Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiering av innovation och företagande (Europeiska investeringsfonden)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansiering av innovation och företagande (Europeiska investeringsfonden)

 

SAMMANFATTNING

Europeiska investeringsfonden ger riskfinansiering för att stödja små och medelstora företag. Dess andelsägare är Europeiska investeringsbanken, Europeiska unionen (EU), företrädd av Europeiska kommissionen, samt offentliga och privata finansinstitut, för närvarande från 15 EU-länder och Turkiet.

VILKET SYFTE HAR STADGARNA?

I dem anges

fondens uppgifter och verksamhet,

ramarna för de styrande organens funktion och beslutanderätt,

fondens auktoriserade kapital,

ramen för fondens medlemmar och andelar.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska investeringsfonden kan bedriva verksamhet i EU-länderna, i kandidatländer och potentiella kandidatländer för EU-medlemskap och länderna i den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA). Bolagsstämman kan besluta att fonden får bedriva mandatspecifika aktiviteter utanför ovan nämnda geografiska räckvidd.

Europeiska investeringsfonden är en juridisk person och ekonomiskt oberoende.

Fonden stöder EU:s mål för entreprenörskap, tillväxt, innovation, forskning och sysselsättning genom

garantier samt andra jämförbara instrument för lån och övriga finansiella åtaganden i varje juridiskt tillåten form,

förvärv, innehav, förvaltning och avyttring av andelar i företag som omfattas av de villkor som beslutades vid bolagsstämman,

andra aktiviteter i samband med dess uppdrag, däribland upplåningstransaktioner.

Fondens auktoriserade kapital är 4,5 miljarder euro uppdelat på 4 500 andelar, var och en med ett nominellt värde på 1 miljon euro, öppna för teckning av medlemmarna. Detta kan ökas genom beslut av bolagsstämman.

Fondens medlemmar är endast ansvariga för skyldigheter upp till sin andel av det kapital som tecknats och inte inbetalats.

Beslutande organ

Europeiska investeringsfonden leds och administreras av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

1.

Bolagsstämman består av fondens andelsägare. Den beslutar i allmänhet med en majoritet av de avgivna rösterna och sammanträder minst årligen. Förslag kan också lämnas in för beslut genom skriftligt förfarande. Bland stämmans befogenheter ingår att

besluta om ökning av fondens auktoriserade kapital,

godkänna alla ändringar av stadgarna och arbetsordningen,

besluta om upptagande av medlemmar,

godkänna årsredovisningen och kontona,

besluta om dispositionen och fördelningen av fondens nettoresultat,

utse ledamöter och suppleanter i styrelsen och revisionskommittén.

2.

Styrelsen består av ledamöter utsedda av bolagsstämman och av fondens andelsägare under en tvåårsperiod. Styrelsen sammanträder ca tio gånger per år, och förslag kan också läggas fram för beslut genom skriftligt förfarande. Medlemmarna agerar för att tjäna fondens bästa intresse och är ansvariga inför bolagsstämman. Styrelsen

beslutar om fondens hela verksamhet (i vissa begränsade fall har denna befogenhet delegerats till verkställande direktören),

antar riktlinjer och riktlinjer för drift och förvaltning,

utser, och kan avskeda, verkställande direktören och vice verkställande direktören,

utarbetar förslag som ska överlämnas till bolagsstämman,

fastställer de allmänna villkoren för förvärv av andelar i fonden.

Ordföranden i styrelsen väljs bland ledamöterna med majoritet av rösterna. Beslut fattas med majoritet, förutsatt att minst hälften av ledamöterna är närvarande.

3.

Den verkställande direktören, som kan utses för fem år, är ansvarig inför styrelsen. Han/hon agerar självständigt, är ansvarig för den dagliga ledningen och ska

agera i linje med styrelsens riktlinjer,

avge årsredovisning och andra rapporter till styrelsen,

övervaka utarbetandet av årsredovisningen.

Så här fungerar Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfonden är en del av Europeiska investeringsbanksgruppen. Dess centrala uppgift är att stödja EU:s mikroföretag och små och medelstora företag genom att underlätta deras tillgång till finansiering. Europeiska investeringsfonden utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikroinstrument som specifikt riktas mot detta marknadssegment. I denna roll främjar fonden EU:s mål till stöd för innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Fondens räkenskaper granskas av en oberoende extern revisor. Fondens revisionsorgan består av tre revisorer som nomineras av Europeiska investeringsfonden, Europeiska kommissionen och av den finansiella institutionens andelsägare samt av en suppleant, som utses enligt ett roterande system av de tre andelsägargrupperna. Revisorerna utses av och är ansvariga inför bolagsstämman. Revisorerna i revisionsorganet intygar årligen att fondens verksamhet, efter deras bästa kännedom och bedömning, har utförts i enlighet med stadgarna och arbetsordningen och att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen i fonden när det gäller dess tillgångar och skulder, samt av resultatet av dess verksamhet för budgetåret.

Fondens totala åtaganden får inte överstiga tre gånger mängden av det tecknade kapitalet för garantitransaktioner. Enligt artikel 26 i stadgarna får detta tak höjas till högst åtta gånger det tecknade kapitalet av bolagsstämman. För kapitalandelar ska beloppet beslutas av bolagsstämman.

Tvister mellan fonden och dess stödmottagare ska avgöras av behöriga nationella domstolar eller genom skiljeförfarande. Tvister rörande åtgärder vidtagna av fondens organ underkastas Europeiska unionens domstols behörighet.

Protokollet om Europeiska unionen (protokoll nr 7) gäller för Europeiska investeringsfonden och för medlemmar av dess organ och dess personal.

Europeiska fonden för strategiska investeringar

I samarbete med Europeiska kommissionen spelar Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken en viktig roll i investeringsplanen för Europa med inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Fonden lanserades 2015 och syftar till att mobilisera privat finansiering för strategiska investeringar som inte kan finansieras av marknaden på egen hand. Europeiska investeringsfonden ansvarar för genomförandet av finansieringsåtgärder till förmån för små och medelstora företag (dvs. företag med mellan 250 och 3 000 anställda) inom EFSI.

BAKGRUND

Europeiska investeringsfonden bildades 1994 och har sitt huvudkontor i Luxemburg.

RÄTTSAKT

Stadgar för Europeiska investeringsfonden godkända den 14 juni 1994 och ändrade den 19 juni 2000, 30 november 2007, 8 mars 2012 och den 27 maj 2014 av bolagsstämman (EGT C 95, 21.3.2015, s. 22–31)

Senast ändrat 19.10.2015

Top