Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Känsliga marina ekosystem: skydd mot fiske med bottenredskap på öppet hav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Känsliga marina ekosystem: skydd mot fiske med bottenredskap på öppet hav

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 734/2008 – skydd av känsliga marina ekosystem

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för fiskefartyg, registrerade i EU-länder, som använder bottenredskap för fiske* på öppet hav utanför områden som regleras av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller där sådana organisationer inte har vidtagit åtgärder mot dessa fiskeriverksamheter.

VIKTIGA PUNKTER

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

 • I enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention utgör de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna internationella organisationer genom vilka kuststater och andra stater som fiskar på öppet hav samarbetar när det gäller bevarande och förvaltning av fiskbestånden, särskilt långvandrande eller gränsöverskridande fiskbestånd*, i ett särskilt geografiskt område.
 • Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer har förvaltningsbefogenheter för att upprätta bevarande- och förvaltningsåtgärder, såsom fångst- och fiskegränser, tekniska åtgärder och kontrollåtgärder.
 • EU, representerat av Europeiska kommissionen, spelar en aktiv roll i ett antal regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

Tillämpningsområde

Förordningen gäller fartyg som bedriver fiske med bottenredskap

 • utanför en regional fiskeriförvaltningsorganisations område,
 • i ett område där en regional fiskeriförvaltningsorganisation är under utveckling och interimsåtgärder för att skydda den marina miljön har antagits.

Särskilda fisketillstånd

Bottenfiske tillåts endast när detta inte riskerar att skada känsliga marina ekosystem. EU-registrerade fartyg som använder bottenredskap i dessa områden måste erhålla ett särskilt fisketillstånd. Ansökningarna måste innehålla en detaljerad fiskeplan där följande anges:

 • Verksamhetsområdet.
 • De arter som fisket avser.
 • Typ av redskap som används och på vilket djup de kommer att användas.
 • En karta över havsbotten där fiskeverksamheten kommer att genomföras, om den utfärdande myndigheten inte har en sådan.

Tillstånd utfärdas av det land där fartyget är registrerat. De ansvariga myndigheterna i det landet måste

 • bedöma uppgifterna om känsliga marina ekosystem i det område som specificerats i fiskeplanen innan de utfärdar ett tillstånd; där ingen egentlig vetenskaplig bedömning har genomförts och gjorts tillgänglig, är det förbjudet att använda bottenredskap,
 • underrättas om eventuella ändringar av fiskeplanen för att bedöma huruvida känsliga marina ekosystem hotas,
 • återkalla tillståndet för fartyg som inte uppfyller sin fiskeplan.

Områdesavstängning

I enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 61/105 från 2006 måste EU-länderna identifiera områden där känsliga marina ekosystem påträffas, eller sannolikt kommer att uppstå, utifrån den bästa tillgängliga vetenskapliga informationen, och stänga dessa områden för fiske med bottenredskap. Kommissionen måste informeras om eventuella avstängningar och måste därefter underrätta de andra EU-länderna.

Övervakning

Observatörer övervakar fartyg som beviljats ett särskilt fisketillstånd tills fiskeplanen är färdigställd. Under denna tid måste observatörerna

 • sammanställa information om fångsten,
 • notera ändringar i fiskeplanen,
 • notera eventuella möten med känsliga ekosystem, samt
 • registrera det djup på vilket fiskeredskap används.

En rapport måste skickas till de behöriga myndigheterna i det berörda EU-landet inom 20 dagar efter det att uppdraget slutförts. En kopia skickas till kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 31 juli 2008.

* VIKTIGA BEGREPP

Bottenredskap: redskap som används vid normal fiskeverksamhet som kommer i kontakt med havsbottnen, vilket innefattar bottentrålar, skrapredskap, bottengarn, förankrade backor/långrevar, tinor/mjärdar och fällor.

Gränsöverskridande fiskbestånd: fiskeresurser som vandrar mellan de ekonomiskt utestängda zonerna (t.ex. en havszon där ett land har särskilda rättigheter i fråga om utforskning och användning av marina resurser) och öppet hav.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EU) nr 734/2008 av den 15 juli 2008 om skydd av känsliga marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav (EUT L 201, 30.7.2008, s. 8–13).

Senast ändrat 04.10.2016

Top