska tillämpa en högsta sanktion på minst fem gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits.
 • Vid upprepade allvarliga överträdelser inom en period på fem år måste EU-landet tillämpa en högsta sanktion på minst åtta gånger värdet av de fiskeriprodukter som erhållits.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har tillämpats sedan den 1 januari 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Avstängt område: ett område stängt för kommersiellt fiske så att bestånden får en chans att återhämta sig.

Fredningstid: en period av året då fiske är förbjudet så att bestånden får en chans att återhämta sig.

Fastställd djupbegränsning: ett djup under en viss gräns som är stängt för fiske så att djuphavsbestånden får en chans att återhämta sig.

Omlastning: överföring av en fångst från en mindre fiskebåt till en större, där den sedan inkluderas i ett större parti för transport.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1–32).

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008) (EUT L 22, 26.1.2011, s. 8).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1005/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Tillstånd för fiske

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33–44).

Fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Kommissionens förordning (EU) nr 468/2010 av den 28 maj 2010 om upprättande av EU:s förteckning över fartyg som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 131, 29.5.2010, s. 22–26).

Se den konsoliderade versionen.

Behöriga myndigheter för fångstintyg

Lista av medlemsstater och deras behöriga myndigheter beträffande artiklarna 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (EUT C 320, 24.12.2009, s. 17–20).

Utsedda hamnar

Lista över hamnar i EU:s medlemsstater där landning eller omlastning av fiskeriprodukter och tillgång till hamntjänster är tillåtna för tredjelands fiskefartyg, i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (EUT C 320, 24.12.2009, s. 13–16).

Senast ändrat 11.10.2016

Top