Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statligt stöd till små och medelstora företag inom fiskerisektorn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statligt stöd till små och medelstora företag inom fiskerisektorn

Kommissionen förenklar utvecklingen av de små och medelstora företagens ekonomiska aktiviteter genom att anta en ny undantagsförordning efter kategorier inom fiskerisektorn. Denna förordning upprättar att vissa statliga stöd är förenligt med konkurrensreglerna och den gemensamma fiskepolitiken. Den här typen av stöd är undantaget från kravet på anmälningsskyldighet. Medlemsstaterna ska emellertid skicka en sammanfattning av uppgifterna om stödet till kommissionen för publicering.

RÄTTSAKT

Kommissionens förordning (EG) nr 736/2008 av den 22 juli 2008 avseende tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget om statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskprodukter.

SAMMANFATTNING

Förordningen är tillämplig på stöd som ges till små och medelstora företag i fiskerisektorn. De här stöden är undantagna från en bedömningsprocedur från fall till fall förutsatt att de tar hänsyn till bestämmelserna i den Europeiska fiskefonden (EFF) och riktlinjerna avseende fisket.

Stödkategorierna som omfattas av undantaget i kraft av denna förordning är:

 • Stöd för upphörande av fiskeriverksamheten.
 • Stöd för finansiering av socioekonomiska åtgärder.
 • Stöd för produktiva investeringar i vattenbruk.
 • Stöd till miljövårdande åtgärder inom vattenbruket.
 • Stöd till åtgärder för folk- och djurhälsa.
 • Stöd till inlandsfiske.
 • Stöd till beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
 • Stöd till åtgärder av gemensamt intresse. De här stöden ska finansiera åtgärder av gemensamt intresse som genomförs med deltagande av branschfolk eller av organisationer som representerar producenter eller andra organisationer som har erkänts av medlemsstaterna.
 • Stöd till åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran.
 • Stöd till investeringar i fiskehamnar, landningsplatser och skyddshamnar.
 • Stöd till utveckling av nya avsättningsmöjligheter och reklamkampanjer.
 • Stöd till pilotprojekt.
 • Stöd till ändringar för omställning av fiskefartyg.
 • Stöd till tekniskt stöd.

Denna förordning ska inte gälla för:

 • Stöd, vars belopp bestämts utifrån pris eller kvantitet för de produkter som saluförs på marknaden.
 • Exportrelaterade stöd.
 • Stöd som gynnar användningen av inhemska varor på bekostnad av importerade.
 • Stöd som beviljas företag i svårigheter.
 • Stöd för särskilda ändamål till ett företag som är föremål för ett betalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Medlemsstaten måste försäkra sig om att de åtgärder som finansieras och deras effekter är förenliga med gemenskapslagstiftningen. Stöden är undantagna från anmälningsskyldigheten i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget. Medlemsstaten är däremot skyldig att överlämna en sammanfattning av uppgifterna om stödet. Denna sammanfattning ska tillhandahållas kommissionen i elektronisk form, med hjälp av formuläret i bilaga I, för publicering i den Europeiska unionens officiella tidning.

Stödbeloppet får inte överstiga ett tak som är fastställt till 1 miljon euro per förmånstagare och år eller 2 miljoner euro per projekt.

Stöd som undantas genom denna förordning kan kumuleras med andra stöd av samma slag om de kumulerade stöden förutsatt att stödåtgärderna i fråga avser olika och identifierbara stödberättigande kostnader inom den högsta tillåtna stödnivån.

Enbart stöd som har en stimulanseffekt undantas genom denna förordning. Ett stöd har en stimulanseffekt om det ger mottagaren möjlighet att genomföra verksamhet eller projekt som denne inte skulle ha genomfört under normala marknadsförhållanden. Villkoret ska anses vara uppfyllt om stödmottagaren har lämnat in en stödansökan till den berörda medlemsstaten innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

Medlemsstaterna sänder varje år en rapport i elektronisk form till kommissionen. De lämnade upplysningarna ska göra det möjligt att kontrollera att de undantagna stöden beviljades i enlighet med kriterierna om insyn och undantag.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 736/2008

18.8.2008 - 31.12.2013

-

EUT L 201, 30.7.2008

Senast ändrat den 10.09.2008

Top