Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riktlinjer för utformningen av nationella havsstrategier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Riktlinjer för utformningen av nationella havsstrategier

Haven och kustregionerna är grundläggande för Europas välstånd och blomstring. Trycken på den marina miljön har emellertid ökat markant till följd av en ökad användning av haven och oceanerna i kombination med klimatförändringarna. För att kunna möta de många utmaningar som Europas havsområden står inför är en ny, tvärgående strategi när det gäller styrelseformerna av stor betydelse. De här riktlinjerna som kommissionen föreslår syftar till att fungera som en vägledning för offentliga och privata aktörer i utformningen av deras respektive havsstrategier.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, till rådet, till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 26 juni 2008 med titeln ”Riktlinjer för en integrerad strategi för havspolitiken: mot en bästa praxis för integrerade styrelseformer för havet och samråd med intressenter” [KOM(2008) 395 slutligt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Den Europeiska unionen (EU) ger förslag på riktlinjer för utformningen av en integrerad havspolitik, vilket är ett av kommissionens strategiska mål för 2005–2009. Det här nya tillvägagångssättet på europeisk nivå är kärnan i en ny integrerad havspolitik för Europeiska unionen som kommissionen lade fram i oktober 2007. Dessa riktlinjer fastställer de allmänna politiska riktlinjerna och styr medlemsstaternas och havssektorns aktörers insatser för utvecklingen av en integrerad strategi för havsrelaterade frågor på nationell nivå.

Medlemsstaterna uppmanas att upprätta sin egen nationella integrerade havspolitik i nära samarbete med nationella och regionala aktörer inom havssektorn. På grund av alla interaktioner som pågår mellan olika strategier för havsfrågor kräver varje insats som genomförs av statliga strukturer en effektiv samordning. För att nå dit är det lämpligt att medlemsstaterna förbättrar och underlättar samarbetet i förvaltningen av havet på alla nivåerna, inklusive den europeiska.

Medlemsstaterna bör planera för skapandet av interna samordningsstrukturer inom de egna regeringsramarna (departement, nationella parlament osv.). En sådan struktur skulle kunna skänka en ram med syftet att förenkla beslutsfattandet på nationell nivå. En samordningsansvarig för havsfrågor skulle kunna utses, vars uppgift bland annat skulle vara att strukturera dialogen mellan olika sektorsanknutna intressen.

Kustregionerna och andra beslutsfattare på lokal nivå bör tilldelas en särskild roll i utformningen av integrerade havsstrategier, med hänsyn till deras erfarenhet av integrerad förvaltning av kustområden och av regleringen av verksamheternas rumsliga utbredning.

Alla aktörer inom havssektorn uppmanas att delta i utformningen av den integrerade havspolitiken. Dessa samlar ekonomiska intressegrupper (industrier och tjänster), sociala intressegrupper, icke-statliga organisationer, universitet och forskningscenter. Deras deltagande på nationell, regional eller lokal nivå rekommenderas. Medlemsstaterna bör godkänna dessa intressenters deltagande i styrningen av havsfrågor, samtidigt som de måste medge insyn i beslutsprocessen.

Det är av grundläggande betydelse att utveckla samordningen över gränserna i de regionala havsområdena, för att kunna garantera spridningen av exempel på god praxis och ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna till förmån för skyddet av havsmiljön, säkerheten och övervakningen i Europas havsområden och havs- och sjöfartsforskningen. Inom denna ram utvecklar den Europeiska kommissionen regionala strategier och håller för närvarande på att förbereda strategier för Östersjön och Medelhavet.

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att utbyta information med kommissionen om de åtgärder som de vidtar när det gäller havspolitik. Kommissionen kommer att publicera den information som samlas in på Internet i form av en tabell. Den kan fungera som en inspirerande modell för utbyte av god praxis.

Kommissionen kommer att avlägga en rapport om vilka framsteg som gjorts på vägen mot en integrerad strategi för havsfrågor före utgången av 2009, så som angavs i blåboken angående en integrerad havspolitik för EU.

Bakgrund

Dessa riktlinjer är en central del i meddelandet om den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen (blåboken) som antogs av kommissionen i oktober 2007 och godkändes av det Europeiska rådet i december 2007.

Dessa riktlinjer är också i linje med FN:s havsrättskonvention från 1982 och med slutsatserna från världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.

Senast ändrat den 16.09.2008

Top